Algemene voorwaarden

Hoffelijk Financieel B.V.
Hoffelijk Financiële Zorg B.V.
Hoffelijk Juridisch B.V.
Hoffelijk Opleidingen B.V.
Hoffelijk Kwaliteit B.V.
Examenregelement en Hoffelijk Examens B.V.
Slagingsgarantie voor Opleiding Wft en 100% Online
NRTO gedragscode
NL leert door
SEPA-machtigingen

Algemene Voorwaarden Hoffelijk Financieel B.V.  

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere, schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist.

 

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan door (of in samenwerking met) HF georganiseerde/ontwikkelde Opleidingen, Projecten of Opdrachten.
 2. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht bij annulering van een Opdracht, Opleiding of Project.
 3. Bevestiging: een e-mail of ander schrijven vanuit HF waaruit blijkt dat een bestelde Opleiding of Materiaal door de Deelnemer is afgenomen, waardoor een overeenkomst met HF tot stand komt / is gekomen.
 4. Consument: een natuurlijk persoon niet-handelend in het kader van een beroep of bedrijf.
 5. Deelnemer: een natuurlijk persoon welke deelneemt aan een Opdracht, Opleiding of Project, al dan niet zijnde de Opdrachtgever zelf.
 6. Deelnemingskosten: de door HF in rekening gebrachte bedragen ten behoeve van een Opdracht, Opleiding of Project.
 7. Digital Classrooms: digitale (klassikale) online trainingen, vormgegeven binnen het ID-Platform, met een Docent die live presenteert. Voornoemde digitale online training kan eveneens door HF worden opgenomen.
 8. Diplomarapportage: een uitdraai van e-Portfolio.
 9. Docenten: alle natuurlijke personen welke door HF worden ingezet om een Opdracht, Opleiding of Project te verzorgen.
 10. e-Learning: een digitale opleiding vormgegeven binnen het online ID-Platform waarmee een Deelnemer wordt opgeleid.
 11. e-Leerlijn: de Wft-opleiding met slagingsgarantie, vormgegeven als e-Learning binnen het ID-Platform, die HF heeft ontwikkeld en de Deelnemer ontzorgt in het leerproces naar Wft-certificering.
 12. e-Masterclasses: videocontent, al dan niet aangeboden binnen de leeractiviteiten en e-Learnings van HF.
 13. e-Portfolio: de digitale, beveiligde, persoonlijke applicatie binnen MijnHoffelijk, waarin Wft-diploma’s, daaraan gelijkgestelde diploma’s, PE-certificaten, bovenwettelijke erkenningen en overige diploma’s geïnventariseerd worden ten behoeve van de gesloten PE-registratie. e-Portfolio is ontwikkeld en wordt beheerd in samenwerking met Hoffelijk Examens B.V.
 14. Examen: een intern examen als afsluiting van een Opleiding. Hiermee worden niet bedoeld Wft- en PE-examens (hierna: staatsexamen) volgend uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) . Het examenreglement van Hoffelijk Examens B.V. kan op een Examen van toepassing zijn.
 15. HF: de juridische entiteit Hoffelijk Financieel B.V. gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 54004500.
 16. Hoffelijk Groep: (het geheel van) gelieerde rechtsperso(o)n(en) waarin Hoffelijk B.V. direct of indirect de helft of meer van het geplaatste aandelenkapitaal of de zeggenschap heeft.
 17. Incompany Opleiding: een Opleiding welke op een door de Opdrachtgever aangewezen (bedrijfs-)locatie met een door de Opdrachtgever aangewezen groep Deelnemers wordt uitgevoerd.
 18. Infinite Development Platform / ID-Platform: het digitale platform waarop de SaaS-diensten, te weten het contentmanagementsysteem en toetsmanagementsysteem (RemindoToets), samen zijn vormgegeven als Learning Management Systeem (hierna: LMS) van HF.
 19. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever inzake een Opdracht, Opleiding of Project.
 20. Legitimatiebewijs: hieronder wordt verstaan een geldig paspoort al dan niet met een geldige sticker voor verblijf, een geldig Nederlands rijbewijs of identiteitskaart of reisdocument voor vluchtelingen of reisdocument voor vreemdelingen, verblijfsdocumenten en W-document.
 21. Learning Management Systeem / LMS: het systeem waarbinnen alle leeractiviteiten en PA zijn vormgegeven en waar de Deelnemer na afname van Materialen voor bepaalde duur, welke wordt weergegeven bij bestelling, toegang toe krijgt door middel van inlogcodes.
 22. Materialen: alle artikelen, beleidstukken, e-Learnings, e-Leerlijnen Wft, e-Masterclasses, kennisquizzen, lesmaterialen, nieuwsberichten, PA, rapportages, specials en overige bescheiden. De voorgaande opsomming is niet-limitatief.
 23. MijnHoffelijk: de verzamelnaam voor alle applicaties van HF zoals het ID-Platform, e-Portfolio, RemindoToets, inclusief het welkomstdashboard, klantportaal en de Webshop. Voornoemde is niet-limitatief.
 24. NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.
 25. Omgeving: een incompany en/of maatwerk omgeving, vormgegeven binnen het ID-Platform zoals een Academy, de Vakbekwaamheidsservice of Permanent Actueel Collectief. Voornoemde is niet-limitatief.
 26. Opleiding: de/het overeengekomen cursus, coaching, Digital Classroom, educatie, e-Learning, e-Leerlijn, e-Masterclass, Incompany Opleiding, immersive learning, klassikale training, onderwijs, opleiding, Permanent Actueel, Project, training en workshop, al dan niet vormgegeven binnen MijnHoffelijk.
 27. Opdracht: alle overige dienstverlening ontwikkeld door (of in samenwerking met) HF, niet zijnde een Opleiding.
 28. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf of (een) ander(en) heeft ingeschreven als Deelnemer voor een Opleiding, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door HF, of degene die de Deelnemingskosten betaalt.
 29. Partijen: HF en de Opdrachtgever, dan wel HF en de Deelnemer, tezamen.
 30. Permanent Actueel Vakbekwaam / PA: het concept dat door HF is ontwikkeld om een Deelnemer te laten voldoen aan de gestelde wettelijke eis tot vakbekwaamheid volgend uit artikel 4:9 lid 2 Wet op het financieel toezicht (Wft) en onderliggende artikelen in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo). PA is vormgegeven binnen MijnHoffelijk op het ID-Platform.
 31. Project: hetgeen ten grondslag ligt aan een projectovereenkomst tussen HF en de Opdrachtgever. Dit kan bestaan uit één of meerdere overeengekomen (aaneengesloten) maatwerk Opleidingen en Opdrachten.
 32. Software-as-a- Service (SaaS)-dienst: het door HF op afstand beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur of een Omgeving via internet of een ander datanetwerk.
 33. Voortgangsrapportage: de volledige voortgangshistorie van de Deelnemer opgebouwd binnen het ID-Platform met betrekking tot PA en Opleidingen.
 34. Webshop: de e-commerce functie op de Website. De Webshop fungeert tevens als (online) boekingssysteem waarmee een potentiële Deelnemer en/of de Opdrachtgever zich aanmeldt als Deelnemer voor een Opleiding of Opdracht.
 35. Website(s): de verschillende Websites, waaronder, doch niet-limitatief opgesomd, www.hoffelijk.nl en www.hoffelijkgroep.nl, die HF gebruikt, waar onder meer de privacyverklaring, Algemene Voorwaarden en disclaimer(s) zijn vermeld en de Webshop is vormgegeven.
 36.  

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder(e) afgenomen Opdracht, Opleiding of Project en op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen een (potentiële) Opdrachtgever en HF, respectievelijk hun rechtsopvolgers en/of de door hen ingeschreven Deelnemers. Alle aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van drie maanden en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HF, waarbij voor de uitvoering derden moeten worden betrokken.
 3. Indien de Opdrachtgever volgens de tussen Partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover HF hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
 4. Door inschrijving van een Deelnemer voor een Opdracht, Opleiding of Project is de Deelnemer eveneens aan deze Algemene Voorwaarden gebonden.
 5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 tot en met 4 zijn, vanwege het lidmaatschap van HF aan de NRTO, in geval van particuliere opdrachtgevers (B2C verkoop), de algemene voorwaarden van de NRTO van toepassing. Indien de algemene voorwaarden van HF afwijken van de algemene voorwaarden van de NRTO, zijn de NRTO voorwaarden, indien deze gunstiger voor de particuliere opdrachtgever, leidend.
 6. Algemene (Inkoop)Voorwaarden van de Opdrachtgever en afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld in de vorm van specifieke voorwaarden, zijn alleen van toepassing indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De bepalingen van een overeenkomst waarin afwijkende en/of aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard, gaan in rangorde boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(baar) zijn, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen of zich een situatie voordoet die niet geregeld is in deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 9. Wanneer HF niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HF in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen te verlangen.

 

  Artikel 3 – Het ID-Platform, PA en MijnHoffelijk

 1. De verstrekte Materialen, Opleidingen, Projecten of Opdrachten worden door HF met de grootst mogelijke zorg samengesteld en uitgevoerd. HF streeft ernaar om haar dienst PA te doen aansluiten bij de wettelijk gestelde open normen van de ‘Beleidsregel permanente educatie’. Bij de ontwikkeling van Materialen en Opleidingen, Projecten of Opdrachten in het kader van PE en Wft inclusief PA wordt (zoveel mogelijk) rekening gehouden met toetstermen van de Wft-modules onder meer volgend uit het Bgfo.
 2. HF is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van haar hoogste management nimmer aansprakelijk voor schade welke wordt geleden door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever, doordat een derde (bijvoorbeeld een toezichthouder) oordeelt dat, ondanks afname van PA in de aangeboden vorm, toch niet is voldaan aan enige eis, bijvoorbeeld (en in het bijzonder) de wettelijk gestelde vakbekwaamheidseisen.
 3. De overeenkomst inzake toegang tot PA of e-Portfolio, verkregen na betaling van de Deelnemingskosten en/of de ontvangst van de Bevestiging, wordt (steeds) afgesloten voor de duur van twaalf maanden. De toegangsduur en daarmee de duur van de overeenkomst verkregen tot aangeschafte overige leermiddelen en Materialen vormgegeven op het ID-Platform binnen MijnHoffelijk wordt op de Website vermeld. Inlogcodes ten behoeve van een applicatie binnen MijnHoffelijk hoeven niet eerder te worden verstrekt dan na betaling van de Deelnemingskosten.
 4. De tussen HF en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst kan (steeds) met dezelfde duur stilzwijgend worden verlengd na afloop van het eerste jaar, tenzij deze overeenkomst (minimaal) drie maanden van tevoren schriftelijk wordt opgezegd behoudens uit de wet voortvloeiende regels inzake Consumenten.
 5. Het overdragen of ter beschikking stellen aan een derde van een account binnen MijnHoffelijk inclusief de Materialen is niet mogelijk noch toegestaan, op straffe van verval van recht op (toegang tot) de Materialen en MijnHoffelijk.
 6. Indien de Deelnemer overgaat van een (persoonlijke) Omgeving naar een andere Omgeving binnen het ID-Platform of op het moment dat een Deelnemer een eigen overeenkomst aangaat met HF, wordt na toestemming van de Deelnemer, eerder opgebouwde opleidingshistorie meegenomen en getoond na verplaatsing.
 7. Bij tussentijdse opzegging van een dienst binnen MijnHoffelijk wordt geen geld gerestitueerd, behoudens uit de wet voortvloeiende regels met betrekking tot een Consument.

 

Artikel 4 – Voortgangsrapportage, e-Portfolio en Diplomarapportage

 1. In de Voortgangsrapportage, welke kan worden opgevraagd en is opgenomen binnen het ID-Platform, worden de Deelnemers persoonlijke ontwikkelingen en ontplooide leeractiviteiten inzichtelijk gehouden. De Voortgangsrapportage kan worden getoond aan de Opdrachtgever en/of de werkgever, dan wel een derde (bijvoorbeeld een toezichthouder).
 2. Door afname van de SaaS-dienst e-Portfolio kunnen alle relevante behaalde diploma’s worden verstrekt met behulp van de e-Portfolio Wizard. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever is/zijn zelf verantwoordelijk voor het toevoegen van de relevante diploma’s/certificaten in e-Portfolio en het verstrekken van de juiste gegevens. Bij het verlopen van de geldigheidsduur en/of de verlenging van diploma’s dient de Deelnemer en/of de Opdrachtgever er zelf zorg voor te dragen dat de vernieuwde kopieën aan HF worden verstrekt, teneinde het juiste Opleidingsadvies te kunnen verstrekken en een actuele Diplomarapportage te behouden.
 3. In afwijking van artikel 4 lid 2 zullen, indien de nieuwe diploma’s en/of certificaten behaald zijn bij Hoffelijk Examens B.V., deze door HF worden toegevoegd aan e-Portfolio van de Deelnemer.De Deelnemer kan zijn persoonlijke Diplomarapportage zelf downloaden uit e-Portfolio.
 4. HF informeert de Deelnemer op basis van de inhoud van e-Portfolio wanneer de geldigheid van Wft Adviseursdiploma’s verloopt en er een staatsexamen dient te worden afgelegd. De Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bezitten en de verlenging van diploma’s volgend uit de Wft en/of het behalen van bovenwettelijke accreditaties ten behoeve van de functie.
 5. De gerechtigden tot inzage in de Voortgangsrapportage en de Diplomarapportage zijn, naast HF of gelieerde rechtspersonen binnen de Hoffelijk Groep, de Deelnemer en/of de Opdrachtgever en/of de werkgever. De Voortgangsrapportage en de Diplomarapportage zijn persoonsgebonden en daarmee niet overdraagbaar.

 

Artikel 5 – Inschrijving totstandkoming van een Opdracht, Opleiding of Project

 1. Inschrijven voor een Opleiding of Opdracht is mogelijk door middel van telefonisch contact, het plaatsen van een bestelling in de Webshop of contact per e-mail. Meer informatie over contactgegevens van HF zijn te vinden op de Website.
 2. In afwijking van artikel 5 lid 1 kan het overeenkomen van een Project uitsluitend schriftelijk geschieden.
 3. Een overeenkomst komt tot stand:
  • Hetzij op het moment dat er een Bevestiging of contract door HF wordt toegestuurd en deze ondertekend retour wordt gezonden door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever;
  • Hetzij op het moment dat er een Bevestiging of contract door HF wordt toegestuurd waarin de opleidingsaanvraag, gedaan in de Webshop via de Website of telefonisch, wordt bevestigd;
  • Nadat HF een inschrijving als bedoeld in artikel 5 lid 1 uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd heeft aanvaard;
  • Doordat een Opleiding of Opdracht zonder uitdrukkelijk bevestiging door HF wordt uitgevoerd.
 4. Indien er geen ingangsdatum is bepaald in een overeenkomst, is de (laatste) datum waarop ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt of de datum waarop de Bevestiging is verstuurd, aan te merken als ingangsdatum.
 5. HF kan niet aan haar offerte of overeenkomst gehouden worden indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het gedane aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Herroeping van een aanbod onder een tijdstermijn gedaan blijft mogelijk, ook wanneer het aanbod niet vrijblijvend is gedaan. Voor fouten betreffende de Website en e-mailcorrespondentie geldt onverminderd de disclaimer welke geplaatst is op de Website.
 6. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever garanderen HF de juistheid van de verstrekte (persoons)gegevens en de bevoegdheid tot ondertekening van een offerte of overeenkomst. Eventueel onjuist verstrekte (persoons)gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever.
 7. Voorwaardelijke inschrijvingen zijn niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HF is verleend. Ook wanneer de Deelnemer niet aan de toelatingseisen van een Opleiding voldoet, komt een overeenkomst wel tot stand.
 8. Indien de inschrijving niet ingepland kan worden vanwege ruimtegebrek, tijdgebrek, of gebrek aan Docenten, worden de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld door middel van telefonisch of schriftelijk contact.

 

Artikel 6 – Informatie

 1. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn gehouden HF op haar verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke HF naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van een overeenkomst nodig heeft, dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door HF verzocht.
 2. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn voorts gehouden HF uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van een overeenkomst van belang is of kan zijn.
 3. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HF verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. HF sluit aansprakelijkheid, van welke aard ook, doordat HF is uitgegaan van de verstrekte onjuiste en/of onvolledige (persoons)gegevens uit, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HF kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien de uitvoering van een overeenkomst wordt vertraagd of de Deelnemer en/of de Opdrachtgever niet voldoet aan het gestelde in artikel 6 lid 1 t/m 3, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever en is HF bevoegd (extra) kosten voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen en/of de (verdere) uitvoering van een overeenkomst onmiddellijk op te schorten.
 5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door HF niet langer bewaard dan noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of om een op HF rustende wettelijke verplichting na te komen. De bewaartermijnen zijn opgenomen in de privacyverklaring die is gepubliceerd op de Website.

 

Artikel 7 – Inzet derden

 1. HF voert de werkzaamheden in het kader van een overeenkomst en met inachtneming van hetgeen daarover tussen Partijen is overeengekomen, uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en met inachtneming van de informatie zoals genoemd in artikel 6. HF bepaalt door welke perso(o)n(en) en met welke middelen uit haar organisatie de overeenkomst wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek.
 2. Voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst inzake een Opdracht, Opleiding of Project dit vereist, heeft HF het recht (delen van) het werk door derden, inclusief vennootschappen waarmee HF binnen de Hoffelijk Groep is verbonden, te laten uitvoeren, waarbij contractuele en wettelijke vereisten onder meer voortvloeiend uit De Europese Verordening 2016/679 (AVG) worden nagekomen.
 3. HF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze derden zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever zijn aangegaan.

 

Artikel 8 – Deelnemingskosten

 1. Alle tarieven die worden aangegeven door HF zijn in euro (€) en, waar het (ondersteunende) diensten van vrijgesteld onderwijs betreft, vrij van btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij anders aangegeven. Tarieven die niet onder deze categorie vallen, zijn exclusief btw. Alle tarieven zijn onder voorbehoud.
 2. Eventuele wijzigingen van de tarieven nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden of een overeenkomst is aangegaan, hebben geen effect op de nog te betalen Deelnemingskosten, met uitzondering van kostprijsverhogende factoren waarop HF geen invloed heeft zoals belastingen, externe inkoopprijzen en verzendkosten.
 3. In afwijking van artikel 8 lid 2 zal er, in geval er wel sprake is van een wijziging van het tarief, eenmaal per kalenderjaar een verandering kunnen worden doorgevoerd, welke tijdig zal worden medegedeeld aan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever.
 4. Indien er een situatie ontstaat zoals beschreven in artikel 5 lid 6 en de Opdrachtgever zich erop beroept dat er geen bevoegdheid bestond van de Deelnemer om een offerte te accepteren of overeenkomst aan te gaan, zal HF de Deelnemingskosten bij de desbetreffende Deelnemer in rekening brengen. Van het voorgaande kan HF afwijken als zij erop mocht vertrouwen dat de toezegging door een bevoegde persoon is gedaan. In voormelde situatie kan HF de Deelnemingskosten alsnog op de Opdrachtgever verhalen.
 5. Aan een door HF afgegeven voorcalculatie of begroting, kunnen door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 9 – Betaling

 1. De betalingstermijn voor het voldoen van de Deelnemingskosten is maximaal dertig kalenderdagen na de factuurdatum. De gestelde termijn, weergegeven op een factuur, is fataal en om die reden is er sprake van een direct verzuim bij het niet-nakomen binnen de gestelde termijn. Dienaangaande is er dan ook geen verdere sommatie of ingebrekestelling vanuit HF noodzakelijk.
 2. Welke betaalopties in de Webshop ter beschikking staan aan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever is afhankelijk van het bedrag van de bestelling, het aantal openstaande facturen en of betalingsgedrag op basis van betaalhistorie.
 3. Indien voor de optie ‘factuur’, of optie ‘mijn werkgever betaalt’ wordt gekozen blijft de Deelnemer, ondanks het doorsturen van de factuur naar een eventuele werkgever, altijd medeverantwoordelijk voor de betaling van het bestelde.
 4. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever van mening zijn dat een factuur niet (volledig) verschuldigd is, dient dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum, dan wel afschrijvingsdatum, schriftelijk en onderbouwd te worden medegedeeld aan HF, bij gebreke waarvan een eventueel recht op vermindering van het (factuur) bedrag vervalt.
 5. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven termijn, is HF gerechtigd de Deelnemer en/of de Opdrachtgever te weigeren tot deelname aan de desbetreffende Opleiding en/of overige activiteiten zoals het uitsturen van diploma’s, certificaten of toekennen van behaalde punten ten behoeve van de Opleiding op te schorten of te staken.
 6. HF is gerechtigd om aanspraak te maken op contractuele rente over de periode dat de Deelnemer en/of de Opdrachtgever in verzuim zijn. Het verzuim treedt in vanaf het einde van de opgegeven betalingstermijn van dertig kalenderdagen De contractuele rente is vervolgens verschuldigd vanaf deze fatale termijn, tot de datum waarop uiteindelijk betaald wordt. De contractuele rente bedraagt gedurende de verzuimperiode 12% (zegge: twaalf procent).
 7. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven betalingstermijn, is HF gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. Hiervan zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 15% (zegge: vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 50,- (zegge: vijftig euro).
 8. Het bepaalde in voorgaande leden laat de overige wettelijke en contractuele rechten van HF onverlet. HF is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.
 9. Eventuele restituties worden door HF binnen een termijn van vier weken voldaan.

 

Artikel 10 – Toegang tot en verstrekking van Materialen

 1. Een bestelling van Materiaal wordt binnen twee werkdagen na ontvangst door HF verwerkt, dat wil zeggen geactiveerd in het persoonlijk ID-platformaccount van de Deelnemer, binnen MijnHoffelijk, waarmee het toegankelijk is voor de Deelnemer. De op de Website van HF vermelde termijn van beschikbaarheid van het Materiaal vangt op het moment van klaarzetten aan.
 2. Materiaal benodigd voor een Incompany Opleiding of klassikaal onderwijs wordt tijdig aan de Deelnemer verstrekt.
 3. De tijdsbesteding van leeractiviteiten en Materialen op het ID-Platform is afhankelijk van het afgenomen Materiaal en wordt (indicatief) vermeld op de Website. Indien er sprake is van een e-Leerlijn met slagingsgarantie, dan geldt de slagingsgarantie, welke is opgenomen op de Website als specifieke voorwaarde(n), en dienen deze voorwaarde(n) apart geraadpleegd te worden.
 4. HF behoudt zich het recht voor om het Materiaal te wijzigen als de eisen van de uiteindelijke te behalen kwalificatie hierom vraagt. Voornoemde is niet limitatief. Enkel als wijzigingen samenhangen met fouten aan de zijde van HF of gelegen zijn op didactisch vlak, zal HF het Materiaal gratis verstrekken dan wel geld restitueren.
 5. HF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vertraging in de aflevering van Materiaal indien deze door een externe vervoerder wordt bezorgd en deze vertraging niet aan HF te wijten is.

 

Artikel 11 – Incompany Opleidingen & Project

 1. HF en de Opdrachtgever komen de data van de desbetreffende Incompany Opleidingen of het Project samen overeen. Indien is overeengekomen dat de Incompany Opleiding of het Project in fasen zal worden uitgevoerd, kan HF de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verspreiding van de benodigde Materialen aan de Deelnemers van de Incompany Opleiding of het Project indien dit niet via het ID-Platform van HF plaatsvindt.
 3. Indien er een wijziging van Deelnemers plaatsvindt, wordt er geen extra Materiaal verstrekt, maar is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van het eerder aangeleverde Materiaal aan de desbetreffende Deelnemer.
 4. In afwijking van het voorgaande lid wordt een extra vergoeding gerekend voor de terbeschikkingstelling van extra Materiaal via het ID-Platform. Tevens zullen er, indien er op verzoek van de Opdrachtgever aanvullende werkzaamheden worden verricht buiten de inhoud of omvang van de afgestemde werkzaamheden, aanvullende vergoedingen gerekend kunnen worden.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Incompany Opleiding of het Project naar behoren door HF en haar Docenten en medewerkers uitgevoerd kan worden. Hierbij dient gedacht te worden aan een volledig ingerichte cursusruimte. Eventuele wensen zullen in de definitieve overeenkomst worden opgenomen.
 6. De kosten inzake de locatie, catering et cetera zullen, voor zowel de Deelnemers als de Docent, voor rekening van de Opdrachtgever komen.
 7. Indien er binnen een Project sprake is van advies- en consultancydiensten is het gebruik door de Opdrachtgever van het afgegeven advies en/of consultancyrapport steeds voor eigen risico. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, berust geheel bij de Opdrachtgever, onverminderd het recht van HF met alle middelen tegenbewijs te leveren.
 8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HF is de Opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van HF en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van HF in het kader van advies- en consultancydiensten. De Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van HF niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

 

Artikel 12 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot alle auteursrechten en octrooirechten, van de Materialen, Opdrachten, Opleidingen en Projecten zijn te allen tijde eigendom van HF dan wel in geldige licentie door HF verkregen. Het verstrekken aan derden is ten strengste verboden. Het gebruiken van de Materialen, na betaling van de Deelnemingskosten, voor andere doeleinden dan eigen gebruik is niet toegestaan. Het openbaar maken, publiceren, verveelvoudigen of exploiteren van de Materialen, Opdrachten, Opleidingen en Projecten, zonder voorafgaande toestemming van HF, is evenmin toegestaan.
 2. De Opdrachtgever staat ervoor in dat Materialen aangeleverd om te worden geplaatst op het ID-Platform, binnen een Omgeving, of anderszins geen Intellectuele Eigendomsrechten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot alle auteursrechten en octrooirechten, van derden aantasten of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden.
 3. Partijen nemen op eerste verzoek de verdediging op zich indien er een procedure wordt ingesteld wegens gestelde inbreuk in het kader van de voorgaande leden. Partijen stellen elkaar onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke actie in kennis en leveren elkaar de noodzakelijke volmachten en hulp.
 4. Bij schending van deze bepaling zal/zullen de overtreder(s) met onmiddellijke ingang geweigerd worden tot deelname aan een Opleiding en wordt de toegang tot MijnHoffelijk ontzegd. Tevens zal/zullen de overtreders(s) schadeplichtig zijn jegens HF. Eventuele schade zal verhaald (kunnen) worden.

 

Artikel 13 – Wijzigingen door HF

 1. HF heeft te allen tijde het recht om een Opleiding en specifiek klassikaal onderwijs en Digital Classrooms bij onder meer onvoldoende aanmeldingen of animo te annuleren, dan wel in goed overleg te wijzigen naar een andere datum of locatie. Hier wordt de Deelnemer en/of de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
 2. Indien de Opleiding wordt geannuleerd of verplaatst door HF, zonder verwijtbaarheid van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever en de Deelnemer en/of de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over een wijziging, worden de volledige Deelnemingskosten, met uitzondering van al afgenomen diensten binnen de Opleiding, aan de Deelnemer of de Opdrachtgever gerestitueerd.
 3. HF is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan als gevolg van het annuleren of wijzigingen van Opdrachten, Opleidingen, Projecten, Materialen, Docenten, tijden en plaatsen. Deze opsomming is niet-limitatief.

 

Artikel 14 – Wijziging en annulering door de Deelnemer/Opdrachtgever

 1. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever een Consument is en besluit om een Opleiding of overeenkomst te annuleren of te verplaatsen en dit uiterlijk de veertiende kalenderdag na inschrijven of overeenkomen van de Opleiding gebeurt, wordt de Opleiding kosteloos geannuleerd of verplaatst naar een andere datum. De bedenktermijn gaat in op de dag dat de Opleiding (als product) is ontvangen of op de dag dat een klassikale training is besteld. Eventueel verstrekt lesmateriaal dient vervolgens op rekening en risico van de Deelnemer retour gezonden te worden, tenzij anders vermeld door HF.
 2. Afhankelijk van de startdatum en de annulerings-/verplaatsingsdatum worden Annuleringskosten, welke niet teruggevorderd kunnen worden, in rekening gebracht:
  1. Als de annuleringsdatum zich acht weken vóór de startdatum bevindt, worden er geen Annuleringskosten in rekening gebracht.
  2. Als de annuleringsdatum zich echter minder dan acht weken tot vier weken vóór de startdatum bevindt, wordt er 25% (zegge: vijfentwintig procent) van de Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
  3. Als de annuleringsdatum zich echter minder dan vier weken tot twee weken vóór de startdatum bevindt, wordt er 50% (zegge: vijftig procent) van de Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
  4. Als de annuleringsdatum zich minder dan twee weken voor de startdatum bevindt, wordt er 100% (zegge: honderd procent) van de Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
 3. Klassikale Opleidingen, Digital Classrooms en Examens, voornoemde is niet limitatief, zijn uitgezonderd van de bedenktermijn van veertien kalenderdagen, als bedoeld in lid 1, indien de datum waarop zij plaatsvinden gelegen is binnen veertien kalenderdagen na afronden van de bestelling. De Deelnemer dient, bij bestelling, expliciet akkoord te gaan met het afzien van de wettelijke bedenktermijn van veertien kalenderdagen. Indien in één bestelling zowel klassikale opleidingen als Examens worden besteld, wordt het expliciete akkoord voor de gehele bestelling éénmaal uitgevraagd.
 4. De mogelijkheid tot wijziging van de startdatum van een Incompany Opleiding of van een Project bestaat tot twee weken voor aanvang van een Incompany Opleiding of van een Project. Het wijzigen van Deelnemer binnen een Incompany Opleiding of Project kan tot vijf werkdagen voor de start van de Incompany Opleiding of het Project. De kosten betreffende de wijziging van de startdatum van een Incompany Opleiding of van een Project bedragen 35% (zegge: vijfendertig procent) van de (geschatte) Deelnemingskosten of overeenkomst. In andere gevallen, inclusief beëindiging, wordt 100% (zegge: honderd procent) in rekening gebracht.
 5. Het verplaatsen en inhalen van gemiste Opleidingsdagen is niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen tussen Partijen. Hieraan kunnen administratieve- en deelnemingskosten zijn verbonden waarbij aansluiting wordt gezocht bij de leden van dit artikel.
 6. Alle annuleringen en wijzigingen dienen per e-mail naar info@pe.nl gestuurd te worden. De annulering- of wijzigingsdatum is de datum waarop HF de e-mail heeft ontvangen. HF heeft tevens het recht om een bedrag van € 50,- (zegge: vijftig euro) per wijziging in rekening te brengen.
 7. Het staat HF vrij om ten gunste van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever afwijkend te besluiten ten aanzien van het bepaalde in dit artikel. Voornoemde is onder meer mogelijk ingeval van een ernstige calamiteit aan de zijde van de Deelnemer en/of Opdrachtgever waarvan HF wellicht afdoende ondersteunend bewijs kan opvragen waaruit de calamiteit blijkt.
 8. Indien HF op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van HF.

