Scroll naar boven
Hulp nodig?
Onze servicedesk is van 08:00 tot 17:00 beschikbaar.
Neem contact op via: info@hoffelijk.nl of 010 – 760 11 00

Schuld

  • In dit hoofdstuk:

    De belangrijkste maatregel rondom het thema schulden- en armoedebeleid gaat in op een brede schuldenaanpak. Verder gaan we dieper in op het elektronische derdenbeslag van de Belastingdienst.

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Digitale overheid

Het kabinet vindt een goed werkende en bereikbare digitale overheid belangrijk. In de coronacrisis is de digitale samenleving erg belangrijk geweest om de maatschappij voor een deel door te laten gaan.

Het kabinet wil dat iedereen mee kan doen aan de digitale samenleving. Digitale dienstverlening moet daarom voor iedereen bereikbaar, begrijpelijk en makkelijk te gebruiken zijn. Wordt aan deze voorwaarden voldaan? Dan kan iedereen die er recht op heeft toeslagen aanvragen. Hiermee kunnen veel financiële problemen bij kwetsbare mensen voorkomen worden.

Voor jongeren vanaf 18 jaar maakt het kabinet hulpmateriaal om schulden en problemen met digitale dienstverlening door de overheid te voorkomen. Het kabinet heeft lesmateriaal voor het (v)mbo gemaakt over het gebruik van de DigiD. Ook heeft het kabinet online lessen over het regelen van zaken met de overheid gemaakt.

Het kabinet wil dat mensen zoveel mogelijk zelf digitaal vaardig zijn. Ze gaan landelijke acties uitzetten om zoveel mogelijk mensen te laten weten dat er speciale cursussen zijn.

Er is een speciale hulplijn voor mensen die moeite hebben met de digitale dienstverlening door de overheid. Deze mensen kunnen bellen met de Digi-Hulplijn op 0800-1508. Zij worden dan aan de telefoon geholpen met bijvoorbeeld het inloggen op een website van de overheid.

Het kabinet werkt aan machtigingen voor mensen en bedrijven die niet zelf zaken digitaal kunnen of mogen regelen. Hiervoor is het programma Vertegenwoordigen opgezet. In 2022 gaat het kabinet verder met oplossingen voor bewindvoerders en nabestaanden. De Raad voor de Rechtspraak helpt bij een oplossing speciaal voor bewindvoering. Hierdoor kunnen straks ook bewindvoerders digitaal diensten gebruiken voor de personen die zij vertegenwoordigen.

Armoede en schulden

Projecten lopen door
Het kabinet laat de projecten Collectief Schuldregelen, het Schuldenknooppunt en de landelijke campagne Kom je eruit? in 2022 doorlopen. In 2020 heeft het kabinet door corona extra ingezet op deze projecten om mensen uit kwetsbare groepen sneller te kunnen herkennen en te helpen. Dit blijft het kabinet doen, omdat de gevolgen van corona nog niet zijn afgelopen.

Aansluiting Wsnp op Msnp
In het Actieplan brede schuldenaanpak staat de maatregel om een betere aansluiting tussen de wettelijke schuldsanering en minnelijke schuldregeling te regelen. Er is nog geen oplossing. Hier wordt in 2022 verder aan gewerkt.

Waarborgfonds saneringskredieten
Er komt een Waarborgfonds saneringskredieten voor gemeenten en kredietbanken die saneringskredieten verstrekken. Dit waarborgfonds is verantwoordelijk voor het verlies van gemeenten en kredietbanken als het saneringskrediet niet wordt terugbetaald door de schuldenaar. Er wordt maximaal € 6 miljoen per jaar in dit waarborgfonds gestort voor een periode van maximaal 5 jaar. De eerste storting is in 2021. De Stichting Bemiddeling en Fondsbeheer (SBF) van de NVVK beheert het waarborgfonds.

Wetsvoorstel stroomlijning keten derdenbeslag
Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen met beslag op hun inkomen het juiste bedrag krijgen. Zij hebben recht op het bestaansminimum. Het kabinet werkt aan een betere gegevensuitwisseling tussen alle partijen. Hiervoor wordt een speciaal softwareprogramma gemaakt. Gerechtsdeurwaarders, gemeenten, waterschappen, het UWV, de SVB, het CJIB, het LBIO en de Belastingdienst kunnen dan gegevens met elkaar uitwisselen. Hierdoor kunnen onnodige executie- en proceskosten zoveel mogelijk voorkomen worden. Om de gegevens uit te mogen wisselen moet er een nieuwe wet komen. Dit is de Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag.

Voorkomen van geldzorgen
In de coronacrisis is nog duidelijker geworden dat geldzorgen niet op zichzelf staan. Mensen hebben last van stress en hierdoor krijgen ze bijvoorbeeld problemen op hun werk, met hun kinderen of met hun partner of met hun mentale of fysieke gezondheid. Het kabinet wil de kennis en vaardigheden over geldzorgen verhogen bij de professionals in het sociale domein, zodat zij sneller kunnen herkennen dat er geldzorgen zijn bij mensen.

Toeslagenaffaire

Het kabinet blijft de ouders en kinderen die slachtoffer zijn in de Toeslagenaffaire in 2022 helpen. Er wordt alles op alles om zoiets nooit meer te laten gebeuren. In 2022 werkt het kabinet een regeling voor ex-partners verder uit. Ook voor slachtoffers bij andere toeslagen wordt een regeling uitgewerkt. Alle openstaande schulden voor de kinderopvangtoeslag worden kwijtgescholden. Zo kunnen de slachtoffers van deze Toeslagenaffaire met een schone lei beginnen.

Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen

Op 1 januari 2022 gaat de Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen in. Hiervoor moeten artikelen worden toegevoegd aan de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de Invorderingswet 1990 (IW). In de wet moet een reden voor het toewijzen van een tegemoetkoming opgenomen worden.

Reden toewijzen tegemoetkoming
Heeft de Belastingdienst iets niet goed gedaan of iets helemaal niet gedaan terwijl dat wel van hen verwacht mag worden? En is iemand daardoor in een schrijnende situatie gekomen? Dan mag de minister regels opstellen om een tegemoetkoming aan iemand toe te kennen via een algemene maatregel van bestuur.

Aanleiding
Er loopt een onderzoek of de Belastingdienst onterecht niet heeft meegewerkt aan minnelijke schuldregelingen. Door niet mee te werken aan minnelijke schuldregelingen kan er voor iemand een schrijnende situatie ontstaan. De minnelijke schuldregeling komt dan niet tot stand en de Belastingdienst gaat verder met hun eigen invorderingstraject. Het kabinet wil de gevolgen van het niet goed of helemaal niet handelen door de Belastingdienst oplossen of verzachten.

Delegatiebepaling
Het kabinet heeft voor een algemene delegatiebepaling gekozen, omdat hierdoor iemand in een schrijnende situatie sneller een tegemoetkoming kan krijgen. In de algemene maatregel van bestuur wordt dan vastgelegd wie er in aanmerking komt voor een bepaalde tegemoetkoming. Het kabinet vindt dat er een balans is tussen snelheid en zorgvuldigheid door te kiezen voor een delegatiebepaling.