Scroll naar boven
Hulp nodig?
Onze servicedesk is van 08:00 tot 17:00 beschikbaar.
Neem contact op via: info@hoffelijk.nl of 010 – 760 11 00

Pensioen

Task

Test 01

  • In dit hoofdstuk:

    De AOW-leeftijd blijft aankomend jaar hetzelfde. Veranderingen die zijn voorgesteld gaan voornamelijk over pensioenen. Denk hierbij aan het nabestaandenpensioen, partnerpensioen en wezenpensioen. Daarnaast vinden aanpassingen in de levensloopregeling plaats.

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Verhoging AOW-uitkering

Het kabinet verhoogt het wettelijk minimumloon. Per saldo stijgt het minimumloon met 10,15% vanaf 1 januari 2023. 

De AOW-uitkering blijft gekoppeld aan het wettelijk minimumloon en stijgt hierdoor mee met het minimumloon. De AOW-uitkering wordt hierdoor ook ruim 10% hoger.  

IOAOW

De IOAOW wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2025. De IOAOW wordt eerst verlaagd naar € 5,- per maand vanaf 1 januari 2023.  

Praktische tip

De hoogte van de AOW-uitkering zal sneller stijgen dan dat de hoogte van de IOAOW daalt. Dit komt door de verhoging van het minimumloon.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd voor de aankomende periode is:

Jaartal AOW-leeftijd
2023 66 jaar + 10 maanden
2024 67 jaar
2025 67 jaar
2026 67 jaar
2027 67 jaar

Afschaffing FOR

De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt vanaf 2023 uitgefaseerd. Vanaf 1 januari 2023 kan een oudedagsreserve niet meer worden opgebouwd of aangevuld. Heeft een klant een bestaande oudedagsreserve op 31 december 2022? Dan wordt deze oudedagsreserve volgens de bestaande regels afgewikkeld.  

Reden

De reden van de afschaffing, is dat de oudedagsreserve in de helft van de gevallen gebruikt wordt als investering in de onderneming en niet als oudedagsvoorziening 

Doelen

De afschaffing heeft de volgende doelen: 

  • De fiscale behandeling voor arbeid wordt gelijker tussen werknemers, ondernemers en dga’s. 
  • Belastinguitstel wordt tegengegaan. 
  • De oudedagsvoorzieningen worden eerder extern ondergebracht.  

Praktische tip

Ondernemers zullen vanaf 2023 op een andere manier een pensioenvoorziening moeten opbouwen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een lijfrente. In de derde pijler komen ruimere mogelijkheden hiervoor vanuit de Wet toekomst pensioenen. Ook komen hiervoor mogelijkheden in de tweede pijler door de experimenteerwetgeving voor zelfstandigen 

Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Het kabinet wil dat het nieuwe pensioenstelsel ingaat vanaf 1 januari 2023. Het kabinet wil een nieuwe premieregeling, waarbij de inleg en de opbouw meer geïndividualiseerd worden. De doorsneepremie verdwijnt. Ook is het doel dat de pensioenuitkering eerder kan worden verhoogd als de financiële resultaten goed zijn. De pensioenuitkering kan daarbij eerder worden verlaagd als de financiële resultaten slecht zijn. Verder moet het nieuwe pensioenstelsel zorgen voor een transparanter en persoonlijk pensioen. Ook moeten de nieuwe pensioencontracten beter aansluiten op de huidige arbeidsmarkt. Het kabinet wil daarnaast onder andere het partnerpensioen en wezenpensioen wijzigen, deze zullen diensttijdonafhankelijk worden.  

Meer mensen met pensioenopbouw

Het kabinet wil dat meer mensen pensioen opbouwen. Het kabinet maakt hiervoor experimenteerwetgeving voor zelfstandigen. Verder wordt de fiscale behandeling tussen de tweede en derde pijler bijna gelijk aan elkaar. De wachttijd voor pensioenopbouw voor uitzendkrachten wordt verkort van 26 weken naar 8 weken.