 

Artikel 15 – Opschorten, opzeggen of beëindigen van een overeenkomst door Partijen

 1. Partijen zijn gerechtigd een aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of te ontbinden – voor zover wettelijk vereist na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling – indien:
  • De wederpartij tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit een aangegane overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat deze bevoegdheid tot ontbinding pas indien nakoming van de verplichtingen uitblijft na verloop van een bij schriftelijke aanmaning gestelde redelijke termijn.
 2. Partijen zijn gerechtigd een aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of op te zeggen indien:
  • De wederpartij een overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  • De wederpartij heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
  • De wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
  • Er beslag wordt gelegd bij de wederpartij die de aard van de overeenkomst raakt;
  • De wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend;
  • De wederpartij faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.
 3. Het bovenstaande ontslaat de Deelnemer en/of de Opdrachtgever echter niet van de verplichting tot betaling van openstaande bedragen en overige verplichtingen die naar hun aard doorlopen. HF zal wegens beëindiging nooit tot schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Bij voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever zal HF desgevraagd en in overleg zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Indien dit extra kosten met zich meebrengt, zal dit aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Tevens behoudt HF steeds het recht om schadevergoeding te (kunnen) vorderen.
 5. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en naar haar aard en inhoud niet eindigt door volbrenging, kan deze worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

 

Artikel 16 – Examens, legitimatie, aanwezigheid en doorgeven punten aan dienstverleners

 1. Indien aan het einde van de Opleiding één of meerdere Examens afgelegd moeten worden, zullen de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan, nog voordat de inschrijving is afgerond, op de hoogte worden gebracht door HF. Dit geldt ook voor andere eisen aan eventuele kwalificaties of bevoegdheden na het behalen van een Examen.
 2. Indien de Opdrachtgever meerdere Deelnemers heeft ingeschreven, zal de Opdrachtgever de Deelnemers op de hoogte moeten brengen van eventuele Examens die afgelegd moeten worden, evenals de verdere eisen aan de kwalificaties en bevoegdheden die het Examen met zich meebrengt.
 3. De Opdrachtgever en/of de Deelnemer krijgt de examenresultaten medegedeeld. Een Deelnemer die niet geslaagd is, zal worden geïnformeerd over de verdere mogelijkheden die voor hem openstaan.
 4. Een Deelnemer dient uiterlijk vijftien minuten voor aanvang van een klassikale training of Examen aanwezig te zijn en een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Wanneer de Deelnemer niet binnen dertig minuten na de officiële aanvangstijd aanwezig is, vervalt het recht op deelname. HF is niet aansprakelijk voor deze uitsluiting tot deelname, Deelnemingskosten kunnen niet worden teruggevorderd.
 5. Indien een positief resultaat wordt behaald voor een Opleiding, wat naast het behalen van (een) Examen(s) ook verkregen kan worden middels een aanwezigheidsregistratie, geeft HF, indien er sprake is van een geaccrediteerde Opleiding, de behaalde punten door aan de desbetreffende dienstverlener. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan De Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) en Federatie Financieel Planners (FFP). Voornoemde is niet-limitatief.
 6. Voor de overige regelgeving, inclusief annulering(-skosten) van Examens dient het examenreglement van Hoffelijk Examens B.V. geraadpleegd te worden.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. HF is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van haar hoogste bedrijfsleiding, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van de een (gesloten) overeenkomst of enige andere verplichting jegens de Deelnemer en/of de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor tekortkomingen richting het personeel van de Opdrachtgever, dan wel door personen die in opdracht van de Opdrachtgever werkzaam zijn. Evenmin is HF aansprakelijk voor schade, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van haar hoogste bedrijfsleiding, ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van verstrekte Materialen.
 2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor, en dient zich adequaat te verzekeren tegen, schade, van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van personen die op welke wijze ook voor hem of in zijn Opleiding werkzaam zijn, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen worden veroorzaakt. De Opdrachtgever vrijwaart HF voor alle aanspraken die zich in verband met het voorgaande zouden kunnen voordoen.
 3. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever dienen – op straffe van het verlies van alle rechten en aanspraken – binnen dertig kalenderdagen nadat bekend is geworden, dan wel bekend had kunnen worden dat HF schade veroorzaakt heeft en binnen één jaar nadat de schade is opgetreden HF schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aansprakelijk te stellen.
 4. In geval van aansprakelijkheid van HF kan enkel aanspraak gemaakt worden op vergoeding van directe schade. Schade veroorzaakt door derving van inkomsten (op welke wijze dan ook ontstaan) of op vertragingsschade, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door de Opdrachtgever aan HF voorgeschreven/aangeleverde zaken, gevolgschade en immateriële schade of op enige andere vorm van indirecte schade is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van HF verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten in zoverre dit geen wettelijk beletsel kent. Samenhangende gebeurtenissen worden altijd aangemerkt als één gebeurtenis.
 5. HF is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever of bij de uitvoering van de overeenkomst, Opdracht, Opleiding of Project betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van HF.
 6. HF is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de geldende wet- of regelgeving.
 7. HF is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van overmacht. Hieronder vallen onder meer, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien te weten; brand, bedrijfsstoringen, blikseminslag, energiestoringen, oorlog, serverstoringen, niet of niet tijdig leveren door ingeschakelde derden, van enige via overheidswegen te verkrijgen vergunning, stakingen, storingen in communicatie-/netwerksystemen en verhindering of niet beschikbaar zijn van Docenten of medewerkers. Deze opsomming is niet-limitatief.
 8. HF is steeds bevoegd de schade van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart HF voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door HF uitgevoerde Opdracht, Opleiding, Project en/of verstrekte Materialen.
 10. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door HF bij de uitvoering van de Opleiding ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 11. In geval HF als gevolg van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak op enig moment toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 50% (zegge: vijftig procent) van de Deelnemingskosten, samenhangend met het schadeveroorzakende feit, betaald in de twaalf maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit dan wel de dekking van de vigerende polis op het moment dat de schade ontstaat, dan wel bekend wordt en tot het bedrag waarop alsdan op grond van de polisvoorwaarden aanspraak kan worden gemaakt.
 12. Mocht artikel 17 lid 11 van deze Algemene Voorwaarden onredelijk of onbillijk zijn jegens de Opdrachtgever, dan zal de aansprakelijkheid zich te allen tijde beperken tot maximaal 100% (zegge: honderd procent) van de Deelnemingskosten, samenhangend met het schadeveroorzakende feit, betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit, dan wel de dekking van de vigerende polis op het moment dat de schade ontstaat, dan wel bekend wordt en tot het bedrag waarop alsdan op grond van de polisvoorwaarden aanspraak kan worden gemaakt.

 

Artikel 18 – Omgeving, serviceniveaus en dienstverlening

 1. MijnHoffelijk en de applicaties en Omgevingen daarbinnen betreffen SaaS-diensten. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. HF spant zich in om een minimale beschikbaarheidsgraad (uptime) van de applicaties binnen MijnHoffelijk van 99,6% per jaar te bieden, behoudens in gevallen van onderhoud en overmacht. De beschikbaarheidsgraad wordt gemeten over een kalendermaand. Onder beschikbaarheid wordt verstaan dat de applicaties via het internet bereikbaar zijn op de aan Deelnemer en/of Opdrachtgever verstrekte URL en daadwerkelijk worden aangeboden op de servers. Beschikbaarheid houdt niet in dat tussen de servers en de systemen van de Deelnemer en/of Opdrachtgever een punt-tot-punt-verbinding bestaat.
 2. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door HF aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van HF zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door HF, of een ingeschakelde derde, gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.
 3. HF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de systemen, computerapparatuur, beveiliging en overige devices van de Deelnemer en/of Opdrachtgever en hun internetverbinding met de servers. Het is de Deelnemer en/of Opdrachtgever niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de applicaties binnen MijnHoffelijk dat daardoor schade kan ontstaan aan de applicaties en/of aan derden of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid ontstaat.
 4. HF en de door haar ingeschakelde derde(n) kunnen de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur/Omgeving. HF is niet gehouden specifiek voor de Deelnemer en/of de Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 5. HF en de door haar ingeschakelde derde(n) kunnen de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
 6. HF is nimmer gehouden een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.
 7. De applicaties binnen MijnHoffelijk worden geleverd vanuit een locatie afhankelijk van de SaaS-dienst, die is uitgerust om de applicaties naar de huidige stand van de techniek tegen aanvaardbare kosten op een professionele manier beveiligd te kunnen aanbieden. Alle data met betrekking tot de applicaties wordt opgeslagen in Nederland op ISO 27001-gecertificeerde locaties. Daarnaast is voorzien in fysieke bescherming van het pand, belemmering van toegang door onbevoegden, 24/7 hardwareondersteuning, brandbeveiliging, bescherming tegen stroomstoringen, bescherming tegen ongewenste internettoegang door onder meer firewallsoftware, algemene fysieke bescherming van de hardware, databescherming en het maken van back-ups.
 8. HF is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor schade, compensatie of kosten wegens storingen of niet-beschikbaarheid.

 

Artikel 19 – Overdraagbaarheid van (persoons)gegevens, Escrow en voortbestaan

 1. Om de (persoons)gegevens van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever te beschermen en dataportabiliteit binnen MijnHoffelijk te garanderen, heeft HF maatregelen genomen om de risico’s die hiermee gepaard gaan te beheersen.
 2. Overdraagbaarheid van (persoons)gegevens:
  1. De applicaties van HF zijn ontwikkeld met inachtneming van de NTA 2035 standaard, die garandeert dat (een) e-Portfolio(’s), Voortgangsrapportage(s) en Diplomarapportage(s) gemakkelijk geëxporteerd kunnen worden in een Excelbestand of CSV-bestand. Deze bestanden kunnen vervolgens gemakkelijk worden overgedragen of worden ingeladen in andere systemen;
  2. HF heeft voor de ontwikkeling en levering van de applicaties een overeenkomst gesloten met haar softwareontwikkelaar(s). In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het voortzetten van de levering van de applicaties indien HF deze vanwege omstandigheden zoals faillissement niet meer zou kunnen leveren. In een dergelijk scenario is contractueel bedongen dat de softwareontwikkelaar de hosting van het Platform voortzet;
  3. HF heeft een escrowovereenkomst gesloten met haar softwareleverancier(s).

 

Artikel 20 – Privacy Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever, op welke manier dan ook verkregen, worden door HF vertrouwelijk behandeld. HF draagt er zorg voor dat de personen die voor haar werkzaam zijn en personen werkzaam in andere aan haar gelieerde bedrijfstakken of verlengde dienstverlening samenhangende met het verstrekte doel, die vanwege de uitvoering van een overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegevens, vertrouwelijk met de verstrekte persoonsgegevens omgaan.
 2. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn ermee bekend dat HF de persoonsgegevens gebruikt voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de dienst(en) die HF verleent, dan wel een aan haar gelieerd bedrijf binnen de Hoffelijk Groep. HF kan steeds één of meer bedrijven binnen de Hoffelijk Groep op nader te bepalen wijze betrekken bij (de uitvoering van) een onderdeel en/of een onderdeel aan hen overdragen. Opdrachtgever staat ervoor in dat er toestemming is, voor zover er toestemming is vereist, voor de verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers die zij aanmeldt en vrijwaart HF voor aanspraken in dezen.
 3. HF houdt zich aan de eisen die volgen uit de Europese Verordening 2016/679 (AVG). Hierbij zal HF alle passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die zij verwerkt te beveiligen. Voor de Hoffelijk Groep is een privacyverklaring opgesteld, welke is gepubliceerd op de Website, waarmee verdere verduidelijking wordt gegeven inzake het omgaan met persoonsgegevens.
 4. HF is gerechtigd om, indien zij op grond van wet- en regelgeving of door een gerechtelijke bevel verplicht is, haar medewerking te verlenen aan het op vordering van opsporingsautoriteiten of andere overheidsinstanties ter beschikkingstellen van persoonsgegevens. HF zal de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hierover informeren.
 5. Bij het beëindigen van de dienstverlening met HF zullen verstrekte persoonsgegevens, in overeenstemming met de privacyverklaring, worden vernietigd.

 

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Partijen van elkaar of op een andere wijze verkrijgen in het kader van hetgeen wordt bedoeld in artikel 2 lid 1, is verplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Voornoemde vertrouwelijkheid geldt niet indien informatie:
  1. Openbaar is of wordt, anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de ontvangende partij;
  2. Afkomstig is van een derde partij die met betrekking tot de informatie geen geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende partij heeft;
  3. Die onafhankelijk is c.q. wordt ontwikkeld c.q. verkregen door de ontvangende partij, zonder gebruikmaking van de verstrekte informatie en zonder toerekenbare tekortkoming van de ontvangende partij;
  4. De ontvangende partij dient te verstrekken ter voldoening aan een wettelijke plicht of op justitiële vordering of ter uitvoering van de overeenkomst.
 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HF is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter of aangewezen derden mede te delen en HF zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HF niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van een overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 22 – Beantwoording correspondentie, Klachten & reclames

 1. Klachten of reclame met betrekking tot door HF geleverde Opleidingen, Projecten en Opdrachten, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen dertig kalenderdagen nadat het de indiener bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen worden, te worden ingediend bij HF. Het indienen van een Klacht of het reclameren schort nimmer de betalingsverplichtingen op.
 2. Klachten dienen te worden gericht aan de directie van HF. Het indienen van een Klacht kan gedaan worden door een brief te sturen naar Postbus 50512, 3007 JA Rotterdam of een email te sturen naar info@hoffelijk.nl. Voor meer informatie kunt u de Klachtenprocedure raadplegen op de Website.
 3. Alle Klachten zullen door HF volledig vertrouwelijk worden behandeld en worden geregistreerd. Alle Klachten worden binnen een termijn van maximaal drie weken behandeld en beantwoord door HF.
 4. Na het versturen van een Klacht, ontvangt de indiener een bevestiging. Indien de behandeling van een Klacht langer duurt dan de vastgestelde termijn van drie weken, zal de Indiener van de Klacht hiervan, binnen deze termijn, op de hoogte worden gebracht waarbij de reden van uitstel zal worden toegelicht.
 5. Indien de indiener een Consument is en het niet eens is met de afwikkeling van de Klacht of er geen overeenstemming wordt bereikt, staat het de indiener vrij om, indien mogelijk, een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Tevens staat het de indiener vrij een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.

 

Artikel 23 – Geschillen

 1. Op de Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen HF enerzijds en de Deelnemer en Opdrachtgever anderzijds ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HF is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft.
 3. Partijen komen overeen, alvorens een beroep te doen op de rechter, zich tot het uiterste in te spannen om het geschil te beslechten.
 4. Het oordeel van de rechter in eerste aanleg en de uitkomst van deze gerechtelijke procedure is in geval er sprake is van een Consument voor HF bindend.

 

Artikel 24 – Slotbepalingen

 1. HF kan te allen tijde de informatie op haar Website(s) aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige Website of een gedeelte hiervan onderbreken.
 2. HF behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de daarmee samenhangende privacyverklaring te wijzigen. De inwerking getreden Algemene Voorwaarden en privacyverklaring vervangen alle voorgaande.
 3. In het geval HF tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij de Deelnemer en/of de Opdrachtgever daarvan in kennis. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn gerechtigd binnen dertig kalenderdagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen, tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden Partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en privacyverklaring. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud geen bezwaar maken, beheersen deze vanaf de door HF medegedeelde datum de tussen Partijen gemaakte afspraken.

Algemene Voorwaarden Hoffelijk Financiële Zorg B.V.

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere, schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist.

 

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan door (of in samenwerking met) HFZ georganiseerde/ontwikkelde Opleidingen, Projecten of Opdrachten.
 2. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht bij annulering van een Opdracht, Opleiding of Project.
 3. Bevestiging: een e-mail of ander schrijven vanuit HFZ waaruit blijkt dat een bestelde Opleiding of Materiaal door de Deelnemer is afgenomen, waardoor een overeenkomst met HFZ tot stand komt / is gekomen.
 4. Certificaat: een document dat verstrekt kan worden door HFZ na het volgen van PA of een Digital Classroom of Opleiding.
 5. Consument: een natuurlijk persoon niet-handelend in het kader van een beroep of bedrijf.
 6. Deelnemer: een natuurlijk persoon welke deelneemt aan een Opdracht, Opleiding of Project, al dan niet zijnde de Opdrachtgever zelf.
 7. Deelnemingskosten: de door HFZ in rekening gebrachte bedragen ten behoeve van een Opdracht, Opleiding of Project.
 8. Digital Classrooms: digitale (klassikale) online trainingen, vormgegeven binnen het ID-Platform, met een Docent die live presenteert. Voornoemde digitale online training kan eveneens door HFZ worden opgenomen.
 9. Docenten: alle natuurlijke personen welke door HFZ worden ingezet om een Opdracht, Opleiding of Project te verzorgen.
 10. e-Learning: een digitale opleiding vormgegeven binnen het online ID-Platform waarmee een Deelnemer wordt opgeleid.
 11. Examen: een (intern) examen als afsluiting van een Opleiding (afsluitende toets). Het examenreglement van Hoffelijk Examens B.V. kan op een Examen van toepassing zijn.
 12. HFZ: de juridische entiteit Hoffelijk Financiële Zorg B.V. gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 68885040.
 13. Hoffelijk Groep: (het geheel van) gelieerde rechtsperso(o)n(en) waarin Hoffelijk B.V. direct of indirect de helft of meer van het geplaatste aandelenkapitaal of de zeggenschap heeft.
 14. Incompany Opleiding: een Opleiding welke op een door de Opdrachtgever aangewezen (bedrijfs-)locatie met een door de Opdrachtgever aangewezen groep Deelnemers wordt uitgevoerd.
 15. Infinite Development Platform / ID-Platform: het digitale platform waarop de SaaS-diensten, te weten het contentmanagementsysteem en toetsmanagementsysteem (RemindoToets), samen zijn vormgegeven als Learning Management Systeem (hierna: LMS) van HFZ.
 16. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever inzake een Opdracht, Opleiding of Project.
 17. Legitimatiebewijs: hieronder wordt verstaan een geldig paspoort al dan niet met een geldige sticker voor verblijf, een geldig Nederlands rijbewijs of identiteitskaart of reisdocument voor vluchtelingen of reisdocument voor vreemdelingen, verblijfsdocumenten en W-document.
 18. Learning Management Systeem / LMS: het systeem waarbinnen alle leeractiviteiten en PA zijn vormgegeven en waar de Deelnemer na afname van Materialen voor bepaalde duur, welke wordt weergegeven bij bestelling, toegang toe krijgt door middel van inlogcodes.
 19. Materialen: alle artikelen, beleidstukken, e-Learnings, kennisquizzen, lesmaterialen, nieuwsberichten, PA, rapportages, specials en overige bescheiden. De voorgaande opsomming is niet-limitatief.
 20. MijnHoffelijk: de verzamelnaam voor alle applicaties van HFZ zoals het ID-Platform, RemindoToets, inclusief het welkomstdashboard, klantportaal en de Webshop. Voornoemde is niet-limitatief.
 21. NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.
 22. Omgeving: een incompany en/of maatwerk omgeving, vormgegeven binnen het ID-Platform zoals een Academy. Voornoemde is niet-limitatief.
 23. Opdracht: alle overige dienstverlening ontwikkeld door (of in samenwerking met) HFZ, niet zijnde een Opleiding.
 24. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf of (een) ander(en) heeft ingeschreven als Deelnemer voor een Opleiding, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door HFZ, of degene die de Deelnemingskosten betaalt.
 25. Opleiding: de/het overeengekomen cursus, coaching, Digital Classroom, educatie, e-Learning, Incompany Opleiding, immersive learning, klassikale training, onderwijs, opleiding, Permanent Actueel voor financieel zorgverleners, Project, training en workshop, al dan niet vormgegeven binnen MijnHoffelijk.
 26. Partijen: HFZ en de Opdrachtgever, dan wel HFZ en de Deelnemer, tezamen.
 27. Permanent Actueel voor financieel zorgverleners / PA: het concept dat door HFZ is ontwikkeld om een Deelnemer continue op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen die spelen binnen de financiële zorgverlening welke voortvloeit uit de het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, beschermingsbewind & mentorschap. PA is vormgegeven binnen MijnHoffelijk op het ID-Platform en kan PE-punten opleveren.
 28. Permanente Educatie-punten / PE-punten: punten die kunnen worden behaald door Deelnemers door onder meer het volgen van PA of Digital Classrooms. Deze worden opgenomen in het persoonlijke account van de Deelnemer binnen MijnHoffelijk. De voorgaande opsomming is niet-limitatief.
 29. Project: hetgeen ten grondslag ligt aan een projectovereenkomst tussen HFZ en de Opdrachtgever. Dit kan bestaan uit één of meerdere overeengekomen (aaneengesloten) maatwerk Opleidingen en Opdrachten.
 30. Software-as-a- Service (SaaS)-dienst: het door HFZ op afstand beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur of een Omgeving via internet of een ander datanetwerk.
 31. Webshop: de e-commerce functie op de Website. De Webshop fungeert tevens als (online) boekingssysteem waarmee een potentiële Deelnemer en/of de Opdrachtgever zich aanmeldt als Deelnemer voor een Opleiding of Opdracht.
 32. Website(s): de verschillende Websites, waaronder, doch niet-limitatief opgesomd, www.hoffelijk.nl, www.hoffelijk.nl/groep en https://hoffelijk.nl/financielezorg, die HFZ gebruikt, waar onder meer de privacyverklaring, Algemene Voorwaarden en disclaimer(s) zijn vermeld en de Webshop is vormgegeven.

 

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder(e) afgenomen Opdracht, Opleiding of Project en op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen een (potentiële) Opdrachtgever en HFZ, respectievelijk hun rechtsopvolgers en/ of de door hen ingeschreven Deelnemers. Alle aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van drie maanden en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HFZ, waarbij voor de uitvoering derden moeten worden betrokken.
 3. Indien de Opdrachtgever volgens de tussen Partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover HFZ hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
 4. Door inschrijving van een Deelnemer voor een Opdracht, Opleiding of Project is de Deelnemer eveneens aan deze Algemene Voorwaarden gebonden.
 5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 tot en met 4 zijn, vanwege het lidmaatschap van HFZ aan de NRTO, in geval van particuliere opdrachtgevers (B2C verkoop), de algemene voorwaarden van de NRTO van toepassing. Indien de algemene voorwaarden van HFZ afwijken van de algemene voorwaarden van de NRTO, zijn de NRTO voorwaarden ,indien deze gunstiger voor de particuliere opdrachtgever, leidend.
 6. Algemene (Inkoop)Voorwaarden van de Opdrachtgever en afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld in de vorm van specifieke voorwaarden, zijn alleen van toepassing indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeen gekomen. De bepalingen van een overeenkomst waarin afwijkende en/of aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard, gaan in rangorde boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(baar) zijn, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen of zich een situatie voordoet die niet geregeld is in deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 9. Wanneer HFZ niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HFZ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen te verlangen.

 

Artikel 3 - Het ID-Platform, PA en MijnHoffelijk

 1. De verstrekte Materialen, Opleidingen, Projecten of Opdrachten worden door HFZ met de grootst mogelijke zorg samengesteld en uitgevoerd. HFZ streeft ernaar om haar dienst PA te doen aansluiten bij de wettelijk eisen inzake curatele, beschermingsbewind & mentorschap. Bij de ontwikkeling van Materialen en Opleidingen, Projecten of Opdrachten wordt hier eveneens (zoveel mogelijk) rekening mee gehouden zodat PE-punten kunnen worden behaald door de Deelnemer.
 2. HFZ is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van haar hoogste management, nimmer aansprakelijk voor schade welke wordt geleden door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever, doordat een derde oordeelt dat, ondanks afname van PA in de aangeboden vorm, toch niet is voldaan aan enige eis, bijvoorbeeld (en in het bijzonder) de wettelijk gestelde vakbekwaamheidseisen als bedoeld in artikel 3 lid 1 waarvoor PE-punten kunnen worden toegekend.
 3. De overeenkomst inzake toegang tot PA, verkregen na betaling van de Deelnemingskosten en/of de ontvangst van de Bevestiging, wordt (steeds) afgesloten voor de duur van twaalf maanden. De toegangsduur en daarmee de duur van de overeenkomst verkregen tot aangeschafte overige leermiddelen en Materialen vormgegeven op het ID-Platform binnen MijnHoffelijk wordt op de Website vermeld. Inlogcodes ten behoeve van een applicatie binnen MijnHoffelijk hoeven niet eerder te worden verstrekt dan na betaling van de Deelnemingskosten.
 4. De tussen HFZ en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst kan (steeds) met dezelfde duur stilzwijgend worden verlengd na afloop van het eerste jaar, tenzij deze overeenkomst (minimaal) drie maanden van tevoren schriftelijk wordt opgezegd behoudens uit de wet voortvloeiende regels inzake Consumenten.
 5. Het overdragen of ter beschikking stellen aan een derde van een account binnen MijnHoffelijk inclusief de Materialen is niet mogelijk noch toegestaan, op straffe van verval van recht op (toegang tot) de Materialen en MijnHoffelijk.
 6. Indien de Deelnemer overgaat van een (persoonlijke) Omgeving naar een andere Omgeving binnen het ID-Platform of op het moment dat een Deelnemer een eigen overeenkomst aangaat met HFZ, wordt na toestemming en verplaatsing van de Deelnemer, eerder opgebouwde opleidingshistorie meegenomen en inzichtelijk voor de nieuwe werkgever van de Deelenemer.
 7. Bij tussentijdse opzegging van een dienst binnen MijnHoffelijk wordt geen geld gerestitueerd, behoudens uit de wet voortvloeiende regels met betrekking tot een Consument.

 

Artikel 4 - Inschrijving totstandkoming van een Opdracht, Opleiding of Project

 1. Inschrijven voor een Opleiding of Opdracht is mogelijk door middel van telefonisch contact, het plaatsen van een bestelling in de Webshop of contact per e-mail. Meer informatie over contactgegevens van HFZ zijn te vinden op de Website.
 2. In afwijking van artikel 4 lid 1 kan het overeenkomen van een Project uitsluitend schriftelijk geschieden.
 3. Een overeenkomst komt tot stand:
  • Hetzij op het moment dat er een Bevestiging of contract door HFZ wordt toegestuurd en deze ondertekend retour wordt gezonden door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever;
  • Hetzij op het moment dat er een Bevestiging of contract door HFZ wordt toegestuurd waarin de opleidingsaanvraag, gedaan in de Webshop via de Website of telefonisch, wordt bevestigd;
  • Nadat HFZ een inschrijving als bedoeld in artikel 4 lid 1 uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd heeft aanvaard;
  • Doordat een Opleiding of Opdracht zonder uitdrukkelijk bevestiging door HFZ wordt uitgevoerd.
 4. Indien er geen ingangsdatum is bepaald in een overeenkomst, is de (laatste) datum waarop ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt of de datum waarop de Bevestiging is verstuurd, aan te merken als ingangsdatum.
 5. HFZ kan niet aan haar offerte of overeenkomst gehouden worden indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het gedane aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Herroeping van een aanbod onder een tijdstermijn gedaan blijft mogelijk, ook wanneer het aanbod niet vrijblijvend is gedaan. Voor fouten betreffende de Website en e-mailcorrespondentie geldt onverminderd de disclaimer welke geplaatst is op de Website.
 6. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever garanderen HFZ de juistheid van de verstrekte (persoons)gegevens en de bevoegdheid tot ondertekening van een offerte of overeenkomst. Eventueel onjuist verstrekte (persoons)gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever.
 7. Voorwaardelijke inschrijvingen zijn niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HFZ is verleend. Ook wanneer de Deelnemer niet aan de toelatingseisen van een Opleiding voldoet, komt een overeenkomst wel tot stand.
 8. Indien de inschrijving niet ingepland kan worden vanwege ruimtegebrek, tijdgebrek, of gebrek aan Docenten, worden de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld door middel van telefonisch of schriftelijk contact.

 

Artikel 5 - Informatie

 1. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn gehouden HFZ op haar verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke HFZ naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van een overeenkomst nodig heeft, dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door HFZ verzocht.
 2. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn voorts gehouden HFZ uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van een overeenkomst van belang is of kan zijn.
 3. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HFZ verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. HFZ sluit aansprakelijkheid, van welke aard ook, doordat HFZ is uitgegaan van de verstrekte onjuiste en/of onvolledige (persoons)gegevens uit, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HFZ kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien de uitvoering van een overeenkomst wordt vertraagd of de Deelnemer en/of de Opdrachtgever niet voldoet aan het gestelde in artikel 5 lid 1 t/m 3, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever en is HFZ bevoegd (extra) kosten voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen en/of de (verdere) uitvoering van een overeenkomst onmiddellijk op te schorten.
 5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door HFZ niet langer bewaard dan noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of om een op HFZ rustende wettelijke verplichting  na te komen. De bewaartermijnen zijn opgenomen in de privacyverklaring die is gepubliceerd op de Website.

 

Artikel 6 - Inzet derden

 1. HFZ voert de werkzaamheden in het kader van een overeenkomst en met inachtneming van hetgeen daarover tussen Partijen is overeengekomen, uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en met inachtneming van de informatie zoals genoemd in artikel 5. HFZ bepaalt door welke perso(o)n(en) en met welke middelen uit haar organisatie de overeenkomst wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek.
 2. Voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst inzake een Opdracht, Opleiding of Project dit vereist, heeft HFZ het recht (delen van) het werk door derden, inclusief vennootschappen waarmee HFZ binnen de Hoffelijk Groep is verbonden, te laten uitvoeren, waarbij contractuele en wettelijke vereisten onder meer voortvloeiend uit De Europese Verordening 2016/679 (AVG) worden nagekomen.
 3. HFZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze derden zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever zijn aangegaan.

 

Artikel 7 - Deelnemingskosten

 1. Alle tarieven die worden aangegeven door HFZ zijn in euro (€) en worden incl. btw getoond bij verkoop aan Consumenten.
 2. Eventuele wijzigingen van de tarieven nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden of een overeenkomst is aangegaan, hebben geen effect op de nog te betalen Deelnemingskosten, met uitzondering van kostprijsverhogende factoren waarop HFZ geen invloed heeft zoals belastingen, externe inkoopprijzen en verzendkosten.
 3. In afwijking van artikel 7 lid 2 zal er, in geval er wel sprake is van een wijziging van het tarief, eenmaal per kalenderjaar een verandering kunnen worden doorgevoerd, welke tijdig zal worden medegedeeld aan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever.
 4. Indien er een situatie ontstaat zoals beschreven in artikel 4 lid 6 en de Opdrachtgever zich erop beroept dat er geen bevoegdheid bestond van de Deelnemer om een offerte te accepteren of overeenkomst aan te gaan, zal HFZ de Deelnemingskosten bij de desbetreffende Deelnemer in rekening brengen. Van het voorgaande kan HFZ afwijken als zij erop mocht vertrouwen dat de toezegging door een bevoegde persoon is gedaan. In voormelde situatie kan HFZ de Deelnemingskosten alsnog op de Opdrachtgever verhalen.
 5. Aan een door HFZ afgegeven voorcalculatie of begroting, kunnen door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 8 - Betaling

 1. De betalingstermijn voor het voldoen van de Deelnemingskosten is maximaal dertig kalenderdagen na de factuurdatum. De gestelde termijn, weergegeven op een factuur, is fataal en om die reden is er sprake van een direct verzuim bij het niet-nakomen binnen de gestelde termijn. Dienaangaande is er dan ook geen verdere sommatie of ingebrekestelling vanuit HFZ noodzakelijk.
 2. Welke betaalopties in de Webshop ter beschikking staan aan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever is afhankelijk van het bedrag van de bestelling, het aantal openstaande facturen en of betalingsgedrag op basis van betaalhistorie.
 3. Indien voor de optie ‘factuur’, of optie ‘mijn werkgever betaalt’ wordt gekozen blijft de Deelnemer, ondanks het doorsturen van de factuur naar een eventuele werkgever, altijd medeverantwoordelijk voor de betaling van het bestelde.
 4. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever van mening zijn dat een factuur niet (volledig) verschuldigd is, dient dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum, dan wel afschrijvingsdatum, schriftelijk en onderbouwd te worden medegedeeld aan HFZ, bij gebreke waarvan een eventueel recht op vermindering van het (factuur) bedrag vervalt.
 5. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven termijn, is HFZ gerechtigd de Deelnemer en/of de Opdrachtgever te weigeren tot deelname aan de desbetreffende Opleiding en/of overige activiteiten zoals het uitsturen van diploma’s, Certificaten of toekennen van behaalde punten ten behoeve van de Opleiding op te schorten of te staken.
 6. HFZ is gerechtigd om aanspraak te maken op contractuele rente over de periode dat de Deelnemer en/of de Opdrachtgever in verzuim zijn. Het verzuim treedt in vanaf het einde van de opgegeven betalingstermijn van dertig kalenderdagen De contractuele rente is vervolgens verschuldigd vanaf deze fatale termijn, tot de datum waarop uiteindelijk betaald wordt. De contractuele rente bedraagt gedurende de verzuimperiode 12% (zegge: twaalf procent).
 7. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven betalingstermijn, is HFZ gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. Hiervan zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 15% (zegge: vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 50,- (zegge: vijftig euro).
 8. Het bepaalde in voorgaande leden laat de overige wettelijke en contractuele rechten van HFZ onverlet. HFZ is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.
 9. Eventuele restituties worden door HFZ binnen een termijn van vier weken voldaan.

 

Artikel 9 - Toegang tot en verstrekking van Materialen

 1. Een bestelling van Materiaal wordt binnen twee werkdagen na ontvangst door HFZ verwerkt, dat wil zeggen geactiveerd in het persoonlijk ID-platformaccount van de Deelnemer, binnen MijnHoffelijk, waarmee het toegankelijk is voor de Deelnemer. De op de Website van HFZ vermelde termijn van beschikbaarheid van het Materiaal vangt op het moment van klaarzetten aan.
 2. Materiaal benodigd voor een Incompany Opleiding of klassikaal onderwijs wordt tijdig aan de Deelnemer verstrekt.
 3. De tijdsbesteding van leeractiviteiten en Materialen op het ID-Platform is afhankelijk van het afgenomen Materiaal en wordt (indicatief) vermeld op de Website.
 4. HFZ behoudt zich het recht voor om het Materiaal te wijzigen als de eisen van de uiteindelijke te behalen kwalificatie / het behalen van PE-punten hierom vraagt. Voornoemde is niet limitatief. Enkel als wijzigingen samenhangen met fouten aan de zijde van HFZ of gelegen zijn op didactisch vlak, zal HFZ de update van het Materiaal gratis verstrekken dan wel geld restitueren.
 5. HFZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vertraging in de aflevering van Materiaal indien deze door een externe vervoerder wordt bezorgd en deze vertraging niet aan HFZ te wijten is.

 

Artikel 10 - Incompany Opleidingen & Project

 1. HFZ en de Opdrachtgever komen de data van de desbetreffende Incompany Opleidingen of het Project samen overeen. Indien is overeengekomen dat de Incompany Opleiding of het Project in fasen zal worden uitgevoerd, kan HFZ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verspreiding van de benodigde Materialen aan de Deelnemers van de Incompany Opleiding of het Project indien dit niet via het ID-Platform van HFZ plaatsvindt.
 3. Indien er een wijziging van Deelnemers plaatsvindt, wordt er geen extra Materiaal verstrekt, maar is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van het eerder aangeleverde Materiaal aan de desbetreffende Deelnemer.
 4. In afwijking van artikel 10 lid 3 wordt een extra vergoeding gerekend voor de terbeschikkingstelling van extra Materiaal via het ID-Platform. Tevens zullen er, indien er op verzoek van de Opdrachtgever aanvullende werkzaamheden worden verricht buiten de inhoud of omvang van de afgestemde werkzaamheden, aanvullende vergoedingen gerekend kunnen worden.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Incompany Opleiding of het Project naar behoren door HFZ en haar Docenten en medewerkers uitgevoerd kan worden. Hierbij dient gedacht te worden aan een volledig ingerichte cursusruimte. Eventuele wensen zullen in de definitieve overeenkomst worden opgenomen.
 6. De kosten inzake de locatie, catering et cetera zullen, voor zowel de Deelnemers als de Docent, voor rekening van de Opdrachtgever komen.
 7. Indien er binnen een Project sprake is van advies- en consultancydiensten is het gebruik door de Opdrachtgever van het afgegeven advies en/of consultancyrapport steeds voor eigen risico. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, berust geheel bij de Opdrachtgever, onverminderd het recht van HFZ met alle middelen tegenbewijs te leveren.
 8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HFZ is de Opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van HFZ en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van HFZ in het kader van advies- en consultancydiensten. De Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van HFZ niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

 

Artikel 11 - Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot alle auteursrechten en octrooirechten, van de Materialen, Opdrachten, Opleidingen en Projecten zijn te allen tijde eigendom van HFZ dan wel in geldige licentie door HFZ verkregen. Het verstrekken aan derden is ten strengste verboden. Het gebruiken van de Materialen, na betaling van de Deelnemingskosten, voor andere doeleinden dan eigen gebruik is niet toegestaan. Het openbaar maken, publiceren, verveelvoudigen of exploiteren van de Materialen, Opdrachten, Opleidingen en Projecten, zonder voorafgaande toestemming van HFZ, is evenmin toegestaan.
 2. De Opdrachtgever staat ervoor in dat Materialen aangeleverd om te worden geplaatst op het ID-Platform, binnen een Omgeving, of anderszins geen Intellectuele Eigendomsrechten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot alle auteursrechten en octrooirechten, van derden aantasten of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden.
 3. Partijen nemen op eerste verzoek de verdediging op zich indien er een procedure wordt ingesteld wegens gestelde inbreuk in het kader van de voorgaande leden. Partijen stellen elkaar onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke actie in kennis en leveren elkaar de noodzakelijke volmachten en hulp.
 4. Bij schending van deze bepaling zal/zullen de overtreder(s) met onmiddellijke ingang geweigerd worden tot deelname aan een Opleiding en wordt de toegang tot MijnHoffelijk ontzegd. Tevens zal/zullen de overtreders(s) schadeplichtig zijn jegens HFZ. Eventuele schade zal verhaald (kunnen) worden.

 

Artikel 12 - Wijzigingen door HFZ

 1. HFZ heeft te allen tijde het recht om een Opleiding en specifiek klassikaal onderwijs en Digital Classrooms bij onder meer onvoldoende aanmeldingen of animo te annuleren, dan wel in goed overleg te wijzigen naar een andere datum of locatie. Hier wordt de Deelnemer en/of de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
 2. Indien de Opleiding wordt geannuleerd of verplaatst door HFZ, zonder verwijtbaarheid van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever en de Deelnemer en/of de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over een wijziging, worden de volledige Deelnemingskosten, met uitzondering van al afgenomen diensten binnen de Opleiding, aan de Deelnemer of de Opdrachtgever gerestitueerd.
 3. HFZ is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan als gevolg van het annuleren of wijzigingen van Opdrachten, Opleidingen, Projecten, Materialen, Docenten, tijden en plaatsen. Deze opsomming is niet-limitatief.

 

Artikel 13 - Wijziging en annulering door de Deelnemer/Opdrachtgever

 1. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever een Consument is en besluit om een Opleiding of overeenkomst te annuleren of te verplaatsen en dit uiterlijk de veertiende kalenderdag na inschrijven of overeenkomen van de Opleiding gebeurt, wordt de Opleiding kosteloos geannuleerd of verplaatst naar een andere datum. De bedenktermijn gaat in op de dag dat de Opleiding (als product) is ontvangen of op de dag dat een klassikale training is besteld. Eventueel verstrekt lesmateriaal dient vervolgens op rekening en risico van de Deelnemer retour gezonden te worden, tenzij anders vermeld door HFZ.
 2. Afhankelijk van de startdatum en de annulerings-/verplaatsingsdatum worden Annuleringskosten, welke niet teruggevorderd kunnen worden, in rekening gebracht:
  1. Als de annuleringsdatum zich acht weken vóór de startdatum bevindt, worden er geen Annuleringskosten in rekening gebracht.
  2. Als de annuleringsdatum zich echter minder dan acht weken tot vier weken vóór de startdatum bevindt, wordt er 25% (zegge: vijfentwintig procent) van de Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
  3. Als de annuleringsdatum zich echter minder dan vier weken tot twee weken vóór de startdatum bevindt, wordt er 50% (zegge: vijftig procent) van de Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
  4. Als de annuleringsdatum zich minder dan twee weken voor de startdatum bevindt, wordt er 100% (zegge: honderd procent) van de Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
 3. Klassikale Opleidingen, Digital Classrooms en Examens, voornoemde is niet limitatief, zijn uitgezonderd van de bedenktermijn van veertien kalenderdagen, als bedoeld in lid 1, indien de datum waarop zij plaatsvinden gelegen is binnen veertien kalenderdagen na afronden van de bestelling. De Deelnemer dient, bij bestelling, expliciet akkoord te gaan met het afzien van de wettelijke bedenktermijn van veertien kalenderdagen. Indien in één bestelling zowel klassikale opleidingen als Examens worden besteld, wordt het expliciete akkoord voor de gehele bestelling éénmaal uitgevraagd.
 4. De mogelijkheid tot wijziging van de startdatum van een Incompany Opleiding of van een Project bestaat tot twee weken voor aanvang van een Incompany Opleiding of van een Project. Het wijzigen van Deelnemer binnen een Incompany Opleiding of Project kan tot vijf werkdagen voor de start van de Incompany Opleiding of het Project. De kosten betreffende de wijziging van de startdatum van een Incompany Opleiding of van een Project bedragen 35% (zegge: vijfendertig procent) van de (geschatte) Deelnemingskosten of overeenkomst. In andere gevallen, inclusief beëindiging, wordt 100% (zegge: honderd procent) in rekening gebracht.
 5. Het verplaatsen en inhalen van gemiste opleidingsdagen is niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen tussen Partijen. Hieraan kunnen administratieve- en deelnemingskosten zijn verbonden waarbij aansluiting wordt gezocht bij de leden van dit artikel.
 6. Alle annuleringen en wijzigingen dienen per e-mail naar info@pe.nl gestuurd te worden. De annulering- of wijzigingsdatum is de datum waarop HFZ de e-mail heeft ontvangen. HFZ heeft tevens het recht om een bedrag van € 50,- (zegge: vijftig euro) per wijziging in rekening te brengen.
 7. Het staat HFZ vrij om ten gunste van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever afwijkend te besluiten ten aanzien van het bepaalde in dit artikel. Voornoemde is onder meer mogelijk ingeval van een ernstige calamiteit aan de zijde van de Deelnemer en/of Opdrachtgever waarvan HFZ wellicht afdoende ondersteunend bewijs kan opvragen waaruit de calamiteit blijkt.
 8. Indien HFZ op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van HFZ.

 

Artikel 14 - Opschorten, opzeggen of beëindigen van een overeenkomst door Partijen

 1. Partijen zijn gerechtigd een aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of te ontbinden - voor zover wettelijk vereist na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling - indien:
  • De wederpartij tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit een aangegane overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat deze bevoegdheid tot ontbinding pas indien nakoming van de verplichtingen uitblijft na verloop van een bij schriftelijke aanmaning gestelde redelijke termijn.
 2. Partijen zijn gerechtigd een aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of op te zeggen indien:
  • De wederpartij een overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  • De wederpartij heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
  • De wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
  • Er beslag wordt gelegd bij de wederpartij die de aard van de overeenkomst raakt;
  • De wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend;
  • De wederpartij faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.
 3. Het bovenstaande ontslaat de Deelnemer en/of de Opdrachtgever echter niet van de verplichting tot betaling van openstaande bedragen en overige verplichtingen die naar hun aard doorlopen. HFZ zal wegens beëindiging nooit tot schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Bij voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever zal HFZ desgevraagd en in overleg zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Indien dit extra kosten met zich meebrengt, zal dit aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Tevens behoudt HFZ steeds het recht om schadevergoeding te (kunnen) vorderen.
 5. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en naar haar aard en inhoud niet eindigt door volbrenging, kan deze worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

 

Artikel 15 - Examens, legitimatie, aanwezigheid en doorgeven punten aan dienstverleners

 1. Indien aan het einde van de Opleiding één of meerdere Examens afgelegd moeten worden, zullen de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan, nog voordat de inschrijving is afgerond, op de hoogte worden gebracht door HFZ. Dit geldt ook voor andere eisen aan eventuele kwalificaties of bevoegdheden na het behalen van een Examen.
 2. Indien de Opdrachtgever meerdere Deelnemers heeft ingeschreven inzake een incompany examen, zal de Opdrachtgever de Deelnemers op de hoogte moeten brengen van eventuele Examens die afgelegd moeten worden, evenals de verdere eisen aan de kwalificaties en bevoegdheden die het Examen met zich meebrengt.
 3. Een Deelnemer dient uiterlijk vijftien minuten voor aanvang van een klassikale training of Examen aanwezig te zijn en een geldig Legitimatiebewijs te kunnen tonen. Wanneer de Deelnemer niet binnen dertig minuten na de officiële aanvangstijd aanwezig is, vervalt het recht op deelname. HFZ is niet aansprakelijk voor deze uitsluiting tot deelname, Deelnemingskosten kunnen niet worden teruggevorderd.
 4. Indien een positief resultaat wordt behaald voor een Opleiding, wat naast het behalen van (een) Examen(s) ook verkregen kan worden middels een aanwezigheidsregistratie, geeft HFZ, indien er sprake is van een geaccrediteerde Opleiding, de behaalde punten door aan de desbetreffende dienstverlener. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het Kiwa. Voornoemde is niet-limitatief.
 5. Voor de overige regelgeving, inclusief annulering(-skosten) van Examens dient het examenreglement van Hoffelijk Examens B.V. geraadpleegd te worden.

 

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. HFZ is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van haar hoogste bedrijfsleiding, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van de een (gesloten) overeenkomst of enige andere verplichting jegens de Deelnemer en/of de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor tekortkomingen richting het personeel van de Opdrachtgever, dan wel door personen die in opdracht van de Opdrachtgever werkzaam zijn. Evenmin is HFZ aansprakelijk voor schade, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van haar hoogste bedrijfsleiding, ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van verstrekte Materialen.
 2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor, en dient zich adequaat te verzekeren tegen, schade, van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van personen die op welke wijze ook voor hem of in zijn Opleiding werkzaam zijn, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen worden veroorzaakt. De Opdrachtgever vrijwaart HFZ voor alle aanspraken die zich in verband met het voorgaande zouden kunnen voordoen.
 3. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever dienen - op straffe van het verlies van alle rechten en aanspraken - binnen dertig kalenderdagen nadat bekend is geworden, dan wel bekend had kunnen worden dat HFZ schade veroorzaakt heeft en binnen één jaar nadat de schade is opgetreden HFZ schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aansprakelijk te stellen.
 4. In geval van aansprakelijkheid van HFZ kan enkel aanspraak gemaakt worden op vergoeding van directe schade. Schade veroorzaakt door derving van inkomsten (op welke wijze dan ook ontstaan) of op vertragingsschade, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door de Opdrachtgever aan HFZ voorgeschreven/aangeleverde zaken, gevolgschade en immateriële schade of op enige andere vorm van indirecte schade is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van HFZ verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten in zoverre dit geen wettelijk beletsel kent. Samenhangende gebeurtenissen worden altijd aangemerkt als één gebeurtenis.
 5. HFZ is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever of bij de uitvoering van de overeenkomst, Opdracht, Opleiding of Project betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van HFZ.
 6. HFZ is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de geldende wet- of regelgeving.
 7. HFZ is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van overmacht. Hieronder vallen onder meer, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien te weten; brand, bedrijfsstoringen, blikseminslag, energiestoringen, oorlog, serverstoringen, niet of niet tijdig leveren door ingeschakelde derden, van enige via overheidswegen te verkrijgen vergunning, stakingen, storingen in communicatie-/ netwerksystemen en verhindering of niet beschikbaar zijn van Docenten of medewerkers. Deze opsomming is niet-limitatief.
 8. HFZ is steeds bevoegd de schade van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart HFZ voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door HFZ uitgevoerde Opdracht, Opleiding, Project en/of verstrekte Materialen.
 10. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door HFZ bij de uitvoering van de Opleiding ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 11. In geval HFZ als gevolg van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak op enig moment toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 50% (zegge: vijftig procent) van de Deelnemingskosten, samenhangend met het schadeveroorzakende feit, betaald in de twaalf maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit dan wel de dekking van de vigerende polis op het moment dat de schade ontstaat, dan wel bekend wordt en tot het bedrag waarop alsdan op grond van de polisvoorwaarden aanspraak kan worden gemaakt.
 12. Mocht artikel 16 lid 11 van deze Algemene Voorwaarden onredelijk of onbillijk zijn jegens de Opdrachtgever, dan zal de aansprakelijkheid zich te allen tijde beperken tot maximaal 100% (zegge: honderd procent) van de Deelnemingskosten, samenhangend met het schadeveroorzakende feit, betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit, dan wel de dekking van de vigerende polis op het moment dat de schade ontstaat, dan wel bekend wordt en tot het bedrag waarop alsdan op grond van de polisvoorwaarden aanspraak kan worden gemaakt.

 

Artikel 17 - Omgeving, serviceniveaus en dienstverlening

 1. MijnHoffelijk en de applicaties en Omgevingen daarbinnen betreffen SaaS-diensten. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. HFZ spant zich in om een minimale beschikbaarheidsgraad (uptime) van de applicaties binnen MijnHoffelijk van 99,6% per jaar te bieden, behoudens in gevallen van onderhoud en overmacht. De beschikbaarheidsgraad wordt gemeten over een kalendermaand. Onder beschikbaarheid wordt verstaan dat de applicaties via het internet bereikbaar zijn op de aan Deelnemer en/of Opdrachtgever verstrekte URL en daadwerkelijk worden aangeboden op de servers. Beschikbaarheid houdt niet in dat tussen de servers en de systemen van de Deelnemer en/of Opdrachtgever een punt-tot-punt-verbinding bestaat.
 2. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door HFZ aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van HFZ zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door HFZ, of een ingeschakelde derde, gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.
 3. HFZ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de systemen, computerapparatuur, beveiliging en overige devices van de Deelnemer en/of Opdrachtgever en hun internetverbinding met de servers. Het is de Deelnemer en/of Opdrachtgever niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de applicaties binnen MijnHoffelijk dat daardoor schade kan ontstaan aan de applicaties en/of aan derden of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid ontstaat.
 4. HFZ en de door haar ingeschakelde derde(n) kunnen de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur/Omgeving. HFZ is niet gehouden specifiek voor de Deelnemer en/of de Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 5. HFZ en de door haar ingeschakelde derde(n) kunnen de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
 6. HFZ is nimmer gehouden een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.
 7. De applicaties binnen MijnHoffelijk worden geleverd vanuit een locatie afhankelijk van de SaaS-dienst, die is uitgerust om de applicaties naar de huidige stand van de techniek tegen aanvaardbare kosten op een professionele manier beveiligd te kunnen aanbieden. Alle data met betrekking tot de applicaties wordt opgeslagen in Nederland op ISO 27001-gecertificeerde locaties. Daarnaast is voorzien in fysieke bescherming van het pand, belemmering van toegang door onbevoegden, 24/7 hardwareondersteuning, brandbeveiliging, bescherming tegen stroomstoringen, bescherming tegen ongewenste internettoegang door onder meer firewallsoftware, algemene fysieke bescherming van de hardware, databescherming en het maken van back-ups.
 8. HFZ is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor schade, compensatie of kosten wegens storingen of niet-beschikbaarheid.

 

Artikel 18 - Overdraagbaarheid van (persoons)gegevens, Escrow en voortbestaan

 1. Om de (persoons)gegevens van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever te beschermen en dataportabiliteit binnen MijnHoffelijk te garanderen, heeft HFZ maatregelen genomen om de risico’s die hiermee gepaard gaan te beheersen.
 2. Overdraagbaarheid van (persoons)gegevens:
  1. De applicaties van HFZ zijn ontwikkeld met inachtneming van de NTA 2035 standaard, die garandeert dat (een) e-Portfolio(’s), Voortgangsrapportage(s) en Diplomarapportage(s) gemakkelijk geëxporteerd kunnen worden in een Excelbestand of CSVbestand. Deze bestanden kunnen vervolgens gemakkelijk worden overgedragen of worden ingeladen in andere systemen;
  2. HFZ heeft voor de ontwikkeling en levering van de applicaties een overeenkomst gesloten met haar softwareontwikkelaar(s). In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het voortzetten van de levering van de applicaties indien HFZ deze vanwege omstandigheden zoals faillissement niet meer zou kunnen leveren. In een dergelijk scenario is contractueel bedongen dat de softwareontwikkelaar de hosting van het Platform voortzet;
  3. HFZ heeft een escrowovereenkomst gesloten met haar softwareleverancier(s).

 

Artikel 19 - Privacy Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever, op welke manier dan ook verkregen, worden door HFZ vertrouwelijk behandeld. HFZ draagt er zorg voor dat de personen die voor haar werkzaam zijn en personen werkzaam in andere aan haar gelieerde bedrijfstakken of verlengde dienstverlening samenhangende met het verstrekte doel, die vanwege de uitvoering van een overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegevens, vertrouwelijk met de verstrekte persoonsgegevens omgaan.
 2. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn ermee bekend dat HFZ de persoonsgegevens gebruikt voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de dienst(en) die HFZ verleent, dan wel een aan haar gelieerd bedrijf binnen de Hoffelijk Groep. HFZ kan steeds één of meer bedrijven binnen de Hoffelijk Groep op nader te bepalen wijze betrekken bij (de uitvoering van) een onderdeel en/of een onderdeel aan hen overdragen. Opdrachtgever staat ervoor in dat er toestemming is, voor zover er toestemming is vereist, voor de verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers die zij aanmeldt en vrijwaart HFZ voor aanspraken in dezen.
 3. HFZ houdt zich aan de eisen die volgen uit de Europese Verordening 2016/679 (AVG). Hierbij zal HFZ alle passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die zij verwerkt te beveiligen. Voor de Hoffelijk Groep is een privacyverklaring opgesteld, welke is gepubliceerd op de Website, waarmee verdere verduidelijking wordt gegeven inzake het omgaan met persoonsgegevens.
 4. HFZ is gerechtigd om, indien zij op grond van wet- en regelgeving of door een gerechtelijke bevel verplicht is, haar medewerking te verlenen aan het op vordering van opsporingsautoriteiten of andere overheidsinstanties ter beschikkingstellen van persoonsgegevens. HFZ zal de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hierover informeren.
 5. Bij het beëindigen van de dienstverlening met HFZ zullen verstrekte persoonsgegevens, in overeenstemming met de privacyverklaring, worden vernietigd.

 

Artikel 20 - Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Partijen van elkaar of op een andere wijze verkrijgen in het kader van hetgeen wordt bedoeld in artikel 2 lid 1, is verplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Voornoemde vertrouwelijkheid geldt niet indien informatie:
  • Openbaar is of wordt, anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de ontvangende partij;
  • Afkomstig is van een derde partij die met betrekking tot de informatie geen geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende partij heeft;
  • Die onafhankelijk is c.q. wordt ontwikkeld c.q. verkregen door de ontvangende partij, zonder gebruikmaking van de verstrekte informatie en zonder toerekenbare tekortkoming van de ontvangende partij;
  • De ontvangende partij dient te verstrekken ter voldoening aan een wettelijke plicht of op justitiële vordering of ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HFZ is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter of aangewezen derden mede te delen en HFZ zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HFZ niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van een overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 21 - Beantwoording correspondentie, Klachten & reclames

 1. Klachten of reclame met betrekking tot door HFZ geleverde Opleidingen, Projecten en Opdrachten, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen dertig kalenderdagen nadat het de indiener bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen worden, te worden ingediend bij HFZ. Het indienen van een Klacht of het reclameren schort nimmer de betalingsverplichtingen op.
 2. Klachten dienen te worden gericht aan de directie van HFZ. Het indienen van een Klacht kan gedaan worden door een brief te sturen naar Postbus 50512, 3007 JA Rotterdam of een email te sturen naar info@hoffelijk.nl. Voor meer informatie kunt u de Klachtenprocedure raadplegen op de Website.
 3. Alle Klachten zullen door HFZ volledig vertrouwelijk worden behandeld en worden geregistreerd. Alle Klachten worden binnen een termijn van maximaal drie weken behandeld en beantwoord door HFZ.
 4. Na het versturen van een Klacht, ontvangt de indiener een bevestiging. Indien de behandeling van een Klacht langer duurt dan de vastgestelde termijn van drie weken, zal de Indiener van de Klacht hiervan, binnen deze termijn, op de hoogte worden gebracht waarbij de reden van uitstel zal worden toegelicht.
 5. Indien de indiener een Consument is en het niet eens is met de afwikkeling van de Klacht of er geen overeenstemming wordt bereikt, staat het de indiener vrij om, indien mogelijk, een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Tevens staat het de indiener vrij een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.

 

Artikel 22 - Geschillen

 1. Op de Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen HFZ enerzijds en de Deelnemer en Opdrachtgever anderzijds ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HFZ is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft.
 3. Partijen komen overeen, alvorens een beroep te doen op de rechter, zich tot het uiterste in te spannen om het geschil te beslechten.

 

Artikel 23 - Slotbepalingen

 1. HFZ kan te allen tijde de informatie op haar Website(s) aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige Website of een gedeelte hiervan onderbreken.
 2. HFZ behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de daarmee samenhangende privacyverklaring te wijzigen. De inwerking getreden Algemene Voorwaarden en privacyverklaring vervangen alle voorgaande.
 3. In het geval HFZ tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij de Deelnemer en/of de Opdrachtgever daarvan in kennis. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn gerechtigd binnen dertig kalenderdagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen, tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden Partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en privacyverklaring. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud geen bezwaar maken, beheersen deze vanaf de door HFZ medegedeelde datum de tussen Partijen gemaakte afspraken.

Algemene Voorwaarden Hoffelijk Juridisch B.V.

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen
De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere, schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist.

 

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan door (of in samenwerking met) HJ georganiseerde/ontwikkelde Opleidingen, Projecten of Opdrachten.
 2. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht bij annulering van een Opdracht, Opleiding of Project.
 3. Bevestiging: een e-mail of ander schrijven vanuit HJ waaruit blijkt dat een bestelde Opleiding of Materiaal door de Deelnemer is afgenomen, waardoor een overeenkomst met HJ tot stand komt / is gekomen.
 4. Certificaat: een document dat verstrekt kan worden door HJ na het volgen van PA of een Opleiding.
 5. Consument: een natuurlijk persoon niet-handelend in het kader van een beroep of bedrijf.
 6. Deelnemer: een natuurlijk persoon welke deelneemt aan een Opdracht, Opleiding of Project, al dan niet zijnde de Opdrachtgever zelf.
 7. Deelnemingskosten: de door HJ in rekening gebrachte bedragen ten behoeve van een Opdracht, Opleiding of Project.
 8. Digital Classrooms: digitale (klassikale) online trainingen, vormgegeven binnen het ID-Platform, met een Docent die live presenteert. Voornoemde digitale online training kan eveneens door HJ worden opgenomen.
 9. Docenten: alle natuurlijke personen welke door HJ worden ingezet om een Opdracht, Opleiding of Project te verzorgen.
 10. e-Learning: een digitale opleiding vormgegeven binnen het online ID-Platform waarmee een Deelnemer wordt opgeleid.
 11. Examen: een (intern) examen als afsluiting van een Opleiding (afsluitende toets). Het examenreglement van Hoffelijk Examens B.V. kan op een Examen van toepassing zijn.
 12. HJ: de juridische entiteit Hoffelijk Juridisch B.V. gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 80692974.
 13. Hoffelijk Groep: (het geheel van) gelieerde rechtsperso(o)n(en) waarin Hoffelijk B.V. direct of indirect de helft of meer van het geplaatste aandelenkapitaal of de zeggenschap heeft.
 14. Incompany Opleiding: een Opleiding welke op een door de Opdrachtgever aangewezen (bedrijfs-)locatie met een door de Opdrachtgever aangewezen groep Deelnemers wordt uitgevoerd.
 15. Infinite Development Platform / ID-Platform: het digitale platform waarop de SaaS-diensten, te weten het contentmanagementsysteem en toetsmanagementsysteem (RemindoToets), samen zijn vormgegeven als Learning Management Systeem (hierna: LMS) van HJ.
 16. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever inzake een Opdracht, Opleiding of Project.
 17. Legitimatiebewijs: hieronder wordt verstaan een geldig paspoort al dan niet met een geldige sticker voor verblijf, een geldig Nederlands rijbewijs of identiteitskaart of reisdocument voor vluchtelingen of reisdocument voor vreemdelingen, verblijfsdocumenten en W-document.
 18. Learning Management Systeem / LMS: het systeem waarbinnen alle leeractiviteiten en PA zijn vormgegeven en waar de Deelnemer na afname van Materialen voor bepaalde duur, welke wordt weergegeven bij bestelling, toegang toe krijgt door middel van inlogcodes.
 19. Materialen: alle artikelen, beleidstukken, e-Learnings, kennisquizzen, lesmaterialen, nieuwsberichten, PA, rapportages, specials en overige bescheiden. De voorgaande opsomming is niet-limitatief.
 20. MijnHoffelijk: de verzamelnaam voor alle applicaties van HJ zoals het ID-Platform, RemindoToets, inclusief het welkomstdashboard, klantportaal en de Webshop. Voornoemde is niet-limitatief.
 21. NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.
 22. Omgeving: een incompany en/of maatwerk omgeving, vormgegeven binnen het ID-Platform zoals een Academy. Voornoemde is niet-limitatief.
 23. Opdracht: alle overige dienstverlening ontwikkeld door (of in samenwerking met) HJ, niet zijnde een Opleiding.
 24. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf of (een) ander(en) heeft ingeschreven als Deelnemer voor een Opleiding, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door HJ, of degene die de Deelnemingskosten betaalt.
 25. Opleiding: de/het overeengekomen cursus, coaching, Digital Classroom, educatie, e-Learning, Incompany Opleiding, immersive learning, klassikale training, onderwijs, opleiding, Permanent Actueel voor juridische dienstverleners, Project, training en workshop, al dan niet vormgegeven binnen MijnHoffelijk.
 26. Partijen: HJ en de Opdrachtgever, dan wel HJ en de Deelnemer, tezamen.
 27. Permanent Actueel voor juridische dienstverleners / PA: het concept dat door HJ is ontwikkeld om een Deelnemer continue op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen die spelen binnen de juridische dienstverlening. PA is vormgegeven binnen MijnHoffelijk op het ID-Platform en kan PO-punten opleveren.
 28. Permanente Opleiding-punten / PO-punten: punten die kunnen worden behaald door Deelnemers door onder meer het volgen van PA. Deze worden opgenomen in het persoonlijke account van de Deelnemer binnen MijnHoffelijk. De voorgaande opsomming is niet-limitatief.
 29. Project: hetgeen ten grondslag ligt aan een projectovereenkomst tussen HJ en de Opdrachtgever. Dit kan bestaan uit één of meerdere overeengekomen (aaneengesloten) maatwerk Opleidingen en Opdrachten.
 30. Software-as-a- Service (SaaS)-dienst: het door HJ op afstand beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur of een Omgeving via internet of een ander datanetwerk.
 31. Webshop: de e-commerce functie op de Website. De Webshop fungeert tevens als (online) boekingssysteem waarmee een potentiële Deelnemer en/of de Opdrachtgever zich aanmeldt als Deelnemer voor een Opleiding of Opdracht.
 32. Website(s): de verschillende Websites, waaronder, doch niet-limitatief opgesomd, www.hoffelijk.nl, www.hoffelijk.nl/groep en www.hoffelijk.nl/juridisch, die HJ gebruikt, waar onder meer de privacyverklaring, Algemene Voorwaarden en disclaimer(s) zijn vermeld en de Webshop is vormgegeven.