Praktische tips

  • Hoffelijk heeft een speciale website gemaakt, waarin is samengevat wat het nieuwe pensioenstelsel inhoudt. Hierdoor blijf je als professional op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Klik hier voor de website die periodiek wordt bijgewerkt. Deze website kan je als bladwijzer opslaan en delen met collega’s. 
  • Er zijn verder nog twee websites beschikbaar over het nieuwe pensioenstelsel. De eerste website is bedoeld voor professionals: www.werkenaanonspensioen.nl. De tweede website is bedoeld voor consumenten: www.onsnieuwepensioen.nl.   

Wetsvoorstel herziening bedrag ineens

Deelnemers krijgen het recht om maximaal 10% van het opgebouwde ouderdomspensioen af te kopen op de ingangsdatum van het pensioen of in de maand januari volgend op de AOW-leeftijd. De ingangsdatum van deze mogelijkheid is 1 juli 2023. 

Uitbreiding waardeoverdracht kleine pensioenen

Het wetsvoorstel Wet waardeoverdracht klein pensioen breidt het recht op waardeoverdracht uit voor pensioenuitvoerders. Ook krijgen pensioenuitvoerders het recht om een klein nettopensioenen een kleine nettolijfrente tussentijds af te kopen. Het doel is dat de wetswijziging ingaat vanaf 1 januari 2023. 

Waardeoverdracht klein pensioen

Het recht op waardeoverdracht geldt voor alle kleine pensioenen die voor of na 1 januari 2018 zijn ontstaan. Het maakt hierbij niet langer uit hoe het kleine pensioen is ontstaan.  

Praktische tips

  • Onderzoek voor jouw klant of het financieel aantrekkelijk is om het kleine nettopensioen af te kopen. Heeft de klant bijvoorbeeld meer vermogen in box 3 dan het heffingsvrij vermogen? Dan moet de klant belastingheffing betalen in box 3. Dan kan het financieel aantrekkelijker zijn om het kleine nettopensioen niet af te kopen. Koopt de klant het kleine nettopensioen niet af? Dan wordt het opgebouwde nettopensioen steeds kleiner door de kosten van de pensioenuitvoerder. De pensioenuitvoerder moet de klant informeren over de voor- en nadelen voor de klant van afkoop. 
  • Een klein pensioen, een klein nettopensioen of een kleine nettolijfrente kunnen nog steeds worden afgekocht op de pensioeningangsdatum. 

Wetsvoorstel pensioen bij scheiding

De Wet pensioenverdeling bij scheidingzal moeten ingaan vanaf 1 januari 2027.  

Overbrugging

De minister wil een aantal maatregelen uitwerken in de toekomst in een nota van wijziging bij de Wet pensioenverdeling bij scheiding. Deze maatregelen zijn bedoeld om de periode te overbruggen tot aan 1 januari 2027. De goede onderdelen uit de wet zouden hierdoor al wel eerder in kunnen gaan. 

Oudedagsverplichting gebruiken voor een lijfrente 

Heeft een persoon een oudedagsverplichting (ODV) en heeft hij langer dan 5 jaar geleden de AOW-leeftijd bereikt? Ook dan kan deze persoon de gehele ODV omzetten in een lijfrente. Voor deze omzetting geldt namelijk geen leeftijdsgrens meer. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd in een besluit. De goedkeuring geldt vanaf 5 juli 2022 en werkt terug tot 1 april 2017. De goedkeuring wordt nu ook in de wet opgenomen.  

Praktische tip

Een tijdelijke oudedagslijfrente is ook mogelijk, mits de uitkering onder de fiscale grens blijft van € 22.735 per jaar (2022). Is er een hogere toezegging gedaan? Dan is het fiscaal niet toegestaan en zal alsnog een levenslange lijfrente-uitkering moeten plaatsvinden.