 

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder(e) afgenomen Opdracht, Opleiding of Project en op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen een (potentiële) Opdrachtgever en HJ, respectievelijk hun rechtsopvolgers en/of de door hen ingeschreven Deelnemers. Alle aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van drie maanden en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HJ, waarbij voor de uitvoering derden moeten worden betrokken.
 3. Indien de Opdrachtgever volgens de tussen Partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover HJ hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
 4. Door inschrijving van een Deelnemer voor een Opdracht, Opleiding of Project is de Deelnemer eveneens aan deze Algemene Voorwaarden gebonden.
 5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 tot en met 3 zijn, vanwege het lidmaatschap van HJ aan de NRTO, in geval van particuliere opdrachtgevers (B2C verkoop), de algemene voorwaarden van de NRTO van toepassing. Indien de algemene voorwaarden van HJ afwijken van de algemene voorwaarden van de NRTO, zijn de NRTO voorwaarden, indien deze gunstiger voor de particuliere opdrachtgever, leidend.
 6. Algemene (Inkoop)Voorwaarden van de Opdrachtgever en afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld in de vorm van specifieke voorwaarden, zijn alleen van toepassing indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeen gekomen. De bepalingen van een overeenkomst waarin afwijkende en/of aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard, gaan in rangorde boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(baar) zijn, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen of zich een situatie voordoet die niet geregeld is in deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 9. Wanneer HJ niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HJ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen te verlangen.

 

Artikel 3 – Het ID-Platform, PA en MijnHoffelijk

 1. De verstrekte Materialen, Opleidingen, Projecten of Opdrachten worden door HJ met de grootst mogelijke zorg samengesteld en uitgevoerd. HJ zorgt ervoor dat haar dienst PA aansluit op de eisen die worden gesteld vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten(NOvA) . Bij de ontwikkeling van Materialen en Opleidingen, Projecten of Opdrachten wordt hier eveneens (zoveel mogelijk) rekening mee gehouden zodat PO-punten kunnen worden behaald door de Deelnemer.
 2. De overeenkomst inzake toegang tot PA, verkregen na betaling van de Deelnemingskosten en/of de ontvangst van de Bevestiging, wordt (steeds) afgesloten voor de duur van twaalf maanden. De toegangsduur en daarmee de duur van de overeenkomst verkregen tot aangeschafte overige leermiddelen en Materialen vormgegeven op het ID-Platform binnen MijnHoffelijk wordt op de Website vermeld. Inlogcodes ten behoeve van een applicatie binnen MijnHoffelijk hoeven niet eerder te worden verstrekt dan na betaling van de Deelnemingskosten.
 3. De tussen HJ en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst kan (steeds) met dezelfde duur stilzwijgend worden verlengd na afloop van het eerste jaar, tenzij deze overeenkomst (minimaal) drie maanden van tevoren schriftelijk wordt opgezegd behoudens uit de wet voortvloeiende regels inzake Consumenten.
 4. Het overdragen of ter beschikking stellen aan een derde van een account binnen MijnHoffelijk inclusief de Materialen is niet mogelijk noch toegestaan, op straffe van verval van recht op (toegang tot) de Materialen en MijnHoffelijk.
 5. Indien de Deelnemer overgaat van een (persoonlijke) Omgeving naar een andere Omgeving binnen het ID-Platform of op het moment dat een Deelnemer een eigen overeenkomst aangaat met HJ, wordt na toestemming en verplaatsing van de Deelnemer, eerder opgebouwde opleidingshistorie meegenomen en inzichtelijk voor de nieuwe werkgever van de Deelenemer.
 6. Bij tussentijdse opzegging van een dienst binnen MijnHoffelijk wordt geen geld gerestitueerd, behoudens uit de wet voortvloeiende regels met betrekking tot een Consument.

 

Artikel 4 – Inschrijving totstandkoming van een Opdracht, Opleiding of Project

 1. Inschrijven voor een Opleiding of Opdracht is mogelijk door middel van telefonisch contact, het plaatsen van een bestelling in de Webshop of contact per e-mail. Meer informatie over contactgegevens van HJ zijn te vinden op de Website.
 2. In afwijking van artikel 4 lid 1 kan het overeenkomen van een Project uitsluitend schriftelijk geschieden.
 3. Een overeenkomst komt tot stand:
  • Hetzij op het moment dat er een Bevestiging of contract door HJ wordt toegestuurd en deze ondertekend retour wordt gezonden door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever;
  • Hetzij op het moment dat er een Bevestiging of contract door HJ wordt toegestuurd waarin de opleidingsaanvraag, gedaan in de Webshop via de Website of telefonisch, wordt bevestigd;
  • Nadat HJ een inschrijving als bedoeld in artikel 4 lid 1 uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd heeft aanvaard;
  • Doordat een Opleiding of Opdracht zonder uitdrukkelijk bevestiging door HJ wordt uitgevoerd.
 4. Indien er geen ingangsdatum is bepaald in een overeenkomst, is de (laatste) datum waarop ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt of de datum waarop de Bevestiging is verstuurd, aan te merken als ingangsdatum.
 5. HJ kan niet aan haar offerte of overeenkomst gehouden worden indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het gedane aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Herroeping van een aanbod onder een tijdstermijn gedaan blijft mogelijk, ook wanneer het aanbod niet vrijblijvend is gedaan. Voor fouten betreffende de Website en e-mailcorrespondentie geldt onverminderd de disclaimer welke geplaatst is op de Website.
 6. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever garanderen HJ de juistheid van de verstrekte (persoons)gegevens en de bevoegdheid tot ondertekening van een offerte of overeenkomst. Eventueel onjuist verstrekte (persoons)gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever.
 7. Voorwaardelijke inschrijvingen zijn niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HJ is verleend. Ook wanneer de Deelnemer niet aan de toelatingseisen van een Opleiding voldoet, komt een overeenkomst wel tot stand.
 8. Indien de inschrijving niet ingepland kan worden vanwege ruimtegebrek, tijdgebrek, of gebrek aan Docenten, worden de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld door middel van telefonisch of schriftelijk contact.

 

Artikel 5 – Informatie

 1. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn gehouden HJ op haar verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke HJ naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van een overeenkomst nodig heeft, dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door HJ verzocht.
 2. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn voorts gehouden HJ uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van een overeenkomst van belang is of kan zijn.
 3. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HJ verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. HJ sluit aansprakelijkheid, van welke aard ook, doordat HJ is uitgegaan van de verstrekte onjuiste en/of onvolledige (persoons)gegevens uit, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HJ kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien de uitvoering van een overeenkomst wordt vertraagd of de Deelnemer en/of de Opdrachtgever niet voldoet aan het gestelde in artikel 5 lid 1 t/m 3, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever en is HJ bevoegd (extra) kosten voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen en/of de (verdere) uitvoering van een overeenkomst onmiddellijk op te schorten.
 5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door HJ niet langer bewaard dan noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of om een op HJ rustende wettelijke verplichting na te komen. De bewaartermijnen zijn opgenomen in de privacyverklaring die is gepubliceerd op de Website.

 

Artikel 6 – Inzet derden

 1. HJ voert de werkzaamheden in het kader van een overeenkomst en met inachtneming van hetgeen daarover tussen Partijen is overeengekomen, uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en met inachtneming van de informatie zoals genoemd in artikel 5. HJ bepaalt door welke perso(o)n(en) en met welke middelen uit haar organisatie de overeenkomst wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek.
 2. Voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst inzake een Opdracht, Opleiding of Project dit vereist, heeft HJ het recht (delen van) het werk door derden, inclusief vennootschappen waarmee HJ binnen de Hoffelijk Groep is verbonden, te laten uitvoeren, waarbij contractuele en wettelijke vereisten onder meer voortvloeiend uit De Europese Verordening 2016/679 (AVG) worden nagekomen.
 3. HJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze derden zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever zijn aangegaan.

 

Artikel 7 – Deelnemingskosten

 1. Alle tarieven die worden aangegeven door HJ zijn in euro (€) en worden incl. btw getoond bij verkoop aan Consumenten.
 2. Eventuele wijzigingen van de tarieven nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden of een overeenkomst is aangegaan, hebben geen effect op de nog te betalen Deelnemingskosten, met uitzondering van kostprijsverhogende factoren waarop HJ geen invloed heeft zoals belastingen, externe inkoopprijzen en verzendkosten.
 3. In afwijking van artikel 7 lid 2 zal er, in geval er wel sprake is van een wijziging van het tarief, eenmaal per kalenderjaar een verandering kunnen worden doorgevoerd, welke tijdig zal worden medegedeeld aan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever.
 4. Indien er een situatie ontstaat zoals beschreven in artikel 4 lid 6 en de Opdrachtgever zich erop beroept dat er geen bevoegdheid bestond van de Deelnemer om een offerte te accepteren of overeenkomst aan te gaan, zal HJ de Deelnemingskosten bij de desbetreffende Deelnemer in rekening brengen. Van het voorgaande kan HJ afwijken als zij erop mocht vertrouwen dat de toezegging door een bevoegde persoon is gedaan. In voormelde situatie kan HJ de Deelnemingskosten alsnog op de Opdrachtgever verhalen.
 5. Aan een door HJ afgegeven voorcalculatie of begroting, kunnen door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 8 – Betaling

 1. De betalingstermijn voor het voldoen van de Deelnemingskosten is maximaal dertig kalenderdagen na de factuurdatum. De gestelde termijn, weergegeven op een factuur, is fataal en om die reden is er sprake van een direct verzuim bij het niet-nakomen binnen de gestelde termijn. Dienaangaande is er dan ook geen verdere sommatie of ingebrekestelling vanuit HJ noodzakelijk.
 2. Welke betaalopties in de Webshop ter beschikking staan aan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever is afhankelijk van het bedrag van de bestelling, het aantal openstaande facturen en of betalingsgedrag op basis van betaalhistorie.
 3. Indien voor de optie ‘factuur’, of optie ‘mijn werkgever betaalt’ wordt gekozen blijft de Deelnemer, ondanks het doorsturen van de factuur naar een eventuele werkgever, altijd medeverantwoordelijk voor de betaling van het bestelde.
 4. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever van mening zijn dat een factuur niet (volledig) verschuldigd is, dient dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum, dan wel afschrijvingsdatum, schriftelijk en onderbouwd te worden medegedeeld aan HJ, bij gebreke waarvan een eventueel recht op vermindering van het (factuur) bedrag vervalt.
 5. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven termijn, is HJ gerechtigd de Deelnemer en/of de Opdrachtgever te weigeren tot deelname aan de desbetreffende Opleiding en/of overige activiteiten zoals het uitsturen van diploma’s, Certificaten of toekennen van behaalde punten ten behoeve van de Opleiding op te schorten of te staken.
 6. HJ is gerechtigd om aanspraak te maken op contractuele rente over de periode dat de Deelnemer en/of de Opdrachtgever in verzuim zijn. Het verzuim treedt in vanaf het einde van de opgegeven betalingstermijn van dertig kalenderdagen De contractuele rente is vervolgens verschuldigd vanaf deze fatale termijn, tot de datum waarop uiteindelijk betaald wordt. De contractuele rente bedraagt gedurende de verzuimperiode 12% (zegge: twaalf procent).
 7. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven betalingstermijn, is HJ gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. Hiervan zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 15% (zegge: vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 50,- (zegge: vijftig euro).
 8. Het bepaalde in voorgaande leden laat de overige wettelijke en contractuele rechten van HJ onverlet. HJ is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.
 9. Eventuele restituties worden door HJ binnen een termijn van vier weken voldaan.

 

Artikel 9 – Toegang tot en verstrekking van Materialen

 1. Een bestelling van Materiaal wordt binnen twee werkdagen na ontvangst door HJ verwerkt, dat wil zeggen geactiveerd in het persoonlijk ID-platformaccount van de Deelnemer, binnen MijnHoffelijk, waarmee het toegankelijk is voor de Deelnemer. De op de Website van HJ vermelde termijn van beschikbaarheid van het Materiaal vangt op het moment van klaarzetten aan.
 2. Materiaal benodigd voor een Incompany Opleiding of klassikaal onderwijs wordt tijdig aan de Deelnemer verstrekt.
 3. De tijdsbesteding van leeractiviteiten en Materialen op het ID-Platform is afhankelijk van het afgenomen Materiaal en wordt (indicatief) vermeld op de Website.
 4. HJ behoudt zich het recht voor om het Materiaal te wijzigen als de eisen van de uiteindelijke te behalen kwalificatie / het behalen van PO-punten hierom vraagt. Voornoemde is niet limitatief. Enkel als wijzigingen samenhangen met fouten aan de zijde van HJ of gelegen zijn op didactisch vlak, zal HJ de update van het Materiaal gratis verstrekken dan wel geld restitueren.

 

Artikel 10 – Incompany Opleidingen & Project

 1. HJ en de Opdrachtgever komen de data van de desbetreffende Incompany Opleidingen of het Project samen overeen. Indien is overeengekomen dat de Incompany Opleiding of het Project in fasen zal worden uitgevoerd, kan HJ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verspreiding van de benodigde Materialen aan de Deelnemers van de Incompany Opleiding of het Project indien dit niet via het ID-Platform van HJ plaatsvindt.
 3. Indien er een wijziging van Deelnemers plaatsvindt, wordt er geen extra Materiaal verstrekt, maar is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van het eerder aangeleverde Materiaal aan de desbetreffende Deelnemer.
 4. In afwijking van artikel 10 lid 3 wordt een extra vergoeding gerekend voor de terbeschikkingstelling van extra Materiaal via het ID-Platform. Tevens zullen er, indien er op verzoek van de Opdrachtgever aanvullende werkzaamheden worden verricht buiten de inhoud of omvang van de afgestemde werkzaamheden, aanvullende vergoedingen gerekend kunnen worden.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Incompany Opleiding of het Project naar behoren door HJ en haar Docenten en medewerkers uitgevoerd kan worden. Hierbij dient gedacht te worden aan een volledig ingerichte cursusruimte. Eventuele wensen zullen in de definitieve overeenkomst worden opgenomen.
 6. De kosten inzake de locatie, catering et cetera zullen, voor zowel de Deelnemers als de Docent, voor rekening van de Opdrachtgever komen.
 7. Indien er binnen een Project sprake is van advies- en consultancydiensten is het gebruik door de Opdrachtgever van het afgegeven advies en/of consultancyrapport steeds voor eigen risico. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, berust geheel bij de Opdrachtgever, onverminderd het recht van HJ met alle middelen tegenbewijs te leveren.
 8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HJ is de Opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van HJ en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van HJ in het kader van advies- en consultancydiensten. De Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van HJ niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

 

Artikel 11 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot alle auteursrechten en octrooirechten, van de Materialen, Opdrachten, Opleidingen en Projecten zijn te allen tijde eigendom van HJ dan wel in geldige licentie door HJ verkregen. Het verstrekken aan derden is ten strengste verboden. Het gebruiken van de Materialen, na betaling van de Deelnemingskosten, voor andere doeleinden dan eigen gebruik is niet toegestaan. Het openbaar maken, publiceren, verveelvoudigen of exploiteren van de Materialen, Opdrachten, Opleidingen en Projecten, zonder voorafgaande toestemming van HJ, is evenmin toegestaan.
 2. De Opdrachtgever staat ervoor in dat Materialen aangeleverd om te worden geplaatst op het ID-Platform, binnen een Omgeving, of anderszins geen Intellectuele Eigendomsrechten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot alle auteursrechten en octrooirechten, van derden aantasten of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden.
 3. Partijen nemen op eerste verzoek de verdediging op zich indien er een procedure wordt ingesteld wegens gestelde inbreuk in het kader van de voorgaande leden. Partijen stellen elkaar onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke actie in kennis en leveren elkaar de noodzakelijke volmachten en hulp.
 4. Bij schending van deze bepaling zal/zullen de overtreder(s) met onmiddellijke ingang geweigerd worden tot deelname aan een Opleiding en wordt de toegang tot MijnHoffelijk ontzegd. Tevens zal/zullen de overtreders(s) schadeplichtig zijn jegens HJ. Eventuele schade zal verhaald (kunnen) worden.

 

Artikel 12 – Wijzigingen door HJ

 1. HJ heeft te allen tijde het recht om een Opleiding en specifiek klassikaal onderwijs en Digital Classrooms bij onder meer onvoldoende aanmeldingen of animo te annuleren, dan wel in goed overleg te wijzigen naar een andere datum of locatie. Hier wordt de Deelnemer en/of de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
 2. Indien de Opleiding wordt geannuleerd of verplaatst door HJ, zonder verwijtbaarheid van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever en de Deelnemer en/of de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken over een wijziging, worden de volledige Deelnemingskosten, met uitzondering van al afgenomen diensten binnen de Opleiding, aan de Deelnemer of de Opdrachtgever gerestitueerd.
 3. HJ is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan als gevolg van het annuleren of wijzigingen van Opdrachten, Opleidingen, Projecten, Materialen, Docenten, tijden en plaatsen. Deze opsomming is niet-limitatief.

 

Artikel 13 – Wijziging en annulering door de Deelnemer/Opdrachtgever

 1. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever een Consument is en besluit om een Opleiding of overeenkomst te annuleren of te verplaatsen en dit uiterlijk de veertiende kalenderdag na inschrijven of overeenkomen van de Opleiding gebeurt, wordt de Opleiding kosteloos geannuleerd of verplaatst naar een andere datum. De bedenktermijn gaat in op de dag dat de Opleiding (als product) is ontvangen of op de dag dat een klassikale training is besteld.
 2. Afhankelijk van de startdatum en de annulerings-/verplaatsingsdatum worden Annuleringskosten, welke niet teruggevorderd kunnen worden, in rekening gebracht:
  1. Als de annuleringsdatum zich acht weken vóór de startdatum bevindt, worden er geen Annuleringskosten in rekening gebracht.
  2. Als de annuleringsdatum zich echter minder dan acht weken tot vier weken vóór de startdatum bevindt, wordt er 25% (zegge: vijfentwintig procent) van de Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
  3. Als de annuleringsdatum zich echter minder dan vier weken tot twee weken vóór de startdatum bevindt, wordt er 50% (zegge: vijftig procent) van de Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
  4. Als de annuleringsdatum zich minder dan twee weken voor de startdatum bevindt, wordt er 100% (zegge: honderd procent) van de Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
 3. Klassikale Opleidingen, Digital Classrooms en Examens, voornoemde is niet limitatief, zijn uitgezonderd van de bedenktermijn van veertien kalenderdagen, als bedoeld in lid 1, indien de datum waarop zij plaatsvinden gelegen is binnen veertien kalenderdagen na afronden van de bestelling. De Deelnemer dient, bij bestelling, expliciet akkoord te gaan met het afzien van de wettelijke bedenktermijn van veertien kalenderdagen. Indien in één bestelling zowel klassikale opleidingen als Examens worden besteld, wordt het expliciete akkoord voor de gehele bestelling éénmaal uitgevraagd.
 4. De mogelijkheid tot wijziging van de startdatum van een Incompany Opleiding of van een Project bestaat tot twee weken voor aanvang van een Incompany Opleiding of van een Project. Het wijzigen van Deelnemer binnen een Incompany Opleiding of Project kan tot vijf werkdagen voor de start van de Incompany Opleiding of het Project. De kosten betreffende de wijziging van de startdatum van een Incompany Opleiding of van een Project bedragen 35% (zegge: vijfendertig procent) van de (geschatte) Deelnemingskosten of overeenkomst. In andere gevallen, inclusief beëindiging, wordt 100% (zegge: honderd procent) in rekening gebracht.
 5. Het verplaatsen en inhalen van gemiste opleidingsdagen is niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen tussen Partijen. Hieraan kunnen administratieve- en deelnemingskosten zijn verbonden waarbij aansluiting wordt gezocht bij de leden van dit artikel.
 6. Alle annuleringen en wijzigingen dienen per e-mail naar info@hoffelijk.nl gestuurd te worden. De annulering- of wijzigingsdatum is de datum waarop HJ de e-mail heeft ontvangen. HJ heeft tevens het recht om een bedrag van € 50,- (zegge: vijftig euro) per wijziging in rekening te brengen.
 7. Het staat HJ vrij om ten gunste van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever afwijkend te besluiten ten aanzien van het bepaalde in dit artikel. Voornoemde is onder meer mogelijk ingeval van een ernstige calamiteit aan de zijde van de Deelnemer en/of Opdrachtgever waarvan HJ wellicht afdoende ondersteunend bewijs kan opvragen waaruit de calamiteit blijkt.
 8. Indien HJ op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van HJ.

 

Artikel 14 – Opschorten, opzeggen of beëindigen van een overeenkomst door Partijen

 1. Partijen zijn gerechtigd een aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of te ontbinden – voor zover wettelijk vereist na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling – indien:
  • De wederpartij tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit een aangegane overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat deze bevoegdheid tot ontbinding pas indien nakoming van de verplichtingen uitblijft na verloop van een bij schriftelijke aanmaning gestelde redelijke termijn.
 2. Partijen zijn gerechtigd een aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of op te zeggen indien:
  • De wederpartij een overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  • De wederpartij heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
  • De wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
  • Er beslag wordt gelegd bij de wederpartij die de aard van de overeenkomst raakt;
  • De wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend;
  • De wederpartij faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.
 3. Het bovenstaande ontslaat de Deelnemer en/of de Opdrachtgever echter niet van de verplichting tot betaling van openstaande bedragen en overige verplichtingen die naar hun aard doorlopen. HJ zal wegens beëindiging nooit tot schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Bij voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever zal HJ desgevraagd en in overleg zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Indien dit extra kosten met zich meebrengt, zal dit aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Tevens behoudt HJ steeds het recht om schadevergoeding te (kunnen) vorderen.
 5. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en naar haar aard en inhoud niet eindigt door volbrenging, kan deze worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

 

Artikel 15 – Examens, legitimatie, aanwezigheid en doorgeven punten aan dienstverleners

 1. Indien aan het einde van de Opleiding één of meerdere Examens afgelegd moeten worden, zullen de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan, nog voordat de inschrijving is afgerond, op de hoogte worden gebracht door HJ. Dit geldt ook voor andere eisen aan eventuele kwalificaties of bevoegdheden na het behalen van een Examen.
 2. Indien de Opdrachtgever meerdere Deelnemers heeft ingeschreven inzake een incompany examen, zal de Opdrachtgever de Deelnemers op de hoogte moeten brengen van eventuele Examens die afgelegd moeten worden, evenals de verdere eisen aan de kwalificaties en bevoegdheden die het Examen met zich meebrengt.
 3. Een Deelnemer dient uiterlijk vijftien minuten voor aanvang van een klassikale training of Examen aanwezig te zijn en een geldig Legitimatiebewijs te kunnen tonen. Wanneer de Deelnemer niet binnen dertig minuten na de officiële aanvangstijd aanwezig is, vervalt het recht op deelname. HJ is niet aansprakelijk voor deze uitsluiting tot deelname, Deelnemingskosten kunnen niet worden teruggevorderd.
 4. Indien een positief resultaat wordt behaald voor een Opleiding, wat naast het behalen van (een) Examen(s) ook verkregen kan worden middels een aanwezigheidsregistratie, geeft HJ, indien er sprake is van een geaccrediteerde Opleiding, de behaalde punten door aan de desbetreffende dienstverlener. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het Kiwa. Voornoemde is niet-limitatief.
 5. Voor de overige regelgeving, inclusief annulering(-skosten) van Examens dient het examenreglement van Hoffelijk Examens B.V. geraadpleegd te worden.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. HJ is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van haar hoogste bedrijfsleiding, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van de een (gesloten) overeenkomst of enige andere verplichting jegens de Deelnemer en/of de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor tekortkomingen richting het personeel van de Opdrachtgever, dan wel door personen die in opdracht van de Opdrachtgever werkzaam zijn. Evenmin is HJ aansprakelijk voor schade, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van haar hoogste bedrijfsleiding, ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van verstrekte Materialen.
 2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor, en dient zich adequaat te verzekeren tegen, schade, van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van personen die op welke wijze ook voor hem of in zijn Opleiding werkzaam zijn, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen worden veroorzaakt. De Opdrachtgever vrijwaart HJ voor alle aanspraken die zich in verband met het voorgaande zouden kunnen voordoen.
 3. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever dienen – op straffe van het verlies van alle rechten en aanspraken – binnen dertig kalenderdagen nadat bekend is geworden, dan wel bekend had kunnen worden dat HJ schade veroorzaakt heeft en binnen één jaar nadat de schade is opgetreden HJ schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aansprakelijk te stellen.
 4. In geval van aansprakelijkheid van HJ kan enkel aanspraak gemaakt worden op vergoeding van directe schade. Schade veroorzaakt door derving van inkomsten (op welke wijze dan ook ontstaan) of op vertragingsschade, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door de Opdrachtgever aan HJ voorgeschreven/aangeleverde zaken, gevolgschade en immateriële schade of op enige andere vorm van indirecte schade is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van HJ verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten in zoverre dit geen wettelijk beletsel kent. Samenhangende gebeurtenissen worden altijd aangemerkt als één gebeurtenis.
 5. HJ is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever of bij de uitvoering van de overeenkomst, Opdracht, Opleiding of Project betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van HJ.
 6. HJ is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de geldende wet- of regelgeving.
 7. HJ is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van overmacht. Hieronder vallen onder meer, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien te weten; brand, bedrijfsstoringen, blikseminslag, energiestoringen, oorlog, serverstoringen, niet of niet tijdig leveren door ingeschakelde derden, van enige via overheidswegen te verkrijgen vergunning, stakingen, storingen in communicatie-/ netwerksystemen en verhindering of niet beschikbaar zijn van Docenten of medewerkers. Deze opsomming is niet-limitatief.
 8. HJ is steeds bevoegd de schade van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart HJ voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door HJ uitgevoerde Opdracht, Opleiding, Project en/of verstrekte Materialen.
 10. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door HJ bij de uitvoering van de Opleiding ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 11. In geval HJ als gevolg van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak op enig moment toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 50% (zegge: vijftig procent) van de Deelnemingskosten, samenhangend met het schadeveroorzakende feit, betaald in de twaalf maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit dan wel de dekking van de vigerende polis op het moment dat de schade ontstaat, dan wel bekend wordt en tot het bedrag waarop alsdan op grond van de polisvoorwaarden aanspraak kan worden gemaakt.
 12. Mocht artikel 16 lid 11 van deze Algemene Voorwaarden onredelijk of onbillijk zijn jegens de Opdrachtgever, dan zal de aansprakelijkheid zich te allen tijde beperken tot maximaal 100% (zegge: honderd procent) van de Deelnemingskosten, samenhangend met het schadeveroorzakende feit, betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit, dan wel de dekking van de vigerende polis op het moment dat de schade ontstaat, dan wel bekend wordt en tot het bedrag waarop alsdan op grond van de polisvoorwaarden aanspraak kan worden gemaakt.

 

Artikel 17 – Omgeving, serviceniveaus en dienstverlening

 1. MijnHoffelijk en de applicaties en Omgevingen daarbinnen betreffen SaaS-diensten. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. HJ spant zich in om een minimale beschikbaarheidsgraad (uptime) van de applicaties binnen MijnHoffelijk van 99,6% per jaar te bieden, behoudens in gevallen van onderhoud en overmacht. De beschikbaarheidsgraad wordt gemeten over een kalendermaand. Onder beschikbaarheid wordt verstaan dat de applicaties via het internet bereikbaar zijn op de aan Deelnemer en/of Opdrachtgever verstrekte URL en daadwerkelijk worden aangeboden op de servers. Beschikbaarheid houdt niet in dat tussen de servers en de systemen van de Deelnemer en/of Opdrachtgever een punt-tot-punt-verbinding bestaat.
 2. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door HJ aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van HJ zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door HJ, of een ingeschakelde derde, gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.
 3. HJ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de systemen, computerapparatuur, beveiliging en overige devices van de Deelnemer en/of Opdrachtgever en hun internetverbinding met de servers. Het is de Deelnemer en/of Opdrachtgever niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de applicaties binnen MijnHoffelijk dat daardoor schade kan ontstaan aan de applicaties en/of aan derden of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid ontstaat.
 4. HJ en de door haar ingeschakelde derde(n) kunnen de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur/Omgeving. HJ is niet gehouden specifiek voor de Deelnemer en/of de Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 5. HJ en de door haar ingeschakelde derde(n) kunnen de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
 6. HJ is nimmer gehouden een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.
 7. De applicaties binnen MijnHoffelijk worden geleverd vanuit een locatie afhankelijk van de SaaS-dienst, die is uitgerust om de applicaties naar de huidige stand van de techniek tegen aanvaardbare kosten op een professionele manier beveiligd te kunnen aanbieden. Alle data met betrekking tot de applicaties wordt opgeslagen in Nederland op ISO 27001-gecertificeerde locaties. Daarnaast is voorzien in fysieke bescherming van het pand, belemmering van toegang door onbevoegden, 24/7 hardwareondersteuning, brandbeveiliging, bescherming tegen stroomstoringen, bescherming tegen ongewenste internettoegang door onder meer firewallsoftware, algemene fysieke bescherming van de hardware, databescherming en het maken van back-ups.
 8. HJ is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor schade, compensatie of kosten wegens storingen of niet-beschikbaarheid.

 

Artikel 18 – Overdraagbaarheid van (persoons)gegevens, Escrow en voortbestaan

 • Om de (persoons)gegevens van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever te beschermen en dataportabiliteit binnen MijnHoffelijk te garanderen, heeft HJ maatregelen genomen om de risico’s die hiermee gepaard gaan te beheersen.
 • Overdraagbaarheid van (persoons)gegevens:
  1. De applicaties van HJ zijn ontwikkeld met inachtneming van de NTA 2035 standaard, die garandeert dat (een) e-Portfolio(’s), Voortgangsrapportage(s) en Diplomarapportage(s) gemakkelijk geëxporteerd kunnen worden in een Excelbestand of CSVbestand. Deze bestanden kunnen vervolgens gemakkelijk worden overgedragen of worden ingeladen in andere systemen;
  2. HJ heeft voor de ontwikkeling en levering van de applicaties een overeenkomst gesloten met haar softwareontwikkelaar(s). In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het voortzetten van de levering van de applicaties indien HJ deze vanwege omstandigheden zoals faillissement niet meer zou kunnen leveren. In een dergelijk scenario is contractueel bedongen dat de softwareontwikkelaar de hosting van het Platform voortzet;
 • HJ heeft een escrowovereenkomst gesloten met haar softwareleverancier(s).

 

Artikel 19 – Privacy Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever, op welke manier dan ook verkregen, worden door HJ vertrouwelijk behandeld. HJ draagt er zorg voor dat de personen die voor haar werkzaam zijn en personen werkzaam in andere aan haar gelieerde bedrijfstakken of verlengde dienstverlening samenhangende met het verstrekte doel, die vanwege de uitvoering van een overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegevens, vertrouwelijk met de verstrekte persoonsgegevens omgaan.
 2. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn ermee bekend dat HJ de persoonsgegevens gebruikt voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de dienst(en) die HJ verleent, dan wel een aan haar gelieerd bedrijf binnen de Hoffelijk Groep. HJ kan steeds één of meer bedrijven binnen de Hoffelijk Groep op nader te bepalen wijze betrekken bij (de uitvoering van) een onderdeel en/of een onderdeel aan hen overdragen. Opdrachtgever staat ervoor in dat er toestemming is, voor zover er toestemming is vereist, voor de verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers die zij aanmeldt en vrijwaart HJ voor aanspraken in dezen.
 3. HJ houdt zich aan de eisen die volgen uit de Europese Verordening 2016/679 (AVG). Hierbij zal HJ alle passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die zij verwerkt te beveiligen. Voor de Hoffelijk Groep is een privacyverklaring opgesteld, welke is gepubliceerd op de Website, waarmee verdere verduidelijking wordt gegeven inzake het omgaan met persoonsgegevens.
 4. HJ is gerechtigd om, indien zij op grond van wet- en regelgeving of door een gerechtelijke bevel verplicht is, haar medewerking te verlenen aan het op vordering van opsporingsautoriteiten of andere overheidsinstanties ter beschikkingstellen van persoonsgegevens. HJ zal de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hierover informeren.
 5. Bij het beëindigen van de dienstverlening met HJ zullen verstrekte persoonsgegevens, in overeenstemming met de privacyverklaring, worden vernietigd.

 

Artikel 20 – Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Partijen van elkaar of op een andere wijze verkrijgen in het kader van hetgeen wordt bedoeld in artikel 2 lid 1, is verplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Voornoemde vertrouwelijkheid geldt niet indien informatie:
  • Openbaar is of wordt, anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de ontvangende partij;
  • Afkomstig is van een derde partij die met betrekking tot de informatie geen geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende partij heeft;
  • Die onafhankelijk is c.q. wordt ontwikkeld c.q. verkregen door de ontvangende partij, zonder gebruikmaking van de verstrekte informatie en zonder toerekenbare tekortkoming van de ontvangende partij;
  • De ontvangende partij dient te verstrekken ter voldoening aan een wettelijke plicht of op justitiële vordering of ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HJ is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter of aangewezen derden mede te delen en HJ zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HJ niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van een overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 21 – Beantwoording correspondentie, Klachten & reclames

 1. Klachten of reclame met betrekking tot door HJ geleverde Opleidingen, Projecten en Opdrachten, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen dertig kalenderdagen nadat het de indiener bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen worden, te worden ingediend bij HJ. Het indienen van een Klacht of het reclameren schort nimmer de betalingsverplichtingen op.
 2. Klachten dienen te worden gericht aan de directie van HJ. Het indienen van een Klacht kan gedaan worden door een brief te sturen naar Postbus 50512, 3007 JA Rotterdam of een email te sturen naar info@hoffelijk.nl. Voor meer informatie kunt u de Klachtenprocedure raadplegen op de Website.
 3. Alle Klachten zullen door HJ volledig vertrouwelijk worden behandeld en worden geregistreerd. Alle Klachten worden binnen een termijn van maximaal drie weken behandeld en beantwoord door HJ.
 4. Na het versturen van een Klacht, ontvangt de indiener een bevestiging. Indien de behandeling van een Klacht langer duurt dan de vastgestelde termijn van drie weken, zal de Indiener van de Klacht hiervan, binnen deze termijn, op de hoogte worden gebracht waarbij de reden van uitstel zal worden toegelicht.
 5. Indien de indiener een Consument is en het niet eens is met de afwikkeling van de Klacht of er geen overeenstemming wordt bereikt, staat het de indiener vrij om, indien mogelijk, een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Tevens staat het de indiener vrij een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.

 

Artikel 22 – Geschillen

 1. Op de Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen HJ enerzijds en de Deelnemer en Opdrachtgever anderzijds ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HJ is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft.
 3. Partijen komen overeen, alvorens een beroep te doen op de rechter, zich tot het uiterste in te spannen om het geschil te beslechten.

 

Artikel 23 – Slotbepalingen

 1. HJ kan te allen tijde de informatie op haar Website(s) aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige Website of een gedeelte hiervan onderbreken.
 2. HJ behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de daarmee samenhangende privacyverklaring te wijzigen. De inwerking getreden Algemene Voorwaarden en privacyverklaring vervangen alle voorgaande.
 3. In het geval HJ tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij de Deelnemer en/of de Opdrachtgever daarvan in kennis. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn gerechtigd binnen dertig kalenderdagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen, tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden Partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en privacyverklaring. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud geen bezwaar maken, beheersen deze vanaf de door HJ medegedeelde datum de tussen Partijen gemaakte afspraken.

Algemene Voorwaarden Hoffelijk Opleidingen B.V.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist.

 

 1. Algemene Voorwaarden: deze onderliggende Algemene Voorwaarden.
 2. Deelnemer: een natuurlijk persoon welke deelneemt aan cursussen, coaching, Educatie, Incompany Opdrachten, onderwijs, opleidingen, Projecten, trainingen, workshops en/of andere Evenementen van een Werkmaatschappij, al dan niet zijnde de Opdrachtgever zelf.
 3. HOF: Hoffelijk B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 54004357.
 4. HF: Hoffelijk Financieel B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 54004500.
 5. HE: Hoffelijk Examens B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 59344741.
 6. HI: Hoffelijk Interim B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 54004667.
 7. HIFC: Hoffelijk Interim - Finance & Control B.V. , gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 65172620.
 8. HO: Hoffelijk Opleidingen B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 62454250.
 9. HS: Hoffelijk Support B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 65173031.
 10. Indiener: degene die een Klacht, vraag, brief of reclame indient.
 11. Gelieerde Rechtspersonen: de rechtspersonen welke aan Hoffelijk Opleidingen B.V. zijn gelieerd, te weten Hoffelijk B.V., Hoffelijk Financieel B.V., Hoffelijk Examens B.V., Hoffelijk Interim B.V., Hoffelijk Interim – Finance & Control B.V. en Hoffelijk Support B.V.
 12. Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich bij een Werkmaatschappij wil inschrijven of die zich heeft aangemeld voor het afleggen van een examen of EVC-procedure.
 13. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van de Deelnemer en/of Kandidaat en/of de Opdrachtgever over de activiteiten en/of dienstverlening van een Werkmaatschappij.
 14. Opdracht: de/het overeengekomen cursus, coaching, educatie, Incompany Opdracht, onderwijs, opleiding, Project, training, workshop en/of ander evenement tussen een Werkmaatschappij en de Opdrachtgever.
 15. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf of (een) ander(en) heeft ingeschreven als Deelnemer, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door een Werkmaatschappij. Tevens wordt als Opdrachtgever beschouwd degene die de deelnemingskosten voor zijn/haar rekening neemt. Hieronder wordt mede verstaan de directie en/of het management van de desbetreffende Opdrachtgever.
 16. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 17. Website: de website www.hoffelijk.nl waar de producten en diensten ontwikkeld door de Werkmaatschappijen verkocht kunnen worden middels een e-commercefunctie.
 18. Werkmaatschappijen: de rechtspersonen HF, HE, HIFC en HS.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Indien een Werkmaatschappij een aanbieding, evenement, Opdracht, offerte, overeenkomst, project of werkzaamheid overeenkomt met een Opdrachtgever, zijn de algemene voorwaarden die de desbetreffende Werkmaatschappij hanteert van toepassing. HO komt nooit een aanbieding, evenement, Opdracht, offerte, overeenkomst, project of werkzaamheid overeen. Dit geldt eveneens voor de Gelieerde Rechtspersoon HOF.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 4. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Wanneer HO niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. Aanvullende bepalingen

 1. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden of de algemene voorwaarden van een Werkmaatschappij niet voorzien, wordt door de betrokken Werkmaatschappij een beslissing genomen.

 

Artikel 4. Inschrijving totstandkoming

 1. Inschrijven voor een Opdracht kan alleen bij een van de Werkmaatschappijen. Inschrijving bij HO is niet mogelijk en zodoende kan HO nooit aan een offerte c.q Opdracht worden gehouden, aangezien zij deze nooit overeenkomt.

 

Artikel 5. Website

 1. De Website is in opdracht en met zorg van de Gelieerde Rechtspersoon HOF opgesteld. HOF streeft ernaar dat alle informatie op de Website juist en volledig is.
 2. Ondanks dat de Website is opgesteld in opdracht van HOF, is haar inhoud afkomstig van de Werkmaatschappijen. De producten en diensten die op de Website worden aangeboden, worden dan ook niet door HOF aangeboden, maar door de Werkmaatschappijen. HO is nooit contractant bij het aanbieden van producten en diensten en is derhalve nooit aansprakelijk.
 3. HO is niet gebonden aan eventuele schrijf- en/of programmeerfouten in de correspondentie (waaronder tevens overeenkomsten), de Website en social media. Voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de Website, kan HO niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Voor fouten betreffende de Website en e-mailcorrespondentie geldt onverminderd de disclaimer welke geplaatst is op de Website.
 5. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever garanderen HF de juistheid van de verstrekte (persoons)gegevens en de bevoegdheid tot ondertekening van een offerte of overeenkomst. Eventueel onjuist verstrekte (persoons)gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever.
 6. Voorwaardelijke inschrijvingen zijn niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HF is verleend. Ook wanneer de Deelnemer niet aan de toelatingseisen van een Opleiding voldoet, komt een overeenkomst wel tot stand.
 7. Indien de inschrijving niet ingepland kan worden vanwege ruimtegebrek, tijdgebrek, of gebrek aan Docenten, worden de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld door middel van telefonisch of schriftelijk contact.

 

Artikel 6. Diensten

 1. HO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het kader van diensten, opleidingen, trainingen en lidmaatschappen van één van de Werkmaatschappijen. Bij het aanbieden van deze diensten, opleidingen, trainingen en lidmaatschappen is HO nimmer een partij. Bij een kwestie over aansprakelijkheid dient de desbetreffende Werkmaatschappij aangesproken te worden, conform diens algemene voorwaarden.

 

Artikel 7. Producten & Opdrachten

 1. HO biedt zelf geen producten, examens, Opdrachten en studiemateriaal aan. HO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het kader van producten, examens, Opdrachten en studiemateriaal van één van de Werkmaatschappijen. Bij een kwestie over aansprakelijkheid dient de desbetreffende Werkmaatschappij aangesproken te worden, conform diens algemene voorwaarden.

 

Artikel 8. Betaling en annulering

 1. HO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent betaling dan wel annulering via de Website. Bij een aankoop via de Website zijn de betalings- en annuleringsvoorwaarden van de Werkmaatschappij die de Opdracht aanbiedt van toepassing.
 2. Facturen gericht aan HO zullen nooit in behandeling worden genomen, maar moeten worden gericht aan de desbetreffende Werkmaatschappij.

 

Artikel 9. Privacy

 1. De Werkmaatschappijen dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van de Persoonsgegevens van Deelnemers, Kandidaten en/of Opdrachtgever, overeenkomstig de eisen zoals die in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld. HO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de verwerking van Persoonsgegevens. HO is nimmer partij bij een aangegane Opdracht.

 

Artikel 10. Klachten

 1. Het is uitgesloten een Klacht aan HO te richten. Eventuele Klachten dienen te worden voorgelegd aan de desbetreffende Werkmaatschappij volgens de klachtenprocedure van de betrokken Werkmaatschappij.

 

Artikel 11. Beantwoording correspondentie

 1. Indien de Opdrachtgever of een Deelnemer een Klacht, vraag of brief opstuurt, zal dit altijd gericht moeten worden aan de Werkmaatschappij op wie de Klacht, vraag of brief betrekking heeft. Een Klacht, vraag of brief gericht aan HO wordt niet beantwoord.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid algemeen

 1. HO is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming van de Werkmaatschappijen en haar producten en Opdrachten, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van de met de Deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of enige andere verplichting jegens de Deelnemer(s) c.q. de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor tekortkomingen richting het personeel van de Opdrachtgever, dan wel door personen die in opdracht van de Opdrachtgever werkzaam zijn en/of voor tekortkomingen van personeel of trainers van de Werkmaatschappijen. Evenmin is HO aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van verstrekte materialen van één van de Werkmaatschappijen. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding door HO van schade veroorzaakt door één van de Werkmaatschappijen of daarbij betrokken derden.
 3. HO is evenmin aansprakelijk voor schade welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de geldende wet of regelgeving.
 4. HO is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van overmacht. Hieronder vallen, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, te weten: brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdig leveren door ingeschakelde derden, stakingen, niet beschikbaar zijn van docenten, storingen in communicatiesystemen en verhindering van de docenten of medewerkers. Deze opsomming is niet limitatief.

 

Artikel 13. Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HO is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Niettemin heeft HO het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 14. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. HO behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De in werking getreden Algemene Voorwaarden vervangen de voorgaande Algemene Voorwaarden van HO.
 2. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.
 3. Bekendmaking zal plaatsvinden door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Algemene Voorwaarden Hoffelijk Kwaliteit B.V.

  

Artikel 1. Begripsbepalingen

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

   

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden voor deelname aan door (of in samenwerking met) HK georganiseerde cursussen, coaching, Educatie, Incompany Opdrachten, onderwijs, opleidingen, Projecten, trainingen, workshops, en/of andere Evenementen.
 2. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht als een Opdracht wordt geannuleerd. Dit betreft eventueel een percentage van de Deelnemingskosten.
 3. Deelnemer: een natuurlijk persoon welke deelneemt aan cursussen, coaching, Educatie, Incompany Opdrachten, onderwijs, opleidingen, Projecten, trainingen, workshops, en/of andere Evenementen van HK, al dan niet zijnde de Opdrachtgever zelf.
 4. Deelnemingskosten: de door HK in rekening gebrachte bedragen ten behoeve van een Opdracht.
 5. Docenten: alle natuurlijke personen welke door HK worden ingezet om een Opdracht te verzorgen.
 6. Educatie: onderwijs in het kader van cursussen en opleidingen. Daarnaast kan er tevens gedoeld worden op onderwijs samenhangend met het concept Permanente Educatie 2.0 (PE2.0) van de gelieerde onderneming Hoffelijk Financieel B.V.
 7. E-learning: elke leervorm die gebruik maakt van een computernetwerk voor distributie.
 8. Evenement: al hetgeen wat niet onder de noemer Opdracht valt en wordt georganiseerd door of in samenwerking met HK. Waar in de Algemene Voorwaarden van Opdracht wordt gesproken, kan dienaangaande dan ook het begrip Evenement(en) worden gelezen.
 9. Gelieerde Rechtspersonen: de rechtspersonen welke aan HK zijn gelieerd, te weten Hoffelijk B.V., Hoffelijk Financieel B.V., Hoffelijk Examens B.V., Hoffelijk Interim B.V., Hoffelijk Interim – Finance & Control B.V., Hoffelijk Opleidingen B.V. en Hoffelijk Support B.V.
 10. HK: Hoffelijk Kwaliteit B.V. gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 66461928.
 11. Incompany Opdracht: een Opdracht welke op een door de Opdrachtgever aangewezen (bedrijfs-)locatie wordt uitgevoerd.
 12. Indiener: degene die een Klacht, reclame, vraag of brief indient bij HK.
 13. Inschrijvingsformulier: het formulier middels welke een potentiële Deelnemer en/of de Opdrachtgever zich aanmeldt als Deelnemer van een cursus, opleiding, coaching, workshop, training, Educatie, onderwijs of Evenement. Dit Inschrijvingsformulier is in druk en/ of digitaal te verkrijgen bij HK en kan tevens bestaan uit een e-mail.
 14. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever over de activiteiten en/of dienstverlening van HK.
 15. Materialen: alle rapportages, beleidsstukken, artikelen, nieuws, lesmaterialen en overige bescheiden.
 16. NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.
 17. Opdracht: de/het overeengekomen cursus, coaching, Educatie, Incompany Opdracht, onderwijs, opleiding, Project, training, workshop, en/of ander Evenement tussen HK en de Opdrachtgever.
 18. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf, of (een) ander(en) heeft ingeschreven als Deelnemer, al dan niet middels een Inschrijvingsformulier, ongeacht of deze aanmelding is geaccepteerd door HK. Tevens wordt als Opdrachtgever beschouwd degene die de Deelnemingskosten voor zijn/haar rekening neemt. Hieronder wordt mede verstaan de directie en/of het management van de desbetreffende Opdrachtgever.
 19. Partijen: HK en de Opdrachtgever tezamen.
 20. Project: hetgeen ten grondslag ligt aan de Projectovereenkomst tussen HK en de Opdrachtgever. Dit kan bestaan uit één of meerdere overeengekomen (aaneengesloten) cursussen, Incompany Opdrachten, opleidingen, coachings, workshops, trainingen, dan wel Educatie of onderwijs.
 21. Projectovereenkomst: de overeenkomst tot uitvoering van een Project tussen de Opdrachtgever en HK.
 22. Specifieke Voorwaarden: het geheel van afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden. Een aanvulling in deze is onder meer het geheel van Algemene Voorwaarden Permanente Educatie 2.0.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder(e) aanbieding, Evenement, Incompany Opdracht, offerte, Opdracht, overeenkomst, Project en werkzaamheid tussen HK en een (potentiële) Opdrachtgever en/of directie en/of management, respectievelijk hun rechtsopvolgers en/of de door hen ingeschreven Deelnemers.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Opdrachten met HK, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Bij het sluiten van een overeenkomst tot afname van een Evenement, Opdracht of Project zijn voornoemde partijen gebonden aan deze Algemene Voorwaarden. Voorwaarden van de Opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door HK, met schriftelijke bevestiging, zijn aanvaard.
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 tot en met 3 zijn, vanwege het lidmaatschap van HK aan de NRTO, in geval van particuliere opdrachtgevers (B2C verkoop), de algemene voorwaarden van de NRTO van toepassing. Indien de algemene voorwaarden van HK afwijken van de algemene voorwaarden van de NRTO, zijn de NRTO voorwaarden, indien gunstiger voor de particuliere opdrachtgever, leidend.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Wanneer HK niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HK in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 9. Specifieke Voorwaarden zijn eveneens van toepassing, echter slechts voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen HK en de Opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien en voor zover deze afwijkingen en/of aanvullingen strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden, prevaleren deze Specifieke Voorwaarden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald.

  

Artikel 3. Beantwoording correspondentie

 1. Indien de Opdrachtgever of een Deelnemer een Klacht, vraag of brief opstuurt, zal dit, afhankelijk van de aard van de vraag, binnen een termijn van maximaal drie weken worden beantwoord door HK.
 2. Indien het beantwoorden van een Klacht, vraag of brief een langere tijd in beslag zal nemen dan drie weken, zal de Indiener binnen voornoemde termijn een ontvangstbevestiging krijgen met een indicatie wanneer men een uitvoerige(re) reactie kan verwachten.

   

Artikel 4. Inschrijving totstandkoming

 1. Inschrijven voor een Opdracht bij HK kan gedaan worden door middel van telefonisch contact, het Inschrijvingsformulier op de website of contact per e-mail. Meer informatie over contactgegevens zijn te vinden op de website www.hoffelijk.nl.
 2. In afwijking van ‘Artikel 4 lid 1’ kan het overeenkomen van een Project uitsluitend schriftelijk geschieden. Teneinde te komen tot een overeenkomst kan er telefonisch of schriftelijk contact plaatsvinden.
 3. De overeenkomst komt vervolgens tot stand:
  • hetzij, op het moment dat er een opdrachtbevestiging door HK wordt toegestuurd en deze ondertekend retour wordt gezonden door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever;
  • hetzij, HK de inschrijving als bedoeld in ‘Artikel 4 lid 1’ uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd heeft aanvaard;
  • hetzij, een Opdracht zonder uitdrukkelijk opdrachtbevestiging door HK wordt uitgevoerd.
 4. HK kan niet aan haar offerte, c.q. Opdracht gehouden worden indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het gedane aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Herroeping van een aanbod onder een tijdstermijn gedaan, blijft mogelijk, ook wanneer het aanbod niet vrijblijvend is gedaan.
 5. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever garanderen HK de juistheid van de verstrekte gegevens en de bevoegdheid tot ondertekening van een Opdracht. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever en/of de achterliggende rechtspersoon.
 6. Voorwaardelijke inschrijvingen zijn niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van HK is verleend.
 7. HK neemt de door hen verkregen gegevens op in een daartoe aangehouden administratie. Door inschrijving geven de Deelnemer en/of de Opdrachtgever toestemming voor het gebruik en het opslaan van de verstrekte gegevens.
 8. Indien de inschrijving niet ingepland kan worden vanwege ruimtegebrek, tijdgebrek, of gebrek aan docenten, worden de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld door middel van telefonisch contact. Als de inschrijving wel ingepland kan worden, zal er een definitieve bevestiging per post of e-mail gestuurd worden, gevolgd door een factuur.
 9. HK is niet gebonden aan eventuele schrijf- en/of programmeerfouten in de correspondentie (waaronder tevens overeenkomsten), de website en social media. Voor fouten betreffende de website en e-mail correspondentie geldt onverminderd de disclaimer welke geplaatst is op de website hoffelijk.nl.
 10. Indien de inschrijving door een Deelnemer wordt verricht en daarbij een ander dan de Opdrachtgever is vermeld, wordt er namens HK aangenomen dat de Deelnemer die voor de inschrijving verantwoordelijk is, ook bevoegd is om de Opdrachtgever te vertegenwoordigen. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever.
 11. Indien de inschrijving of het sluiten van een Opdracht door een Opdrachtgever wordt gedaan, wordt er namens HK aangenomen dat de Opdrachtgever bevoegd is om de achterliggende rechtspersoon te vertegenwoordigen. Eventuele onjuiste gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever en/of de achterliggende rechtspersoon.

   

Artikel 5. Informatie

 1. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn gehouden HK op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke HK naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft, dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door HK verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is HK bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.
 2. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn voorts gehouden HK uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan de Deelnemer en/of de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.
 3. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HK verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. HK sluit aansprakelijkheid, van welke aard ook, uit doordat HK is uitgegaan van de verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HK kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat de Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn in ‘Artikel 5 lid 1 en 2’ genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door de Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn verstrekte informatie niet voldoet aan het in ‘Artikel 5 lid 3’ bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is HK bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.
 5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door HK niet langer bewaard dan noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

   

Artikel 6. Inzet derden

 1. HK voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht en met inachtneming van hetgeen daarover tussen partijen is overeengekomen, uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en met inachtneming van de informatie zoals genoemd in ‘Artikel 5’. HK bepaalt door welke persoon of personen en met welke middelen uit haar organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in Artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft HK het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. HK zal dit in overleg met Opdrachtgever doen.
 3. HK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze derden zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever zijn aangegaan.
 4. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan HK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

   

Artikel 7. Betaling

 1. De betalingstermijn voor het voldoen van de Deelnemingskosten is 30 dagen (zegge: dertig dagen) na de factuurdatum. De gestelde termijn is fataal en om die reden is er sprake van een direct verzuim bij het niet nakomen binnen de gestelde termijn. Dienaangaande is er dan ook geen verdere sommatie of ingebrekestelling vanuit HK noodzakelijk.
 2. In afwijking van het eerste lid kan er sprake zijn van betaling middels een automatische incasso. Dit geschiedt enkel en alleen na afgifte van een machtigingsformulier. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever dragen er zorg voor dat de rekening waarvan geïncasseerd wordt voldoende krediet bevat op het moment dat het vastgestelde bedrag wordt afgeschreven.
 3. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever van mening zijn dat een factuur of automatische incasso niet (volledig) verschuldigd is, dient dit binnen 30 dagen (zegge: dertig dagen) na factuurdatum, dan wel afschrijvingsdatum, schriftelijk en onderbouwd medegedeeld te worden aan HK, bij gebreke waarvan een eventueel recht op vermindering van het (factuur) bedrag vervalt.
 4. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven termijn, is HK gerechtigd de Deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever te weigeren tot deelname aan de desbetreffende Opdracht en/of activiteiten ten behoeve van de Opdracht te staken.
 5. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven betalingstermijn, is HK gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. Hiervan zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Deelnemer en/of de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% (zegge: vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 50,- (zegge: vijftig euro). HK wordt bovendien vrijgesteld van eventuele verplichtingen.
 6. HK is gerechtigd om aanspraak te maken op contractuele rente over de periode dat de Deelnemer en/of de Opdrachtgever in verzuim zijn. Het verzuim treedt in vanaf het einde van de opgegeven betalingstermijn van 30 dagen (zegge: dertig dagen). De contractuele rente is vervolgens verschuldigd vanaf deze fatale termijn, tot de datum waarop uiteindelijk betaald wordt. De contractuele rente bedraagt te allen tijde 12% (zegge: twaalf procent).
 7. Eventuele restituties worden binnen een termijn van vier weken voldaan.

   

Artikel 8. Deelnemingskosten

 1. Alle tarieven die worden aangegeven door HK zijn in euro (€) en, waar het (ondersteunende) diensten van vrijgesteld onderwijs betreft, vrij van BTW, tenzij anders aangegeven. Tarieven die niet onder deze categorie vallen zijn exclusief BTW. Alle tarieven zijn onder voorbehoud.
 2. Eventuele wijzigingen van de tarieven, nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden, hebben geen effect op de nog te betalen Deelnemingskosten.
 3. In afwijking van ‘Artikel 8 lid 2’ zal er, in geval er wel sprake is van een wijziging van het tarief, eenmaal per kalenderjaar een verandering kunnen worden doorgevoerd.
 4. Indien er een situatie ontstaat zoals gegeven bij ‘Artikel 4.10’ en de Opdrachtgever en/of de rechtspersoon zich erop beroepen dat de Deelnemer geen bevoegdheid had om zichzelf voor een Opdracht aan te melden, zal HK de Deelnemingskosten bij de desbetreffende Deelnemer in rekening brengen. Van het voorgaande kan HK afwijken als zij erop mocht vertrouwen dat de toezegging door een bevoegde persoon is gedaan. In voormelde situatie kan HK de Deelnemingskosten alsnog op de Opdrachtgever en/of de rechtspersoon verhalen.
 5. Indien er een situatie ontstaat zoals gegeven bij ‘Artikel 4.11’ en de rechtspersoon zich erop beroept dat de Opdrachtgever geen bevoegdheid had om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, zal HK de Deelnemingskosten bij de desbetreffende Opdrachtgever in rekening brengen. Van het voorgaande kan HK afwijken als zij erop mocht vertrouwen dat de toezegging door een bevoegde persoon is gedaan. In voormelde situatie kan HK de Deelnemingskosten alsnog op de rechtspersoon verhalen.

   

Artikel 9. E-learning & Lesmateriaal

 1. Indien er gebruik gemaakt wordt van E-learning modules, krijgen Deelnemers die niet over E-learning faciliteiten beschikken een alternatief aangeboden, in de vorm van schriftelijke modules, om te verzekeren dat iedere Deelnemer kan participeren in de module.
 2. Indien er lesmateriaal benodigd is voor de Opdracht, wordt dit bij de aanvang van de opleiding verstrekt aan de Deelnemers, tenzij anders vermeld door HK.
 3. Indien er sprake is van een Incompany Opdracht is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de verspreiding van de cursusmaterialen aan de Deelnemers van de Incompany Opdracht.
 4. Indien er een wijziging van Deelnemers plaatsvindt, wordt er geen extra cursusmateriaal verstrekt, maar is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de ter beschikkingstelling van het eerder aangeleverde cursusmateriaal aan de desbetreffende Deelnemer.
 5. HK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vertraging in de aflevering van lesmateriaal, indien deze door een externe vervoerder wordt bezorgd.

   

Artikel 10. Incompany Opdrachten

 1. Indien er sprake is van een Incompany Opdracht komen HK en de Opdrachtgever de data van de desbetreffende Opdracht tezamen overeen.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Incompany Opdracht naar behoren door HK en haar docenten uitgevoerd kan worden. Hierbij dient gedacht te worden aan een volledig ingerichte cursusruimte met voldoende meubilair en dergelijke. Eventuele wensen zullen in de definitieve overeenkomst besproken worden.
 3. De kosten inzake de locatie, catering et cetera zullen, voor zowel de Deelnemers als de docent, voor rekening van de Opdrachtgever van de Incompany Opdracht komen.

   

Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten van de opleidingen, cursussen, workshops of Evenementen zijn, tezamen met verstrekte Materialen, te allen tijde eigendom van HK. Het verstrekken van de Materialen aan derden is ten strengste verboden. Het gebruiken van de Materialen voor andere doeleinden dan eigen gebruik is niet toegestaan. Het publiceren, verveelvoudigen of exploiteren van de Materialen, zonder voorafgaande toestemming van HK, is evenmin toegestaan.
 2. Bij schending van deze bepaling zal/zullen de overtreder(s) met onmiddellijke ingang geweigerd worden tot deelname aan de Opdracht.
 3. Bij schending van deze bepaling zal/zullen de overtreders(s) schadeplichtig zijn jegens HK. Eventuele schade zal verhaald (kunnen) worden.

   

Artikel 12. Wijzigingen door HK

 1. HK heeft te allen tijde het recht om de Opdracht zonder enige vorm van beredenering te annuleren, dan wel in goed overleg te wijzigen. Hier worden de Deelnemer(s) en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
 2. HK is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan als gevolg van wijzigingen van lessen, workshops, opleidingen, cursussen, docenten, tijden en plaatsen. Deze opsomming is niet limitatief.
 3. Indien de Opdracht wordt geannuleerd door HK, worden de Deelnemingskosten aan de Deelnemer of de Opdrachtgever gerestitueerd.
 4. Indien de Opdracht wordt gewijzigd door HK, wordt bij het niet vinden van een compromis het resterende bedrag, welke eventueel is aanbetaald, aan de Opdrachtgever gerestitueerd.

   

Artikel 13. Wijzigingen door de Opdrachtgever

 1. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever besluiten om de Opdracht te annuleren en dit binnen 14 kalenderdagen na inschrijven of het overeenkomen van de Opdracht gebeurt, wordt de Opdracht kosteloos geannuleerd. Eventueel verstrekt lesmateriaal dient vervolgens retour gezonden te worden, tenzij anders vermeld door HK. De kosten voor het retourneren van het lesmateriaal zijn voor de Opdrachtgever. Tevens is het mogelijk dat door HK gemaakte administratieve kosten in rekening worden gebracht.
 2. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever de Opdracht willen annuleren, worden er, afhankelijk van de startdatum en annuleringsdatum van de Opdracht Annuleringskosten in rekening gebracht:
  • Als de annuleringsdatum zich acht weken vóór de startdatum van de Opdracht bevindt, worden er geen Annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Als de annuleringsdatum zich echter minder dan acht weken vóór de startdatum van de Opdracht bevindt, wordt er 40% (zegge: veertig procent) van de Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
  • Indien de annuleringsdatum zich binnen twee weken voor de startdatum van de Opdracht bevindt, worden de gehele Deelnemingskosten, zijnde Annuleringskosten, in rekening gebracht.
 3. De Annuleringskosten kunnen niet worden teruggevorderd.
 4. De Annuleringskosten in ‘Artikel 13.2’ zijn niet van toepassing als de annuleringsdatum zich in de bedenktermijn van 14 kalenderdagen bevindt als bedoeld in ‘Artikel 13.1’.
 5. Als een Project tijdens de uitvoering wordt beëindigd door de Opdrachtgever, dan wel de achterliggende rechtspersoon, zonder wettelijk reden of verwijtbaarheid van HK, zullen de volledige kosten alsnog in rekening worden gebracht.
 6. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever een wijziging betreffende de startdatum van de Opdracht willen doorvoeren en de datum van de wijziging zich binnen acht weken van de startdatum bevindt, heeft HK het recht om een bedrag van € 850,- (zegge: achthonderdvijftig euro) in rekening te brengen. Dit betreft administratieve kosten.
 7. De mogelijkheid tot wijziging van de startdatum van de Opdracht bestaat tot 5 werkdagen voor aanvang van de Opdracht.
 8. In afwijking van ‘Artikel 13 lid 7’ bestaat de mogelijkheid tot wijziging van de startdatum van een Incompany Opdracht of van een Project tot 2 weken voor aanvang van een Incompany Opdracht of van een Project. In afwijking op ‘Artikel 13 lid 6’ zullen de kosten betreffende de wijziging van de startdatum van een Incompany Opdracht of van een Project 35% (zegge: vijfendertig procent) van de (geschatte) Deelnemingskosten bedragen.
 9. Het inhalen van gemiste opleidings-, cursus-, workshop-, evenementdagen is niet mogelijk, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen tussen Partijen.
 10. Het wijzigen van Deelnemer(s) binnen de Opdracht kan tot 5 werkdagen voor de start van de Opdracht. In zulk een geval heeft HK het recht om een bedrag van € 50,- (zegge: vijftig euro) per wijziging in rekening te brengen. Dit betreft administratieve kosten.
 11. Annuleringen en wijzigingen dienen per e-mail naar info@hoffelijk. nl gestuurd te worden. De annulering- of wijzigingsdatum is de datum waarop HK de e-mail heeft ontvangen.

   

Artikel 14. Opschorten/ beëindigen door Partijen

 1. Tevens zijn Partijen gerechtigd de Opdracht zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijk ingang tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen in het geval de andere partij:
  • aan HK valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;
  • één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt;
  • de Opdracht onder valse voorwendselen is aangegaan;
  • heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
  • wordt geliquideerd;
  • faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
  • surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend.
 2. Bij voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever zal HK desgevraagd en in overleg zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Indien dit extra kosten met zich meebrengt zal dit aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
 3. Tevens behoudt HK steeds het recht om schadevergoeding te (kunnen) vorderen.

   

Artikel 15. Examens

 1. Indien aan het einde van de Opdracht één of meerdere examens afgelegd moeten worden, zullen de Deelnemer en/of de Opdrachtgever hiervan, nog voordat de inschrijving is afgerond, op de hoogte worden gebracht door HK. Dit geldt ook voor andere eisen aan eventuele kwalificaties of bevoegdheden na het behalen van een examen.
 2. Indien de Opdrachtgever meerdere Deelnemers heeft ingeschreven, zal de Opdrachtgever de Deelnemers op de hoogte moeten brengen van eventuele examens die afgelegd moeten worden, evenals de verdere eisen aan de kwalificaties en bevoegdheden die het examen met zich meebrengt.
 3. Indien er binnen de Opdracht een examen afgelegd moet worden, zal het examen duidelijke instructies en uitleg bevatten over de procedure. Ieder examen bevat dan ook een voorblad waar de instructies en uitleg over de procedure gevonden kunnen worden.
 4. De Opdrachtgever en/of de Deelnemers krijgen de examenresultaten medegedeeld.
 5. Nadat een examenresultaat is medegedeeld, worden de Deelnemers die niet geslaagd zijn, geïnformeerd over de verdere mogelijkheden die voor hen openstaan.

   

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. HK is, behoudens opzet, grove schuld en wettelijk niet uitsluitbare aansprakelijkheidsgronden, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van de met de Deelnemer(s) en/ of de Opdrachtgever gesloten overeenkomst of enige andere verplichting jegens de Deelnemer(s) c.q. de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor tekortkomingen richting het personeel van de Opdrachtgever, dan wel door personen die in opdracht van de Opdrachtgever werkzaam zijn. Evenmin is HK aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van enige onjuistheid en/ of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van verstrekte Materialen. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor, en dient zich adequaat te verzekeren tegen, alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van personen die op welke wijze ook voor hem of in zijn opdracht werkzaam zijn, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen worden veroorzaakt. De Opdrachtgever vrijwaart HK voor alle aanspraken die zich in verband met het voorgaande zouden kunnen voordoen.
 3. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van de Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 4. HK is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van HK.
 5. HK is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de geldende wet of regelgeving.
 6. HK is steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart HK voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met, of voortvloeit uit de door HK uitgevoerde Opdracht en/of verstrekte Materialen.
 8. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door HK bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreek beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 9. In geval HK om welke reden dan ook toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 50% (zegge: vijftig procent) van de Deelnemingskosten.
 10. Mocht ‘Artikel 16 lid 9’ van deze Algemene Voorwaarden onredelijk of onbillijk zijn jegens de Opdrachtgever, dan zal de aansprakelijkheid zich te allen tijde beperken tot maximaal 100% (zegge: honderd procent) van de Deelnemingskosten.

   

Artikel 17. Privacy Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de Deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever worden door HK vertrouwelijk behandeld. HK draagt er zorg voor dat de personen die voor haar werkzaam zijn en personen werkzaam in andere aan haar gelieerde bedrijfstakken, die vanwege de uitvoering van de overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegeven, vertrouwelijk met de verstrekte gegevens omgaan.
 2. De Deelnemer(s) en/of de Opdrachtgever geven, zonder nadrukkelijk tegenbericht, HK toestemming de persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de dienst(en) die HK verleent, dan wel een aan haar gelieerd bedrijf.
 3. HK houdt zich hierbij aan de eisen zoals die volgen uit De Europese Verordening 2016/679 (AVG). Hierbij zal HK alle passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen.
 4. In aanvulling op het bepaalde in ‘Artikel 17 lid 3’ gaan Partijen een verwerkersovereenkomst aan als er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens als bedoeld in de AVG, dan wel zal de onderling gesloten Projectovereenkomst of Opdracht tussen Partijen dienen als verwerkersovereenkomst.
 5. HK is, behoudens opzet, grove schuld en wettelijk niet uitsluitbare aansprakelijkheidsgronden, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van hetgeen in ‘Artikel 17 lid 3’ is gesteld.

  

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die partijen van elkaar of op een andere wijze verkrijgen, is verplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HK is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te delen en HK zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HK niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

   

Artikel 19. Klachtenregeling & reclames

 1. Klachten of reclame met betrekking tot door HK geleverde diensten, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 30 dagen (zegge: dertig dagen) nadat het de Indiener bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen worden, te worden ingediend bij HK. Het indienen van een Klacht of het reclameren schort nimmer de betalingsverplichtingen op.
 2. Klachten dienen te worden gericht aan de directie van HK. Het indienen van een Klacht kan gedaan worden door een brief te sturen naar Postbus 50512, 3007 JA Rotterdam of een e-mail te sturen naar info@hoffelijk.nl. Voor meer informatie kunt u de klachtenprocedure van HK raadplegen op de website www.hoffelijk.nl.
 3. Alle Klachten zullen door HK volledig vertrouwelijk worden behandeld en worden geregistreerd. Klachten worden voor een onbeperkte termijn bewaard.
 4. Alle Klachten worden binnen 3 weken behandeld en beantwoord door HK.
 5. Na het versturen van een Klacht, ontvangt de Indiener een bevestiging. Indien de behandeling van een Klacht langer duurt dan de vastgestelde termijn van 3 weken, zal de Indiener van de Klacht hiervan, binnen deze termijn, op de hoogte worden gebracht. Hierbij zal tevens de reden van uitstel worden toegelicht.
 6. Indien de Indiener het niet eens is met de afwikkeling van de Klacht of indien HK en de Indiener ergens geen overeenstemming over kunnen bereiken, staat het de Indiener vrij om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.
 7. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is de Indiener gehouden, indien hij/zij van oordeel is of blijft dat HK de Opdracht niet naar behoren of met de vereiste zorg heeft uitgevoerd, zulks - tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in ‘Artikel 19 lid 1’ is gebeurd - onverwijld schriftelijk aan HK kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

   

Artikel 20. Geschillen

 1. Op de Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen HK enerzijds en de Deelnemer, de Opdrachtgever, betreffende directie en/of management anderzijds mogen ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HK is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Niettemin heeft HK het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen komen overeen, alvorens een beroep te doen op de rechter, zich tot het uiterste in te spannen om het geschil te beslechten.
 4. Het oordeel van de rechter in eerste aanleg en de uitkomst van deze gerechtelijke procedure is voor HK bindend.

   

Artikel 21. Overige

 1. HK is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van overmacht. Hieronder vallen, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien te weten; brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdig leveren door ingeschakelde derden, stakingen, niet beschikbaar zijn van docenten, storingen in communicatiesystemen en verhindering van de docenten of medewerkers. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. HK behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De inwerking getreden Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.
 3. In het geval HK tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij de Deelnemer en/of de Opdrachtgever daarvan in kennis, onder gelijktijdige toezending van de aangepaste Algemene Voorwaarden. De Deelnemer en/of de Opdrachtgever zijn gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen, tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Indien de Deelnemer en/of de Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de Algemene Voorwaarden geen bezwaar maken, beheersen deze vanaf de door HK medegedeelde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Examenreglement voor het afleggen van Interne Examens en Staatsexamens inclusief voorwaarden Hoffelijk Examens B.V.

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen

De in het Examenreglement gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd voor zover de tekst zulks vereist.

 

 1. Annuleringskosten: kosten welke in rekening worden gebracht bij annulering van een Examen.
 2. Bevestiging: een e-mail of ander schrijven vanuit HE waaruit blijkt dat een besteld Examen of Opdracht door de Kandidaat is afgenomen waardoor een overeenkomst met HE tot stand komt / is gekomen.
 3. Cesuur: de grens tussen geslaagd zijn (een voldoende) en niet geslaagd zijn (onvoldoende).
 4. Consument: een natuurlijke persoon niet-handelend in het kader van een beroep- of bedrijf.
 5. Diploma: een document (fysiek certificaat) dat verstrekt wordt door HE na het met goed gevolg afleggen van een Examen. Het document (fysieke certificaat) wordt, als er sprake is van een Staatsexamen, vervaardigd door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 6. Diplomarapportage: een uitdraai van e-Portfolio.
 7. Examen: de begrippen Intern Examen en Staatsexamens samen.
 8. Examenreglement: onderhavige reglement waarin onderwerpen over de examinering van Examens zijn geregeld. Inzake Staatsexamens wordt voldaan aan artikel 22b lid 2 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo).
 9. e-Portfolio: de digitale, beveiligde, persoonlijke applicatie, waarin Wft-diploma’s, daaraan gelijkgestelde diploma’s, PE-certificaten, bovenwettelijke erkenningen en overige diploma’s geïnventariseerd worden ten behoeve van de gesloten PE-registratie. e-Portfolio is ontwikkeld en wordt beheerd in samenwerking met Hoffelijk Financieel B.V. binnen MijnHoffelijk.
 10. Fraude: het creëren van een onjuist beeld over competenties, kennis, inzicht en/of vaardigheden door de Kandidaat.
 11. HE: de juridische entiteit Hoffelijk Examens B.V. gevestigd te Rotterdam aan de Burgemeester Hazenberglaan 401, 3078 HG, geregistreerd bij het Handelsregister te Rotterdam onder nummer 59344741.
 12. Hoffelijk Groep: (het geheel van) gelieerde rechtsperso(o)n(en) waarin Hoffelijk B.V. direct of indirect de helft of meer van het geplaatste aandelenkapitaal of de zeggenschap heeft.
 13. Incompany Examens: Examens welke op een door de Opdrachtgever aangewezen (bedrijfs-)locatie met een door de Opdrachtgever aangewezen groep Kandidaten worden afgelegd.
 14. Intern Examen: een examen niet zijnde een Staatsexamen afgenomen door HE, dat kan bestaan uit een examen ontwikkeld binnen de Hoffelijk Groep of een examen afgenomen in opdracht van en/of ontwikkeld door Opdrachtgevers.
 15. Kandidaat: een natuurlijk persoon die zich wil inschrijven voor of deelnemen aan een Examen of Opdracht, al dan niet zijnde de Opdrachtgever zelf.
 16. Kandidaatskosten: de door HE in rekening gebrachte bedragen ten behoeve van een Examen of een Opdracht.
 17. Klacht: elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van de Kandidaat en/of de Opdrachtgever inzake Examens, Opdrachten en examenafname van/door HE.
 18. Legitimatiebewijs: hieronder wordt verstaan een geldig paspoort al dan niet met een geldige sticker voor verblijf, een geldig Nederlands rijbewijs of identiteitskaart of reisdocument voor vluchtelingen of reisdocument voor vreemdelingen, verblijfsdocumenten en W-document. NB: Voor niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten geldt: overleggen uittreksel/inschrijving BSN van een zgn. BNI - gemeente (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/waar-registratie-niet-ingezetenen-rni) of een zgn. aangesloten bestuursorgaan (abo) zie: https://www.rvig.nl/brp/rni. Indien je wel ingezetene bent dien je een uittreksel van de BRP te kunnen overleggen, deze is aan te vragen bij de gemeente waar je woont.
 19. MijnHoffelijk: de verzamelnaam voor applicaties van HE zoals e-Portfolio, klantportaal en de Webshop. Voornoemde is niet-limitatief.
 20. NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.
 21. Opdracht: alle overige dienstverlening (inclusief e-Portfolio) of maatwerk trajecten ontwikkeld door (of in samenwerking met) HE.
 22. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zichzelf, of (een) ander(en) wil inschrijven als Kandidaat voor een Examen of Opdracht, ongeacht of deze aanmelding wordt geaccepteerd door HE, of degene die de Kandidaatskosten betaalt of Opdracht verleent aan HE.
 23. Partijen: HE en de Opdrachtgever dan wel HE en de Kandidaat tezamen.
 24. Staatsexamens: Wft- of PE-examens volgend uit de Wet op het financieel toezicht (Wft).
 25. Software-as-a-Service (SaaS): het door HE op afstand beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur of een omgeving via internet of een ander datanetwerk.
 26. Surveillant: de gecertificeerde toezichthouder bij een Examen die surveilleert en toezicht houdt al dan niet met behulp van camera’s.
 27. Toetslocatie: een locatie waar een Examen wordt afgenomen. Dit kan de mobiele locatie van HE (examenbus/mobiele set), een Incompany locatie van een Opdrachtgever (inzet mobiele set van HE) of een vaste locatie van een samenwerkingspartner betreffen.
 28. Toetsmatrijs: de blauwdruk voor een toets wat de grondslag vormt voor de examenconstructeurs.
 29. Verklaring van Ordentelijk Verloop/ VOV: het document waarin onder meer klachten, onregelmatigheden en fraudemeldingen worden opgenomen, dat opgesteld wordt door een examinator en wordt gedeeld met DUO bij het afleggen van een Staatsexamen.
 30. Webshop: de e-commerce functie op de Website. De Webshop fungeert tevens als (online) boekingssysteem waarmee een potentiële Kandidaat en/of de Opdrachtgever zich aanmeldt als Kandidaat voor een Examen of Opdracht.
 31. Website(s): de verschillende Websites, waaronder, doch niet-limitatief opgesomd, www.hoffelijk.nl en www.hoffelijk.nl/groep, die HE gebruikt, waar onder meer de privacyverklaring, het Examenreglement en disclaimer(s) zijn vermeld en de Webshop is vormgegeven.

 

Artikel 2 – Algemeen

 1. Het Examenreglement is van toepassing op ieder(e) Examen of Opdracht en op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen een (potentiële) Opdrachtgever en HE, respectievelijk hun rechtsopvolgers en/of de door hen ingeschreven Kandidaten. Alle aanbiedingen en offertes hebben een geldigheidsduur van drie maanden en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het Examenreglement is eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HE, waarbij voor de uitvoering derden moeten worden betrokken.
 3. Indien de Opdrachtgever volgens de tussen Partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover HE hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
 4. Door inschrijving van een Kandidaat voor een Examen of Opdracht is de Kandidaat eveneens aan het Examenreglement gebonden.
 5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 tot en met 4 zijn, vanwege het lidmaatschap van HE aan de NRTO, in geval van particuliere opdrachtgevers (B2C verkoop), de algemene voorwaarden van de NRTO van toepassing. Indien de algemene voorwaarden van HE afwijken van de algemene voorwaarden van de NRTO, zijn de NRTO  voorwaarden ,indien deze gunstiger voor de particuliere opdrachtgever, leidend.
 6. Afwijking van de verplichte voorwaarden om een rechtsgeldig Wft-examen af te leggen in overeenstemming met de gestelde eisen vanuit het CDFD of DUO geldt de uitzondering van lid 5 niet.
 7. Algemene (inkoop) voorwaarden van de Opdrachtgever en afwijkingen en/of aanvullingen op dit Examenreglement, bijvoorbeeld in de vorm van specifieke voorwaarden, zijn alleen van toepassing indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De bepalingen van een overeenkomst waarin afwijkende en/of aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard, gaan in rangorde boven de bepalingen van het Examenreglement, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald. Afwijkingen of aanvullingen op de verplichte richtlijnen van CDFD en DUO zijn nimmer mogelijk vanwege de strikte eisen omtrent een rechtsgeldige afname van Staatsexamens.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in het Examenreglement op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(baar) zijn, dan blijft het overige in het Examenreglement bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of (ver)nietig(d)e bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 9. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen of zich een situatie voordoet die niet geregeld is het Examenreglement, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 10. Wanneer HE niet steeds strikte naleving van het Examenreglement verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HE in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen te verlangen.

 

Artikel 3 – Inschrijving Examen, Opdracht en totstandkoming overeenkomst

 1. Inschrijven voor een Examen of Opdracht is mogelijk door middel van telefonisch contact, het plaatsen van een bestelling in de Webshop of contact per e-mail. Meer informatie over contactgegevens van HE zijn te vinden op de Website. Inschrijven voor een Staatsexamen is mogelijk vanaf drie maanden voor de examendatum.
 2. De overeenkomst inzake toegang tot e-Portfolio, verkregen na betaling van de hiermee samenhangende kosten en/of de ontvangst van de aankoopbevestiging, wordt (steeds) afgesloten voor de duur van twaalf maanden. De gesloten overeenkomst inzake e-Portfolio kan (steeds) met dezelfde duur stilzwijgend worden verlengd na afloop van het eerste jaar, tenzij deze overeenkomst (minimaal) drie maanden van tevoren schriftelijk wordt opgezegd behoudens uit de wet voortvloeiende regels inzake Consumenten. Inlogcodes ten behoeve van e-Portfolio hoeven niet eerder te worden verstrekt dan na betaling voor e-Portfolio.
 3. Een overeenkomst komt tot stand:
  • Hetzij op het moment dat er een Bevestiging of contract inzake een Opdracht door HE wordt toegestuurd en deze ondertekend retour wordt gezonden door de Kandidaat en/of de Opdrachtgever;
  • Hetzij op het moment dat er een Bevestiging of contract door HE wordt toegestuurd waarin een aanvraag gedaan in de Webshop via de Website of telefonisch, wordt bevestigd;
  • Nadat HE een Examen inschrijving of Opdracht mondeling of schriftelijk uitdrukkelijk en ongewijzigd heeft aanvaard;
  • Doordat een Examen of Opdracht zonder uitdrukkelijke bevestiging door HE wordt uitgevoerd.
  • Indien er geen ingangsdatum is bepaald in een overeenkomst, is de (laatste) datum waarop ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt of de datum waarop deze is verstuurd, aan te merken als ingangsdatum.
 4. HE kan niet aan haar offerte of overeenkomst gehouden worden indien de Kandidaat en/of de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het gedane aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Herroeping van een aanbod onder een tijdstermijn gedaan blijft mogelijk, ook wanneer het aanbod niet vrijblijvend is gedaan. Voor fouten betreffende de Website en e-mailcorrespondentie geldt onverminderd de disclaimer welke geplaatst is op de Website.
 5. De Kandidaat en/of de Opdrachtgever garanderen HE de juistheid van de verstrekte (persoons)gegevens en de bevoegdheid tot ondertekening/acceptatie van een offerte of overeenkomst. Eventuele onjuiste (persoons)gegevens of onbevoegde ondertekeningen zijn voor rekening en risico van de Kandidaat en/of de Opdrachtgever.
 6. Voorwaardelijke inschrijvingen zijn niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming is verleend door HE. Ook wanneer de Kandidaat niet aan de toelatingseisen van een Examen voldoet, komt een overeenkomst wel tot stand.
 7. Indien de inschrijving niet ingepland kan worden vanwege ruimtegebrek, tijdgebrek, of gebrek aan examinatoren, wordt de Kandidaat en/of de Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld door middel van telefonisch of schriftelijk contact.

 

Artikel 4 – Bevestiging en toelating Examen

 1. Als de Kandidaat zich heeft ingeschreven voor een Examen ontvangt de Kandidaat:
  • Een Bevestiging welke de ingevulde gegevens door de Kandidaat bevat, met uitzondering van het BSN. Tevens bevat de Bevestiging de Toetslocatie, datum en het tijdstip van het Examen en worden de eventueel toegestane hulpmiddelen vermeld;
  • Een boekingsbevestiging uit RemindoBooking;
  • Indien er sprake is van een Staatsexamen een dag voor het Staatsexamen een bevestiging van DUO.
 2. De gegevens verstrekt door de Kandidaat of de Opdrachtgever bij de inschrijving, zullen worden gebruikt bij de voorlopige en definitieve bevestiging van het Examen. Tevens worden deze gegevens gebruikt ter identificatie van de Kandidaat op de Toetslocatie en het verstrekken van een Diploma. Eén en ander dient daarom in overeenstemming te zijn met een geldig Legitimatiebewijs.
 3. De Kandidaat dient uiterlijk vijftien minuten voor aanvang van een Examen aanwezig te zijn op de Toetslocatie en een geldig Legitimatiebewijs te overleggen. Wanneer de Kandidaat niet binnen vijf minuten na de officiële aanvangstijd van een Examen aanwezig is of geen geldig Legitimatiebewijs kan overleggen, vervalt het recht op deelname aan een Examen. Kandidaatskosten worden niet gerestitueerd.
 4. Toiletbezoek en (het meenemen van) eten en drinken is tijdens een Examen niet toegestaan.
 5. Naast de voornoemde weigeringsgronden kan de Kandidaat tevens toegang tot het Examen geweigerd worden, dan wel tijdens het Examen worden geweigerd verder deel te nemen aan het Examen, indien, doch niet-limitatief opgesomd, de Kandidaat:
  • De orde op de Toetslocatie verstoort;
  • Zich schuldig maakt aan Fraude;
  • Onder invloed is of lijkt te zijn van verdovende middelen;
  • (Herhaaldelijk) contact zoekt met de Surveillant over niet organisatorische kwesties;
  • Niet voorkomt op de presentielijst.

 

Artikel 5 – Informatie

 1. De Kandidaat en/of de Opdrachtgever zijn gehouden HE op haar verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke HE naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van een overeenkomst nodig heeft, dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door HE verzocht.
 2. Bij het inschrijven voor een Staatsexamen dient de Kandidaat tevens het BSN te verstrekken conform artikel 4:9a Wft.
 3. De Kandidaat en/of de Opdrachtgever zijn voorts gehouden HE uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan de Kandidaat en/of de Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van een overeenkomst van belang is of kan zijn.
 4. De Kandidaat en/of de Opdrachtgever staan in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan HE verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. HE sluit aansprakelijkheid, van welke aard ook, doordat HE is uitgegaan van de verstrekte onjuiste en/of onvolledige (persoons)gegevens uit, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HE kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien de uitvoering van een overeenkomst wordt vertraagd of de Kandidaat en/of de Opdrachtgever niet voldoet aan het gestelde in artikel 5 lid 1 t/m 3, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van de Kandidaat en/of de Opdrachtgever en is HE bevoegd (extra) kosten voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen en/of de (verdere) uitvoering van een overeenkomst onmiddellijk op te schorten.
 6. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door HE niet langer bewaard dan noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of om een op HE rustende wettelijke verplichting na te komen. De bewaartermijnen zijn opgenomen in de privacyverklaring die is gepubliceerd op de Website.

 

Artikel 6 – Tarieven en Kandidaatskosten

 1. Alle tarieven die worden aangegeven door HE zijn in euro (€) en, waar het (ondersteunende) diensten van vrijgesteld onderwijs/examinering betreft, vrij van btw, tenzij anders aangegeven. Tarieven die niet onder deze categorie vallen zijn exclusief btw. Alle tarieven zijn onder voorbehoud.
 2. Eventuele wijzigingen van de tarieven nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden of een overeenkomst is aangegaan, hebben geen effect op de nog te betalen Kandidaatskosten met uitzondering van kostprijsverhogende factoren waar HE geen invloed op heeft zoals belastingen, externe inkoopprijzen, verzendkosten en leges vanuit DUO.
 3. In afwijking van artikel 6 lid 2 zal er, in geval er wel sprake is van een wijziging van het tarief, eenmaal per kalenderjaar een verandering kunnen worden doorgevoerd welke tijdig zal worden medegedeeld aan de Kandidaat en/of de Opdrachtgever.
 4. Indien er een situatie ontstaat zoals beschreven in artikel 3 lid 6 en de Opdrachtgever zich erop beroept dat er geen bevoegdheid bestond van de Kandidaat om een offerte te accepteren of overeenkomst aan te gaan, zal HE de Kandidaatskosten bij de desbetreffende Kandidaat in rekening brengen. Van het voorgaande kan HE afwijken als zij erop mocht vertrouwen dat de toezegging door een bevoegde persoon is gedaan. In voormelde situatie kan HE de Kandidaatskosten alsnog op de Opdrachtgever verhalen.
 5. Aan een door HE afgegeven voorcalculatie of begroting, kunnen door de Kandidaat en/of de Opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 7 – Betaling

 1. De betalingstermijn voor het voldoen van de Kandidaatskosten is maximaal dertig kalenderdagen na de factuurdatum. De gestelde termijn, weergegeven op een factuur, is fataal en om die reden is er sprake van een direct verzuim bij het niet-nakomen binnen de gestelde termijn. Dienaangaande is er dan ook geen verdere sommatie of ingebrekestelling vanuit HE noodzakelijk.
 2. Welke betaalopties in de Webshop ter beschikking staan aan de Kandidaat en/of de Opdrachtgever is afhankelijk van het bedrag van de bestelling, het aantal openstaande facturen en/of betalingsgedrag op basis van betaalhistorie.
 3. Indien voor de optie ‘factuur’ of de optie ‘mijn werkgever betaalt’ wordt gekozen blijft de Kandidaat, ondanks het doorsturen van de factuur naar een eventuele werkgever, altijd medeverantwoordelijk voor de betaling van het bestelde.
 4. Indien de Kandidaat en/of de Opdrachtgever van mening zijn dat een factuur niet (volledig) verschuldigd is, dient dit binnen dertig kalenderdagen na factuurdatum, dan wel afschrijvingsdatum, schriftelijk en onderbouwd te worden medegedeeld aan HE, bij gebreke waarvan een eventueel recht op vermindering van het (factuur) bedrag vervalt.
 5. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven termijn, is HE gerechtigd de Kandidaat en/of de Opdrachtgever te weigeren tot deelname aan het desbetreffende Examen en/of overige activiteiten zoals het uitsturen van diploma’s, certificaten of toekennen van behaalde punten ten behoeve van het Examen op te schorten of te staken.
 6. HE is gerechtigd om aanspraak te maken op contractuele rente over de periode dat de Kandidaat en/of de Opdrachtgever in verzuim zijn. Het verzuim treedt in vanaf het einde van de opgegeven betalingstermijn van dertig kalenderdagen De contractuele rente is vervolgens verschuldigd vanaf deze fatale termijn, tot de datum waarop uiteindelijk betaald wordt. De contractuele rente bedraagt gedurende de verzuimperiode 12% (zegge: twaalf procent).
 7. Indien de betaling niet is voldaan binnen de opgegeven betalingstermijn, is HE gerechtigd om incassomaatregelen te nemen. Hiervan zijn de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Kandidaat en/of de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 15% (zegge: vijftien procent) van de hoofdsom met een minimum van € 50,- (zegge: vijftig euro).
 8. Eventuele restituties worden door HE binnen een termijn van vier weken voldaan. Bij tussentijdse opzegging van e-Portfolio wordt geen geld gerestitueerd, behoudens uit de wet voortvloeiende regels met betrekking tot een Consument.

 

Artikel 8 – Fraude en onregelmatigheden

 1. Het is de Kandidaat verboden om zich schuldig te maken aan Fraude dan wel hier aanleidingtoe te geven. Indien een Surveillant door het surveilleren of cameratoezicht toch Fraude constateert, zal dit in geval van Staatsexamens opgenomen worden in de VOV en in geval van alle Examens worden gemeld aan HE en/of de Opdrachtgever.
 2. Onder Fraude wordt onder meer, doch niet-limitatief opgesomd, verstaan:
  • Contact leggen met andere Kandidaten binnen of buiten de Toetslocatie inzake de inhoud van een Examen;
  • Niet toegestane hulpmiddelen, waaronder communicatiemiddelen, gebruiken of ingeschakeld hebben;
  • Het delen van hulpmiddelen met medekandidaten;
  • Het kopiëren van (het) Examen(s) op welke wijze dan ook;
  • Het af te leggen Examen door een ander laten maken (identiteitsfraude).
 3. Indien de Kandidaat zich niet houdt aan hetgeen in de voorgaande leden is beschreven zal de Kandidaat evenals de eventuele medepleger(s) worden gesanctioneerd. Hierbij kan gedacht worden aan (niet-limitatief ):
  • Uitsluiting van deelname aan het Examen;
  • De ingeleverde stukken zullen niet worden beoordeeld respectievelijk zal er ook geen uitslag worden verstrekt;
  • Indien al een beoordeling en/of certificaat is verstrekt, zal één en ander ongeldig kunnen worden verklaard;
  • Melding bij de fraudehelpdesk, CDFD, DUO, de politie (in het geval van een Staatsexamen) en/of de Opdrachtgever.
 4. Ingeval er Fraude is geconstateerd, is het voor de Kandidaat niet mogelijk om Kandidaatskosten gerestitueerd te krijgen.
 5. Onder onregelmatigheden wordt verstaan al hetgeen niet onder de noemer Fraude valt. Hierbij kan gedacht worden aan, doch niet-limitatief opgesomd:
  • Het onwel worden van een Kandidaat;
  • Het niet kunnen identificeren van de Kandidaat;
  • Het niet opvolgen door de Kandidaat van instructies door examinatoren;
  • Het verstoren van de orde door de Kandidaat op de Toetslocatie;
  • Het niet of te laat arriveren van de Kandidaat op de Toetslocatie.
 6. Er zal door HE per situatie worden bepaald wat de impact van de onregelmatigheid is in zoverre dit al niet is beschreven in dit Examenreglement. Inzake Staatsexamens wordt de impact beoordeeld door het CDFD. HE is niet verantwoordelijk voor een beslissing van het CDFD.

 

Artikel 9 – Beschikbare materialen tijdens een Examen

 1. Bij de afname van een Examen mag een Kandidaat, indien noodzakelijk, van de navolgende materialen gebruik maken.
  • Een niet-programmeerbare rekenmachine;
  • Een (eenvoudige) wettenbundel zonder annotaties of aantekeningen;
  • Een fiscaal memo zonder annotaties of aantekeningen;
  • Schrijfmateriaal.
 2. Het fiscaal memo mag uitsluitend worden gebruikt bij een (de) specifiek(e) Wft- ofwel Wft PEplus-examen(s), te weten respectievelijk:
  • Module Vermogen/Adviseur Vermogen;
  • Module Hypothecair Krediet/Adviseur Hypothecair Krediet;
  • Module Inkomen/Adviseur Inkomen;
  • Module Pensioenverzekeringen/Adviseur Pensioen.
 3. In aanvulling op artikel 9 lid 1 en 2 zal er in de Bevestiging als bedoeld in artikel 4 lid 1 worden vermeld welke materialen zijn toegestaan. De materialen worden op de Toetslocatie ter beschikking gesteld. Eigen materialen mogen onder geen beding gebruikt worden.
 4. Verstrekte materialen, inclusief kladpapier, worden aan het eind van een Examen ingenomen, waarna het kladpapier vernietigd wordt.

 

Artikel 10 – Bijzondere omstandigheden Examen

 1. Een Kandidaat met een beperking die met behulp van speciale faciliteiten een (speciaal) Examen wil afleggen, moet dit melden aan HE. Voorbeelden van dergelijke voor faciliteiten in aanmerking komende beperkingen zijn, doch niet-limitatief opgesomd: dyslexie, visuele handicaps of gehoorstoornissen.
 2. In geval van Interne Examens kan HE, inzake verlenging, in overleg treden met de Opdrachtgever/werkgever van de Kandidaat.
 3. Om speciale faciliteiten voor een Staatsexamen toegekend te krijgen, dient de Kandidaat ondersteunende (medische) verklaringen van een arts of deskundige te overleggen. Deze verklaringen worden door HE vertrouwelijk behandeld en bewaard, ten behoeve van controle door CDFD/DUO, tot het moment van afleggen van een Staatsexamen. De Kandidaat dient de ondersteunende (medische) verklaringen, na vernietiging door HE, zoals beschreven in de privacyverklaring op de Website, na afloop van het Staatsexamen, zelf te kunnen overleggen indien CDFD/DUO hierom vraagt.
 4. Speciale faciliteiten kunnen bestaan uit:
  • Een verlenging van de examentijd met maximaal 25% (zegge: vijfentwintig procent);
  • Het toekennen van pauzes in geval een Kandidaat kampt met ernstige concentratieproblemen;
  • De mogelijkheid tot gebruik van een examenhulp vanuit HE;
  • Het gebruik maken van een groot beeldscherm;
  • Het gebruik maken van een loep- en/of de voorleesfunctie;
  • Het gebruik maken van geluidsboxen;
  • Het gebruik maken van braille.
 1. In geval van bijzondere beperkingen van een Kandidaat die (een) Staatsexamen(s) wil afleggen, waarvoor HE niet zelf een oplossing als bedoeld in artikel 10 lid 4 kan bieden, treedt HE in overleg met het CDFD.
 2. HE zal in alle gevallen de Staatsexamens uit de centrale vragenbank afnemen. Een mondeling Staatsexamen is bij HE niet mogelijk.

 

Artikel 11 – Cesuur, (bijstellen) examenuitslag, Diploma’s en certificaten

 1. Het CDFD bepaalt, aan de hand van een Toetsmatrijs, het aantal en soort vragen, de duur en de Cesuur van de afzonderlijke Staatsexamens en kan deze periodiek aanpassen. Het aantal en soort vragen en de duur van een Examen zijn afhankelijk van de omvang van de leerstof en staan voor Staatsexamens indicatief vermeld op de website van het CDFD en voor Interne Examens op de Website van HE.
 2. Iedere Kandidaat mag een onbeperkt aantal keren een Examen afleggen. Een Kandidaat mag een Staatsexamen van een bepaalde module slechts eenmaal per dag afleggen.
 3. De voertaal bij een Examen is de Nederlandse taal.
 4. Om te slagen voor een Staatsexamen dient de Kandidaat te voldoen aan de vastgestelde Cesuur door het CDFD/DUO. Deze Cesuur is normaliter gesteld op 5,5. De Cesuur inzake Interne Examens wordt aan de Kandidaat medegedeeld of staat vermeld op de Website.
 5. DUO geeft binnen 48 uur (zegge: achtenveertig uur) de examenuitslag inzake een Staatsexamen. Dat gebeurt op het door de Kandidaat aan HE opgegeven e-mailadres. Inzake Interne Examens vindt de communicatie vanuit HE plaats.
 6. Indien gewenst kan de Kandidaat zijn/haar uitslag direct na het afleggen van een Examen krijgen. De Kandidaat dient hiervoor te wachten tot de overige Kandidaten die zich in dezelfde toetsgroep bevinden het Examen hebben afgesloten.
 7. Het Wft-Adviseursdiploma, Wft-modulecertificaat of PE-certificaat krijgt de Kandidaat binnen zes tot acht weken na het Staatsexamen toegezonden door HE. Er kan bij de verzending sprake zijn van vertraging, hierin is HE afhankelijk van DUO. DUO verzendt geen certificaat als het behaalde Staatsexamen tevens leidt tot het behalen van een diploma voor een beroepskwalificatie. DUO verzendt uitsluitend het hoogste adviseursdiploma indien het succesvol afleggen van een Staatsexamen leidt tot meerdere beroepskwalificaties. De gegevens die op het diploma staan, worden rechtstreeks bij de gemeente opgehaald vanuit het BRP en kunnen wij niet voor je wijzigen. Indien er sprake is van een aanpassing dan kan er contact opgenomen worden met de gemeente of is het aan te passen via deze link Formulier voor burgers | Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (rvig.nl).
 8. Diploma’s en/of certificaten van Interne Examens worden uiterlijk vier weken na het behalen van een voldoende aan de Kandidaat toegestuurd.
 9. Onderzoek naar een vraag kan leiden tot aanpassing van de vraag of verwijdering van de vraag uit de examenbank (bij Staatsexamen). Dit zal niet leiden tot bijstelling van de score bij Kandidaten.
 10. DUO kan de uitslag van een Staatsexamen binnen acht weken bijstellen van ‘gezakt’ naar ‘geslaagd’. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
  • Er was tijdens het Examen sprake van een fout en/of storing van de applicatie (Centrale Examenbank), waardoor de Kandidaat een deel van de vragen niet heeft kunnen beantwoorden. Met fouten en/of storingen die te wijten zijn aan de examenafnamelocaties wordt geen rekening gehouden. Hiervoor zijn de exameninstituten verantwoordelijk;
  • De fout en/of storing is tijdens het Examen gemeld bij de Surveillant;
  • De Surveillant kon de fout en/of storing niet tijdens het Examen oplossen, ook niet na overleg met DUO;
  • De Surveillant heeft de fout en/of storing vastgelegd in de VOV;
  • Indien door toedoen van DUO de technisch niet te beantwoorden vraag/vragen in de score buiten beschouwing wordt/worden gelaten, blijft het Examen representatief ten opzichte van de Toetsmatrijs;
  • De examenuitslag kan van gezakt naar geslaagd wijzigen als deze opnieuw wordt berekend over de resterende examenvragen. Als deze kans er niet is, wordt er geen technisch onderzoek verricht.
 1. De examencommissie van het CDFD kan concluderen dat een Staatsexamen niet-representatief is ten opzichte van de Toetsmatrijs. Dit is het geval wanneer onverhoopt een substantieel aantal vragen niet kan worden beantwoord in een Staatsexamen, of een substantieel aantal vragen (ongeacht de reden) moet worden verwijderd uit het Staatsexamen. Het Staatsexamen wordt dan ongeldig verklaard, met als gevolg dat de Kandidaat het Staatsexamen opnieuw moet afleggen.

 

Artikel 12 – Inzien Examens

 1. HE geeft de examenvragen en/of antwoorden niet vrij. Vragen omtrent inzage van Interne Examens kunnen worden gesteld via examens@hoffelijk.nl.
 2. Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4, kunnen de fout beantwoorde vragen van een Staatsexamen, met de juiste antwoorden erbij, inzien op een locatie van DUO. Een verzoek daartoe moet de Kandidaat per e-mail bij DUO indienen, binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag van het Examen. Dit kan via www.duo.nl/inzagewft.
 3. DUO verstuurt ter bevestiging van de afspraak inzake de inzage in een Staatsexamen een bericht aan de Kandidaat. Kandidaten krijgen tijdens de afspraak op een DUO-locatie twintig minuten de gelegenheid om, onder toezicht, de fout beantwoorde vragen in te zien. Een dergelijke inzage kan per module maximaal één keer per zes maanden plaatsvinden om het risico op bekend worden van examenvragen in de markt zo laag mogelijk te houden en om te voorkomen dat de wachttijd voor andere kandidaten die inzage wensen oploopt.
 4. De DUO-locaties voor inzage van Staatsexamens zijn:
  Eindhoven
  18 septemberplein 24
  5611 AL Eindhoven
  Rijswijk
  Polakweg 10-11
  2288 GG Rijswijk
  Zwolle
  Hanzelaan 182
  8017 JJ Zwolle
 5.  
 6. Bij de inzage van een Staatsexamen gelden de volgende regels voor de Kandidaat:
  • Vijftien minuten voor inzage aanwezig;
  • Tonen van een geldig Legitimatiebewijs;
  • Eigen spullen ter bewaring in een kluiskast deponeren;
  • Vragen of antwoorden mogen niet worden overgeschreven en tevens mogen er geen aantekeningen worden gemaakt;
  • Bij de inzage wordt op verzoek een rekenmachine verstrekt.
 7. Klachten over de omstandigheden tijdens de inzage kunnen worden gemaild naar wft@duo.nl. De klachtenfunctionaris van DUO handelt deze klachten af.

 

Artikel 13 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De interne Examens zijn door HE met de grootst mogelijke zorg samengesteld en ontwikkeld. De Intellectuele Eigendomsrechten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot, alle auteursrechten en octrooirechten, van de interne Examens en overige Opdrachten zijn te allen tijde eigendom van HE dan wel in geldige licentie door HE verkregen. Het openbaar maken, publiceren, verveelvoudigen of exploiteren hiervan is ten strengste verboden.
 2. De Opdrachtgever staat er voor in dat examenvragen, welke door hem worden aangeleverd voor afname van eigen Interne Examens, geen Intellectuele Eigendomsrechten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot alle, auteursrechten en octrooirechten, van derden aantasten of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden.
 3. Het auteursrecht op de examenvragen inzake Staatsexamens is voorbehouden aan de Staat der Nederlanden. Kandidaten stemmen door het Examen te starten in met de verklaring dat zij de geheimhoudingsplicht aanvaarden en dat zij er van op de hoogte zijn dat het auteursrecht is voorbehouden.
 4. Partijen nemen op eerste verzoek de verdediging op zich indien er een procedure wordt ingesteld wegen gestelde inbreuk in het kader van de voorgaande leden. Partijen stellen elkaar onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke actie in kennis en leveren elkaar de noodzakelijke volmachten en hulp.
 5. Bij schending van deze bepaling zal/zullen de overtreder(s) met onmiddellijke ingang geweigerd worden tot deelname aan een Examen en of de toegang tot MijnHoffelijk worden ontzegd. Tevens zal/zullen de overtreders(s) schadeplichtig zijn. Eventuele schade zal verhaald (kunnen) worden.

 

Artikel 14 – Wijzigingen door HE

 1. HE heeft te allen tijde het recht om Examens of een Opdracht te annuleren of verplaatsen, dan wel in goed overleg te wijzigen naar een andere datum of locatie. Hier wordt de Kandidaat en/of de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.
 2. Indien een Examen of Opdracht door HE wordt geannuleerd of verplaatst, zonder verwijtbaarheid van de Kandidaat en/of de Opdrachtgever en er geen overeenstemming wordt bereikt over een wijziging, worden de volledige Kandidaatskosten, met uitzondering van al afgenomen diensten, aan de Kandidaat of de Opdrachtgever gerestitueerd.
 3. HE is niet aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan als gevolg van het annuleren of wijzigingen van Examens, Opdrachten, tijden en plaatsen. Deze opsomming is niet-limitatief.

 

Artikel 15 – Wijziging en annulering door de Kandidaat/Opdrachtgever

 1. Indien de Kandidaat en/of de Opdrachtgever een Consument is en besluit om een Examen te annuleren en dit uiterlijk de veertiende kalenderdag na inschrijven of overeenkomen van het Examen of het afnemen van e-Portfolio gebeurt, wordt het Examen of e-Portfolio kosteloos geannuleerd. De bedenktermijn gaat in op de dag dat het Examen is besteld of e-Portfolio wordt toegekend.
 2. Afhankelijk van de startdatum en de annuleringsdatum worden Annuleringskosten, welke niet teruggevorderd kunnen worden, in rekening gebracht:
  1. Als de annuleringsdatum zich meer dan veertien kalenderdagen vóór de examendatum bevindt, wordt € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) aan Annuleringskosten in rekening gebracht.
  2. Als de annuleringsdatum zich veertien kalenderdagen tot één kalenderdag vóór de examendatum bevindt, wordt er 50% (zegge: vijftig procent) van de Kandidaatskosten als Annuleringskosten in rekening gebracht.
  3. Vanaf één kalenderdag voor de examendatum, wordt er 100% (zegge: honderd procent) van de Kandidaatskosten als Annuleringskosten in rekening gebracht.
  4. Indien de Kandidaat het Examen start, maar voortijdig afbreekt en/of staakt, wordt aangesloten bij sub c.
 3. Examens zijn uitgezonderd van de bedenktermijn van veertien dagen, als bedoeld in lid 1, indien de datum waarop zij plaatsvinden gelegen is binnen veertien kalenderdagen na afronden van de bestelling. De Kandidaat dient, bij bestelling, expliciet akkoord te gaan met het afzien van de wettelijke bedenktermijn van veertien kalenderdagen. Indien een Examen is besteld waarbij een examenplaats wordt gereserveerd bij een samenwerkingspartner van HE kunnen kan het verzoek om af te zien van de bedenktermijn worden verlengd. In dit geval worden minimaal de kosten voor de gereserveerde examenlocatie bij annulering doorberekend aan de Kandidaat of Opdrachtgever.
 4. Het wijzigen van een Examen naar een andere datum, tijdstip of examenlocatie is niet mogelijk. Voor het verschuiven dient de Kandidaat de oude inschrijving eerst te annuleren en vervolgens een nieuw Examen te boeken. Hierbij zal aansluiting worden gezocht bij artikel 15 lid 2.
 5. De mogelijkheid tot wijziging van de startdatum van een Opdracht of afname van Incompany Examens bestaat tot twee weken voor aanvang van een Opdracht of afname van Incompany Examens. Het wijzigen van een Kandidaat binnen een Incompany Examen kan tot vijf werkdagen voor de start van de Incompany Examens. De kosten betreffende de wijziging van de startdatum van een Opdracht of afname van Incompany Examens bedragen 35% (zegge: vijfendertig procent) van de (geschatte) Kandidaatskosten of de overeenkomst. In andere gevallen, inclusief beëindiging, wordt 100% (zegge: honderd procent) in rekening gebracht.
 6. Annuleringen en wijzigingen van welke aard ook dienen per email naar examens@hoffelijk.nl gestuurd te worden. De annulering- of wijzigingsdatum is de datum waarop HE de email heeft ontvangen. Het wijzigen van gegevens kan tot drie dagen voor een Examen. HE heeft tevens het recht om een bedrag van € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) per wijziging in rekening te brengen.
 7. Het staat HE vrij om ten gunste van de Kandidaat afwijkend te besluiten ten aanzien van het bepaalde in dit artikel. Voornoemde is mogelijk ingeval van een ernstige calamiteit aan de zijde van de Kandidaat waarvan HE wellicht afdoende ondersteunend bewijs kan opvragen waaruit de calamiteit blijkt.

 

Artikel 16 – Beperking aansprakelijkheid van de Staat inzake Staatsexamens

 1. De Nederlandse Staat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in de IT-infrastructuur. Tevens is de Applicatie (Centrale Examenbank) niet gegarandeerd vrij van fouten of storingen. Indien wordt aangetoond dat de fout aan de zijde van DUO is gelegen, wordt de Kandidaat in zijn Staatsexamen gecompenseerd door toekenning van tweemaal de leges voor een Staatsexamen waarmee een nieuw Staatsexamen kan worden ingepland.
 2. Indien het CDFD een Staatsexamen ongeldig verklaart, omdat het niet meer representatief is ten opzichte van de Toetsmatrijs en de oorzaak daarvan te wijten is aan DUO of CDFD, wordt de Kandidaat op gelijke wijze als bedoeld in artikel 16 lid 1 in zijn Staatsexamen gecompenseerd.
 3. In geen geval zal de Staat aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door gebruik of toegang tot de Applicatie, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – schade als gevolg van onjuiste gegevens in de Centrale Examenbank alsmede gederfde winst, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.

 

Artikel 17 – Bewaartermijn Examens en resultaten

 1. DUO bewaart het digitale Staatsexamen van de Kandidaat en de daaraantoegekende scores tot zeven jaar na afloop van het  De uitslagen worden vijftig jaar bewaard. De bewaartermijnen van Interne Examens en Opdrachten zijn opgenomen in de privacyverklaring die is gepubliceerd op de Website.
 2. DUO neemt de persoonsgegevens van de Kandidaat, welke zijn verstrekt aan HE, op in haar informatiesysteem inzake beroepskwalificaties. Het informatiesysteem heeft tot doel aan erkende exameninstituten en deminister van Financiën gegevens te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de in de Wft gestelde regels. Daarnaast heeft het informatiesysteem tot doel gegevens te verstrekken aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het toezicht.

 

Artikel 18 – Klachten omtrent Staatsexamens

 1. Meldingen over mogelijke onvolkomenheden in de werking van de examenapplicatie of in bepaalde examenvragen doet de Kandidaat na afloop van het Staatsexamen aan de Surveillant. Meldingen inzake een mogelijke storing of fout in de examenapplicatie worden geanalyseerd door DUO. Meldingen over de kwaliteit van bepaalde examenvragen geeft DUO door aan het CDFD. Een Kandidaat ontvangt geen individuele, inhoudelijke reactie op zijn melding.
 2. Klachten welke betrekking hebben op de examenvragen, kunnen aan het CDFD toegestuurd worden. De Klacht kan verzonden worden naar: CDFD, Postbus 556, 2501 CN Den Haag
 3. De indiener van een Klacht ontvangt binnen een week nadat de Klacht is ingediend een bevestiging van ontvangst. De Klacht dient deugdelijk te zijn gemotiveerd, bevat bij voorkeur een tip ter verbetering, is voorzien van ten minste naam, adres en woonplaats en is ondertekend.
 4. Het CDFD doet binnen vier weken nadat de Klacht is ingediend schriftelijk uitspraak over de Klacht. De voornoemde termijn kan ten hoogste één keer worden verlengd met vier weken. Het CDFD kan de indiener van een Klacht om een nadere toelichting verzoeken (mondeling of schriftelijk).
 5. Klachten tegen de uitslag van de Examens, de vaststelling van de opgaven, of de beoordelingsnormen zijn niet mogelijk. Volgens artikel 8:4 derde lid, aanhef en onder b van de Awb kan geen beroep bij de rechter worden ingesteld tegen een dergelijk besluit. Omdat de beroepsmogelijkheid is uitgesloten, bestaat krachtens artikel 7:1 Awb geen recht om Bezwaar tegen de uitslag in te dienen.

 

Artikel 19 – e-Portfolio en Diplomarapportage

 1. Door afname van de SaaS-dienst e-Portfolio kunnen alle relevante behaalde diploma’s worden verstrekt met behulp van de e-Portfolio Wizard. De Kandidaat en/of de Opdrachtgever is/zijn zelf verantwoordelijk voor het toevoegen van de relevante diploma’s/certificaten in e-Portfolio en het verstrekken van de juiste gegevens. Bij het verlopen van de geldigheidsduur en/of de verlenging van diploma’s dient de Kandidaat en/of de Opdrachtgever er zelf zorg voor te dragen dat de vernieuwde kopieën, anders dan behaald bij HE, aan HE worden verstrekt, teneinde het juiste Opleidingsadvies te kunnen verstrekken en een actuele Diplomarapportage te behouden.
 2. HE kan de Kandidaat op basis van de inhoud van e-Portfolio informeren wanneer de geldigheid van zijn Wft Adviseursdiploma(‘s) verloopt. De Kandidaat blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bezitten en de verlenging van zijn diploma(’s) volgend uit de Wft en/of het behalen van bovenwettelijke accreditatie(s) ten behoeve van de functie(s). De Kandidaat kan zijn persoonlijke Diplomarapportage zelf downloaden uit e-Portfolio.
 3. De gerechtigden tot inzage in de Diplomarapportage zijn, naast HE of gelieerde rechtspersonen binnen de Hoffelijk Groep, de Kandidaat en/of de Opdrachtgever en/of de werkgever. De Diplomarapportage is persoonsgebonden en daarmee niet overdraagbaar, op straffe van verval van recht op (toegang tot) e-Portfolio.
 4. Indien de Kandidaat overgaat van een (persoonlijke) e-Portfolio omgeving naar een andere e-Portfolio omgeving binnen MijnHoffelijk of op het moment dat een Kandidaat een eigen overeenkomst aangaat met HE, wordt na toestemming van de Kandidaat, eerder opgebouwde opleidingshistorie meegenomen en na verplaatsing getoond.

 

Artikel 20 – Serviceniveaus en dienstverlening e-Portfolio

 1. MijnHoffelijk en de applicaties en omgevingen daarbinnen betreffen SaaS-diensten. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. HE spant zich in om een minimale beschikbaarheidsgraad (uptime) van de applicaties binnen MijnHoffelijk van 99,6% per jaar te bieden, behoudens in gevallen van onderhoud en overmacht. De beschikbaarheidsgraad wordt gemeten over een kalendermaand. Onder beschikbaarheid wordt verstaan dat de applicaties via het internet bereikbaar zijn op de aan Kandidaat en/of Opdrachtgever verstrekte URL en daadwerkelijk worden aangeboden op de servers. Beschikbaarheid houdt niet in dat tussen de servers en de systemen van de Kandidaat en/of Opdrachtgever een punt-tot-punt-verbinding bestaat.
 2. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door HE aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van HE zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door de Kandidaat en/of de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs zal de door HE, of een ingeschakelde derde, gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.
 3. HE is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de systemen, computerapparatuur, beveiliging en overige devices van de Kandidaat en/of Opdrachtgever en hun internetverbinding met de servers. Het is de Kandidaat en/of Opdrachtgever niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de applicaties binnen MijnHoffelijk dat daardoor schade kan ontstaan aan de applicaties en/of aan derden of waardoor een verstoring in de beschikbaarheid ontstaat.
 4. HE en de door haar ingeschakelde derde(n) kunnen de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur/omgeving. HE is niet gehouden specifiek voor de Kandidaat en/of de Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 5. HE en de door haar ingeschakelde derde(n) kunnen de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
 6. HE is nimmer gehouden een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan de Kandidaat en/of de Opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.
 7. De applicaties binnen MijnHoffelijk worden geleverd vanuit een locatie afhankelijk van de SaaS-dienst, die is uitgerust om de applicaties naar de huidige stand van de techniek tegen aanvaardbare kosten op een professionele manier beveiligd te kunnen aanbieden. Alle data met betrekking tot de applicaties wordt opgeslagen in Nederland op ISO 27001-gecertificeerde locaties. Daarnaast is voorzien in fysieke bescherming van het pand, belemmering van toegang door onbevoegden, 24/7 hardwareondersteuning, brandbeveiliging, bescherming tegen stroomstoringen, bescherming tegen ongewenste internettoegang door onder meer firewallsoftware, algemene fysieke bescherming van de hardware, databescherming en het maken van back-ups.
 8. HE is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor schade, compensatie of kosten wegens storingen of niet-beschikbaarheid.

 

Artikel 21 – Overdraagbaarheid van (persoons)gegevens, Escrow en voortbestaan

 1. Om de (persoons)gegevens van de Kandidaat en/of de Opdrachtgever te beschermen en dataportabiliteit binnen MijnHoffelijk te garanderen, heeft HE maatregelen genomen om de risico’s die hiermee gepaard gaan te beheersen.
 2. Overdraagbaarheid van (persoons)gegevens:
  1. De applicaties van HE zijn ontwikkeld met inachtneming van de NTA 2035 standaard, die garandeert dat (een) e-Portfolio(’s) of Diplomarapportage(s) gemakkelijk geëxporteerd kunnen worden in een Excelbestand of CSV-bestand. Deze bestanden kunnen vervolgens gemakkelijk worden overgedragen of worden ingeladen in andere systemen;
  2. HE heeft voor de ontwikkeling en levering van de applicaties een overeenkomst gesloten met haar softwareontwikkelaar(s). In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het voortzetten van de levering van de applicaties indien HE deze vanwege omstandigheden zoals faillissement niet meer zou kunnen leveren. In een dergelijk scenario is contractueel bedongen dat de softwareontwikkelaar de hosting voortzet;
  3. HE heeft een escrowovereenkomst gesloten met haar softwareleverancier(s).

 

Artikel 22 – Privacy Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de Kandidaat en/of de Opdrachtgever worden door HE vertrouwelijk behandeld. HE draagt er zorg voor dat de personen die voor haar werkzaam zijn en personen werkzaam in andere aan haar gelieerde bedrijfstakken of verlengde dienstverlening samenhangende met het verstrekte doel, die vanwege de uitvoering van een overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegevens, vertrouwelijk met de verstrekte persoonsgegevens omgaan.
 2. De Kandidaat en/of de Opdrachtgever zijn ermee bekend dat HE de persoonsgegevens gebruikt voor doeleinden die gerelateerd zijn aan de dienst(en) die HE verleent, dan wel een aan haar gelieerd bedrijf binnen de Hoffelijk Groep. HE kan steeds één of meer bedrijven binnen de Groep op nader te bepalen wijze betrekken bij (de uitvoering van) een onderdeel en/of een onderdeel aan hen overdragen. Opdrachtgever staat ervoor in dat er toestemming is, voor zover er toestemming is vereist, voor de verwerking van persoonsgegevens van Kandidaten die zij aanmeldt en vrijwaart HE voor aanspraken in dezen.
 3. HE houdt zich aan de eisen die volgen uit de Europese Verordening 2016/679 (AVG). Hierbij zal HE alle passende, technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die zij verwerkt te beveiligen. Voor de Hoffelijk Groep is tevens een privacyverklaring opgesteld, welke is gepubliceerd op de Website, waarmee verdere verduidelijking wordt gegeven inzake het omgaan met persoonsgegevens.
 4. HE is gerechtigd om, indien zij op grond van wet- en regelgeving of door een gerechtelijk bevel verplicht is, haar medewerking te verlenen aan het op vordering van opsporingsautoriteiten of andere overheidsinstanties ter beschikkingstellen van persoonsgegevens. HE zal de Kandidaat en/of de Opdrachtgever hierover informeren.
 5. Bij het beëindigen van de dienstverlening met HE zullen verstrekte persoonsgegevens, in overeenstemming met de privacyverklaring, worden vernietigd.

 

Artikel 23 – Opdrachten en Incompany Examens

 1. HE en de Opdrachtgever komen de datums van een Opdracht of afgestemde Incompany Examens samen overeen. Indien HE op verzoek van de Opdrachtgever aanvullende werkzaamheden heeft verricht buiten de inhoud of omvang van de afgestemde werkzaamheden, zullen hier aanvullende vergoedingen voor gerekend kunnen worden.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Opdracht of de Incompany Examens naar behoren door HE en haar examinatoren en medewerkers uitgevoerd/afgenomen kan/kunnen worden. Eventuele wensen zullen in de definitieve overeenkomst worden opgenomen.

 

Artikel 24 – Inzet derden

 1. HE voert de werkzaamheden in het kader van een overeenkomst en met inachtneming van hetgeen daarover tussen Partijen is overeengekomen, uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en met inachtneming van de informatie zoals genoemd in artikel 5. HE bepaalt door welke perso(o)n(en) en met welke middelen uit haar organisatie de overeenkomst wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst of Examen dit vereist, heeft HE het recht (delen van) het werk door derden, inclusief vennootschappen waarmee HE binnen de Hoffelijk Groep is verbonden, te laten uitvoeren. HE heeft in dit kader, om te voorzien in een goede landelijke dekking van Examenlocaties voor de Staatsexamens, samenwerkingspartners gecontracteerd. Contractuele en wettelijke vereisten van Opdrachtgever onder meer voortvloeiend uit De Europese Verordening 2016/679 (AVG) worden nagekomen en nageleefd.
 3. HE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze derden zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever zijn aangegaan.

 

Artikel 25 – Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Partijen van elkaar of op een andere wijze verkrijgen in het kader van hetgeen wordt bedoeld in artikel 2 lid 1, is verplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij wordt medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Voornoemde vertrouwelijkheid geldt niet indien informatie:
  • Openbaar is of wordt, anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de ontvangende partij;
  • Afkomstig is van een derde partij die met betrekking tot de informatie geen geheimhoudingsplicht jegens de verstrekkende partij heeft;
  • Die onafhankelijk is c.q. wordt ontwikkeld c.q. verkregen door de ontvangende partij, zonder gebruikmaking van de verstrekte informatie en zonder toerekenbare tekortkoming van de ontvangende partij;
  • De ontvangende partij dient te verstrekken ter voldoening aan een wettelijke plicht of op justitiële vordering of ter uitvoering van de overeenkomst.
 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, HE is gehouden vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter of aangewezen derden mede te delen en HE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is HE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van een overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 26 – Opschorten en beëindigen overeenkomst door Partijen

 1. Partijen zijn gerechtigd een aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of te ontbinden – voor zover wettelijk vereist na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling – indien:
  • De wederpartij tekortkomt in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit een aangegane overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, ontstaat deze bevoegdheid tot ontbinding pas indien nakoming van de verplichtingen uitblijft na verloop van een bij schriftelijke aanmaning gestelde redelijke termijn.
 2. Partijen zijn gerechtigd een aangegane overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten of op te zeggen indien:
  • De wederpartij een overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  • De wederpartij heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
  • De wederpartij een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
  • Er beslag wordt gelegd bij de wederpartij die de aard van de overeenkomst raakt;
  • De wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel surseance van betaling is verleend;
  • De wederpartij faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard.
 3. Het bovenstaande ontslaat de Kandidaat en/of de Opdrachtgever echter niet van de verplichting tot betaling van openstaande bedragen en overige verplichtingen die naar hun aard doorlopen. HE zal wegens beëindiging nooit tot schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Bij voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever zal HE desgevraagd en in overleg zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Indien dit extra kosten met zich meebrengt zal dit aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Tevens behoudt HE steeds het recht om schadevergoeding te (kunnen) vorderen.
 5. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan en naar haar aard en inhoud niet eindigt door volbrenging, kan deze worden beëindigd door opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

 

Artikel 27 – Aansprakelijkheid

 1. HE is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van haar hoogste bedrijfsleiding, nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige tekortkoming, direct of indirect geleden, bij de uitvoering van de een gesloten overeenkomst of enige andere verplichting jegens de Kandidaat en/of de Opdrachtgever. Dit geldt tevens voor tekortkomingen richting het personeel van de Opdrachtgever, dan wel door personen die in opdracht van de Opdrachtgever werkzaam zijn.
 2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor, en dient zich adequaat te verzekeren tegen, schade, van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, van zijn personeel, van personen die op welke wijze ook voor hem werkzaam zijn, alsmede voor schade die op welke wijze ook door zijn goederen worden veroorzaakt. De Opdrachtgever vrijwaart HE voor alle aanspraken die zich in verband met het voorgaande zouden kunnen voordoen.
 3. De Kandidaat en/of de Opdrachtgever dienen – op straffe van het verlies van alle rechten en aanspraken – binnen dertig kalenderdagen nadat bekend is geworden, dan wel bekend had kunnen worden dat HE schade veroorzaakt heeft en binnen één jaar nadat de schade is opgetreden HE schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aansprakelijk te stellen.
 4. In geval van aansprakelijkheid van HE kan enkel aanspraak gemaakt worden op vergoeding van directe schade. Schade veroorzaakt door derving van inkomsten (op welke wijze dan ook ontstaan) of op vertragingsschade, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door de Opdrachtgever aan HE voorgeschreven/aangeleverde zaken, gevolgschade en immateriële schade of op enige andere vorm van indirecte schade is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van HE verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten in zoverre dit geen wettelijk beletsel kent. Samenhangende gebeurtenissen worden altijd aangemerkt als één gebeurtenis.
 5. HE is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van de Kandidaat en/of de Opdrachtgever of bij de uitvoering van een Examen of Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van HE.
 6. HE is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de geldende wet- of regelgeving.
 7. HE is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan ten gevolge van overmacht. Hieronder vallen onder meer, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien te weten: brand, bedrijfsstoringen, blikseminslag, energiestoringen, oorlog, serverstoringen, niet of niet-tijdig leveren door ingeschakelde derden, van enige via overheidswegen te verkrijgen vergunning, stakingen, storingen in communicatie-/netwerksystemen en verhindering of niet-beschikbaar zijn van examinatoren of medewerkers. Deze opsomming is niet-limitatief.
 8. HE is steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart HE voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door HE uitgevoerde Examens en Opdracht
 10. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door HE bij de uitvoering van de Examens ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.
 11. In geval HE als gevolg van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak op enig moment toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 50% (zegge: vijftig procent) van de Kandidaatskosten, samenhangend met het schadeveroorzakende feit, betaald in de twaalf maanden voorafgaande aan het schadeveroorzakende feit dan wel de dekking van de vigerende polis op het moment dat de schade ontstaat, dan wel bekend wordt en tot het bedrag waarop alsdan op grond van de polisvoorwaarden aanspraak kan worden gemaakt.
 12. Mocht artikel 27 lid 10 onredelijk of onbillijk zijn jegens de Opdrachtgever, dan zal de aansprakelijkheid zich te allen tijde beperken tot maximaal 100% (zegge: honderd procent) van de Kandidaatskosten, samenhangend met het schadeveroorzakende feit, betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit, dan wel de dekking van de vigerende polis op het moment dat de schade ontstaat, dan wel bekend wordt en tot het bedrag waarop alsdan op grond van de polisvoorwaarden aanspraak kan worden gemaakt.

 

Artikel 28 – Beantwoording correspondentie, Klachten en reclames inzake HE

 1. Klachten of reclame met betrekking tot door HE geleverde Examens of Opdrachten, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen dertig kalenderdagen nadat het de indiener bekend werd of redelijkerwijze bekend had kunnen worden, te worden ingediend bij HE. Het indienen van een Klacht of het reclameren schort nimmer de betalingsverplichtingen op.
 2. Klachten dienen te worden gericht aan de directie van HE. Het indienen van een Klacht kan gedaan worden door een brief te sturen naar Postbus 50512, 3007 JA Rotterdam of een email te sturen naar info@hoffelijk.nl. Voor meer informatie is de Klachtenprocedure te raadplegen op de Website.
 3. Alle Klachten zullen door HE volledig vertrouwelijk worden behandeld en worden geregistreerd. Alle Klachten worden binnen een termijn van maximaal drie weken behandeld en beantwoord door HE.
 4. Na het versturen van een Klacht, ontvangt de indiener een bevestiging. Indien de behandeling van een Klacht langer duurt dan de vastgestelde termijn van drie weken, zal de indiener van de Klacht hiervan, binnen deze termijn, op de hoogte worden gebracht waarbij de reden van uitstel zal worden toegelicht.
 5. ndien de indiener een Consument is en het niet eens is met de afwikkeling van de Klacht of er geen overeenstemming wordt bereikt, staat het de indiener vrij om, indien mogelijk, een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Tevens staat het de indiener vrij een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.

 

Artikel 29 – Geschillen

 1. Op dit Examenreglement en alle rechtsbetrekkingen die tussen HE enerzijds en de Kandidaat en Opdrachtgever anderzijds ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HE is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft.
 3. Partijen komen overeen, alvorens een beroep te doen op de rechter, zich tot het uiterste in te spannen om het geschil te beslechten.

 

Artikel 30 – Slotbepalingen

 1. HE kan te allen tijde de informatie op haar Website(s) aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige Website of een gedeelte hiervan onderbreken.
 2. HE behoudt zich het recht voor dit Examenreglement en de daarmee samenhangende privacyverklaring te wijzigen. Het inwerking getreden Examenreglement en privacyverklaring vervangen alle voorgaande.
 3. In het geval HE tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij de Kandidaat en/of de Opdrachtgever daarvan in kennis. De Kandidaat en/of de Opdrachtgever zijn gerechtigd binnen dertig dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen, tegen de toepasselijkheid van het aangepaste Examenreglement bezwaar te maken. Alsdan treden Partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde voorwaarden in het Examenreglement. Indien de Kandidaat en/of de Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van het Examenreglement geen bezwaar maken, beheersen deze vanaf de door HE medegedeelde datum de tussen Partijen gemaakte afspraken.

Slagingsgarantie voor Opleiding Wft en 100% Online

Versie: 09-03-2023

 1. Om aanspraak te kunnen maken op de Slagingsgarantieregeling voor de Opleiding Wft, voldoet de Deelnemer aan de volgende voorwaarden:
  1. De Deelnemer heeft de volledige Opleiding voldoende serieus doorlopen via de Lindenhaeghe Groep. De invulling van de kwalificatie ‘voldoende serieus doorlopen’ zal naar redelijkheid en billijkheid worden bepaald door een medewerker van de Lindenhaeghe Groep aan de hand van de volgende criteria:
   1. De resultaten van alle hoofdstuktoetsen in de gevolgde Opleiding dienen te voldoen aan de cesuur van 80 (zegge: tachtig) procent.
   2. De Deelnemer dient de gehele Opleiding binnen een redelijke tijdspanne (maximaal vier maanden) te volgen. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment dat de Deelnemer de eerste oefening Professioneel gedrag in de Opleiding heeft afgerond;
   3. De Deelnemer heeft een voldoende behaald voor één van de Examens ter afsluiting van de Opleiding. Met de terminologie ‘voldoende’ zal worden aangesloten bij de cesuur van 68 (zegge: achtenzestig) procent, als gehanteerd door het CDFD.
  2. De kosten voor de volledige Opleiding zijn door de Deelnemer (of zijn werkgever) tijdig aan de Lindenhaeghe Groep voldaan. Hierbij zal worden aangesloten bij de in de factuur gestelde datum.
  3. De eerste examenpoging van de Deelnemer voor het landelijke Wft-examen wordt afgelegd in de eerste twee weken volgend op het voldoende afronden van het Eindexamen binnen de Opleiding.
 2. Per niet-behaalde hoofdstuktoets van de Opleiding krijgt de Deelnemer per hoofdstuk één herkansingsmogelijkheid om alsnog in aanmerking te komen voor de Slagingsgarantieregeling. De criteria genoemd onder artikel 1 lid a zijn onverkort van toepassing.
 3. De Deelnemer krijgt maximaal één herkansingsmogelijkheid voor het Eindexamen om alsnog in aanmerking te komen voor de Slagingsgarantieregeling. De herkansingsmogelijkheid is Examen 2 van de betreffende Opleiding. De criteria genoemd onder artikel 1 lid a zijn onverkort van toepassing.
 4. De Lindenhaeghe Groep biedt de Deelnemer, na het doorlopen van de volledige Opleiding gevolgd bij de Lindenhaeghe Groep, maximaal één herexamen voor het landelijke Wft-examen aan, indien de Deelnemer geen voldoende heeft behaald voor het eerste afgelegde landelijke Wft-examen. De criteria genoemd onder lid 1 zijn onverkort van toepassing.
 5. Het herexamen voor het landelijke Wft-examen dient plaats te vinden binnen de twee weken volgend op het niet behalen van het eerste landelijke Wft-examen of elk daaropvolgend landelijke Wft-examen.
 6. In afwijking van lid 1 sub d en lid 5 geldt dat van de tweewekenregel kan worden afgeweken, indien de volgende omstandigheden zich voor doen:
  1. Er zijn geen examenmogelijkheden bij de Lindenhaeghe Groep in de in lid 5 genoemde periode van twee weken en/of binnen een straal van 100 (zegge: honderd) kilometer van de woon- of werkplaats van de Deelnemer;
  2. Er is sprake van overmacht vanuit de Lindenhaeghe Groep zoals beschreven is in Artikel 17 van de Algemene Voorwaarden van de Lindenhaeghe Groep. De Deelnemer dient vervolgens Wft-examen af te leggen op de eerstvolgende dag dat er wel een examenmogelijkheid via de Lindenhaeghe Groep is, in een straal van minder dan 100 (zegge: honderd) kilometer van de woon- of werkplaats van de Deelnemer.
 7. In afwijking van lid 1 sub d en lid 5 geldt dat van de tweewekenregel kan worden afgeweken indien de Deelnemer door overmacht niet binnen twee weken een landelijke Wft-examen kan maken. Met voornoemde overmacht wordt bedoeld een geval van overlijden, ziekte, buitenproportionele vervoersproblemen of andere reden waar voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon worden gehouden.
 8. Bij overschrijding van de termijn van twee weken bij het maken of herkansen van het landelijke Wft-examen, zal de Deelnemer tussentijds (een) extra toets(en) met voldoende resultaat af dienen te leggen. Deze toets(en) dient (dienen) gemaakt te worden binnen één week voor de examendatum van het landelijke Wft-examen. Bij niet nakomen van deze eis vervalt de Slagingsgarantie. De criteria genoemd onder lid 1 sub a zijn onverkort van toepassing.
 9. De Deelnemer en een medewerker van de Lindenhaeghe Groep boeken, eventueel in overleg, het landelijke Wft-examen. Indien een herkansing van dit landelijke Wft-examen nodig is, wordt ook die herkansing samen met een medewerker van de Lindenhaeghe Groep geboekt.
 10. Wanneer een landelijk Wft-examen niet via de Lindenhaeghe Groep wordt geboekt, vervalt de Slagingsgarantie.
 11. Indien er, om welke reden dan ook, sprake is van aantoonbare fraude of onrechtmatigheid, staat het de Lindenhaeghe Groep vrij de Deelnemer de Slagingsgarantie te ontzeggen.
 12. Indien de Deelnemer verschillende Opleidingen volgt via de Lindenhaeghe Groep, geldt voor elke afzonderlijke Opleiding een specifiek aan die Opleiding gebonden Slagingsgarantie.
 13. De Slagingsgarantie die de Lindenhaeghe Groep uitgeeft, is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.

Bekijk de NRTO Gedragscode op de website van de NRTO.

Algemene voorwaarden NL leert door 31 

Versie: 05-01-2023

Met je deelname aan één of meerdere Scholingstrajecten onder de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing  (Regeling) verklaar je dat je:

 

 1. de leeftijd van 18 jaar, maar de pensioenleeftijd nog niet, hebt bereikt en een band hebt met de Nederlandse arbeidsmarkt.
 2. voldoet aan het doel en reikwijdte van de Regeling te weten dat door het volgen van het Scholingstraject kennis en vaardigheden worden ontwikkeld die bijdragen aan het vergroten van je kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid of opdrachten.
 3. de instructies (onder andere in de e-mails, op de website en het leermanagementsysteem) zal opvolgen.
 4. akkoord gaat met het gegeven dat de kosten van het Scholingstraject op jou verhaald zullen worden indien je niet aan de gestelde voorwaarden en de Regeling inclusief de toestemmingsverklaring voldoet.
 5. het volledige Scholingstraject uiterlijk voor 17 maart 20232 (hierna Einddatum) af zal ronden conform de vereisten van afronding die behoren bij het Scholingstraject waarvoor je je hebt ingeschreven.

 

Indien je je niet houdt aan de voorwaarden of het Scholingstraject niet, niet volledig, of niet tijdig, afmaakt kan Hoffelijk geen subsidie van ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid ontvangen en kan het Scholingstraject niet gratis worden aangeboden. Op dat moment zullen de kosten van het Scholingstraject bij jou als Deelnemer in rekening worden gebracht. Ondanks dat de commerciële waarde van de diensten/producten binnen het Scholingstraject hoger kunnen zijn ben je dan alleen het maximale subsidiebedrag dat Hoffelijk feitelijk zou hebben ontvangen voor het door jou gekozen Scholingstraject verschuldigd. Indien je meerdere Scholingstrajecten volgt zal in voornoemde gevallen het te betalen bedrag cumuleren. Wat het bedrag van je Scholingstraject is verschilt per categorie scholing:

 

Voorwaarde categorie A

Categorie A betreft scholing, die minimaal zes maanden wordt gevolgd via een leerpakket of abonnement, zonder verdere persoonlijke begeleiding, en waarbij door jou als Deelnemer minimaal 8 uur studie wordt verricht. We onderscheiden binnen deze Categorie A 2 deelcategorieën.

 

Categorie A.1: Permanent Actueel Wft, Permanent Actueel Bewindvoerder, Permanent Actueel Budgetcoach, Permanent Actueel Schuldhulpverlener, Permanent Actueel op 1 rechtsgebied of Permanent Actueel op 2 rechtsgebieden3.

 

 • Je bent verplicht om binnen 1 maand na besteldatum minimaal 1 uur scholing binnen het Scholingstraject te hebben gevolgd. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan vergeven wij je plek – indien mogelijk gezien de Einddatum – aan iemand anders en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Je bent verplicht om binnen 3 maanden na besteldatum minimaal 3 uur scholing binnen het Scholingstraject te hebben gevolgd. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan vergeven wij je plek – indien mogelijk gezien de Einddatum – aan iemand anders en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Je bent verplicht om binnen 6 maanden na besteldatum minimaal 8 uur scholing binnen het Scholingstraject te hebben gevolgd. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Het subsidiebedrag voor dit Scholingstraject bedraagt € 150,00 (zegge honderdvijftigeuro).

Categorie A.2: Studiepakket Wft of Studiepakket PE

 • Je bent verplicht om binnen 1 maand na besteldatum de e-learning in de online leeromgeving voor minimaal 40% te hebben doorlopen. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan vergeven wij je plek – indien mogelijk gezien de Einddatum – aan iemand anders en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Je bent verplicht de e-learning voor 17 maart voor minimaal 80% te doorlopen om deze succesvol af te kunnen ronden met een bewijs van afronding. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Het subsidiebedrag voor het scholingstraject bedraagt €150,00 (zegge honderdvijftigeuro).

Voorwaarde categorie B4
Categorie B betreft scholing, die is gericht op het verkrijgen of verbeteren van basisvaardigheden, arbeidsmarktvaardigheden en sociaal-communicatieve vaardigheden die behulpzaam zijn bij het verrichten van werkzaamheden, dan wel die bestaat uit vakgerichte bijscholing. Het Scholingstraject kent een studiebelasting van minimaal 16 uur. We onderscheiden binnen deze Categorie B 2 deelcategorieën.

 

Categorie B.1: Masterclasses, Zakelijk Inkomen Bepalen of Kies en Match

 

 • Je bent verplicht om aanwezig te zijn bij een voor jou geboekte (digitale) trainingsdag binnen je Scholingstraject.
 • Indien e-learning(s) onderdeel zijn van het door jou gekozen Scholingstraject ben je verplicht om binnen 3 maanden na besteldatum 80% van de e-learning(s) doorlopen te hebben en deze voor de Einddatum volledig af te ronden. Voldoe je niet aan het 80% vereiste dan vergeven wij je plek – indien mogelijk gezien de Einddatum – aan iemand anders en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Je bent verplicht om voor de Einddatum te voldoen aan alle gestelde eisen van het Scholingstraject. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Indien je besluit om een trainingsdag te verzetten, dan zijn de voorwaarden van toepassing als opgenomen onder het kopje ‘Verzetten’.
 • Ingeval je het Scholingstraject (deels) annuleert, dan is het Scholingstraject niet langer kosteloos en dien je deze conform de voorwaarden af te ronden en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Indien je je wil afmelden (annuleren) voor het Scholingstraject of een trainingsdag wenst te verzetten kan dit per e-mail via info@hoffelijk.nl.
 • Het subsidiebedrag voor dit Scholingstraject bedraagt € 500,00 (zegge vijfhonderdeuro).

 
Categorie B.2: Virtual Classroom incl. examen Wft of Opleiding PE incl. examen

 • Je bent verplicht om klassikaal of digitaal aanwezig te zijn bij alle door jou geboekte (digitale) trainings- en/of examenmomenten binnen het Scholingstraject. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Je bent verplicht om het examen binnen 14 dagen na de laatste (virtuele of klassikale) lesdag en niet later dan 17 maart 2023 in te plannen en af te ronden. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Eventuele benodigde herexamens zijn geen onderdeel van het Scholingstraject en zijn voor eigen rekening.
 • Het subsidiebedrag voor dit Scholingstraject bedraagt € 500,00 (zegge vijfhonderdeuro).

Voorwaarde categorie C – Wft-opleidingen5

Categorie C betreft scholing, die is gericht op afsluiting met een certificaat of diploma op middelbaar of hoger onderwijsniveau of een branche- of sector-erkend certificaat of diploma.

 

 • Je kan deelnemen aan één van de door Hoffelijk digitaal aangeboden Scholingstrajecten. Ieder Scholingstraject bestaat uit vier digitale Opleidingen Wft inclusief de bijbehorende digital classroom (examentraining) en Staatsexamen.
 • Je bent verplicht om aanwezig te zijn bij alle voor/door jou geboekte (digitale) trainings- en/of examenmomenten binnen je Scholingstraject.
 • Je bent verplicht om voor 1 december 2022 minimaal 2 digitale Opleidingen Wft te hebben doorlopen. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan vergeven wij je plek – indien mogelijk gezien de Einddatum – aan iemand anders en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Je bent verplicht om voor 1 maart 2023 minimaal 4 digitale Opleidingen Wft te hebben doorlopen. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Indien je besluit om een trainingsdag of examenmoment te verzetten, dan zijn de voorwaarden van toepassing als opgenomen onder het kopje ‘Verzetten’.
 • Ingeval je het Scholingstraject (deels) annuleert, dan is het Scholingstraject niet langer kosteloos en dien je deze conform de voorwaarden af te ronden en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Indien je je wil afmelden (annuleren) voor het Scholingstraject of een trainingsdag of examenmoment wenst te verzetten kan dit per e-mail via info@hoffelijk.nl.
 • Mocht je onverhoopt zakken voor een examen, is het herexamen voor eigen rekening.
 • Het subsidiebedrag voor dit Scholingstraject bedraagt € 1.500,00 (zegge vijftienhonderdeuro).

 

Voorwaarde categorie C – Opleidingen Bewindvoerder, Budgetcoach of Schuldhulpverlener6

Categorie C betreft scholing, die is gericht op afsluiting met een certificaat of diploma op middelbaar of hoger onderwijsniveau of een branche- of sector-erkend certificaat of diploma.

 

 • Het Scholingstraject bestaat uit meerdere opeenvolgende trainingsdagen. Je bent verplicht om aanwezig te zijn bij alle voor/door jou geboekte trainingsdagen binnen je Scholingstraject.
 • Indien e-learning(s) onderdeel zijn van het door jou gekozen Scholingstraject ben je verplicht om binnen 3 maanden na besteldatum 80% van de e-learning(s) doorlopen te hebben en deze voor de Einddatum volledig af te ronden. Voldoe je niet aan dit vereiste, dan vergeven wij je plek – indien mogelijk gezien de Einddatum – aan iemand anders en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Indien je besluit om een trainingsdag te verzetten, dan zijn de voorwaarden van toepassing als opgenomen onder het kopje ‘Verzetten’.
 • Ingeval je het Scholingstraject (deels) annuleert, dan is het Scholingstraject niet langer kosteloos en dien je deze conform de voorwaarden af te ronden en wordt het subsidiebedrag van dit Scholingstraject aan jou gefactureerd.
 • Indien je je wil afmelden (annuleren) voor het Scholingstraject of een trainingsdag wenst te verzetten kan dit per e-mail via info@hoffelijk.nl.
 • Het subsidiebedrag voor dit Scholingstraject bedraagt € 1.500,00 (zegge vijftienhonderdeuro).

 

 

Voortijdige annulering door Hoffelijk

Hoffelijk behoudt zich het recht voor om jouw inschrijving te annuleren en/of te verplaatsen:

 

 • Indien tijdens het Scholingstraject blijkt dat de kans aanwezig is dat je door je inzet/of het naleven van de voorwaarden het Scholingstraject niet zult/kunt afronden kan Hoffelijk al eerder het Scholingstraject met je beëindigingen. Op deze manier kan een andere Deelnemer wel van de gratis regeling gebruikmaken. In deze situatie zal gelden dat je dan het maximale subsidiebedrag dat Hoffelijk feitelijk zou hebben ontvangen voor het door jou gekozen Scholingstraject verschuldigd bent. Indien je meerdere Scholingstrajecten volgt zal in voornoemde gevallen het te betalen bedrag cumuleren.
 • Indien zich een situatie voordoet als opgenomen in de Algemene Voorwaarden verbonden aan de diensten/producten binnen het Scholingstraject.

 

Verzetten

 1. Afhankelijk van de startdatum van een trainingsdag worden kosten, welke niet teruggevorderd kunnen worden, in rekening gebracht indien je een trainingsdag binnen je Scholingstraject verzet:
  1. Als de verzettingsdatum zich acht weken vóór de startdatum bevindt, worden er geen kosten in rekening gebracht.
  2. Als de verzettingsdatum zich echter minder dan acht weken tot vier weken vóór de startdatum bevindt, wordt er 25% (zegge: vijfentwintig procent) van de trainingsdagkosten, zijnde verzettingskosten, in rekening gebracht.
  3. Als de verzettingsdatum zich echter minder dan vier weken tot twee weken vóór de startdatum bevindt, wordt er 50% (zegge: vijftig procent) van de trainingsdagkosten, zijnde verzettingskosten, in rekening gebracht.
  4. Als de verzettingsdatum zich minder dan twee weken voor de startdatum bevindt, wordt er 100% (zegge: honderd procent) van de trainingsdagkosten, zijnde verzettingskosten, in rekening gebracht.
 2. Afhankelijk van de startdatum en de verplaatsingsdatum van een examen worden verzettingskosten, welke niet teruggevorderd kunnen worden, in rekening gebracht:
  1. Als de verzettingsdatum zich meer dan veertien kalenderdagen vóór de examendatum bevindt, wordt € 25,- (zegge: vijfentwintig euro) aan verzettingskosten in rekening gebracht.
  2. Als de verzettingsdatum zich veertien kalenderdagen tot één kalenderdag vóór de examendatum bevindt, wordt er 50% (zegge: vijftig procent) van de examenkosten als verzettingskosten in rekening gebracht.
  3. Vanaf één kalenderdag voor de examendatum, wordt er 100% (zegge: honderd procent) van de examenkosten als verzettingskosten in rekening gebracht.
  4. Indien je het examen start, maar voortijdig afbreekt en/of staakt, wordt aangesloten bij sub c.

 

1 Op het volgen van je opleidingen binnen NL Leert Door zijn, per Scholingstraject, specifieke Algemene Voorwaarden van Hoffelijk, de Privacyverklaring en de Tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door met inzet van scholing altijd van toepassing. Voornoemde documenten zijn te raadplegen op de website van Hoffelijk of de website van de Rijksoverheid.

2 Dit betreft versie 2 van deze algemene voorwaarden. De aanpassing heeft plaatsgevonden op 12-8-2022 vanwege de verlenging van de Regeling door de overheid tot en maart 2023. Hierbij zijn de Einddatum alsmede de data binnen categorie C – Wft-opleidingen gewijzigd.

3 Voor PA HFZ gelden de navolgende voorwaarden: https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#Financielezorg

PA Juridisch gelden de navolgende voorwaarden: https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#juridisch

PA wft gelden de navolgende voorwaarden: https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#HoffelijkFinancieel

4 Hiervoor gelden de navolgende voorwaarden: https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#HoffelijkFinancieel

5 Hiervoor gelden de navolgende voorwaarden: https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#HoffelijkFinancieel & https://www.hoffelijkgroep.nl/ algemene-voorwaarden/#Examenreglement

6 Hiervoor gelden de navolgende voorwaarden: https://www.hoffelijkgroep.nl/algemene-voorwaarden/#Financielezorg

Maandelijkse incasso abonnementen

“Door akkoord te gaan geeft u toestemming aan (A) Hoffelijk Financieel B.V., Hoffelijk Financiële Zorg B.V. of Hoffelijk Juridisch B.V. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en (B) aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Hoffelijk Financieel B.V., Hoffelijk Financiële Zorg B.V. of Hoffelijk Juridisch B.V. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.”

 

Eenmalige incasso

“Door akkoord te gaan geeft u toestemming aan (A) Hoffelijk Financieel B.V., Hoffelijk Financiële Zorg B.V. of Hoffelijk Juridisch B.V. om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven (B) uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Hoffelijk Financieel B.V., Hoffelijk Financiële Zorg B.V. of Hoffelijk Juridisch B.V. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.”