Scroll naar boven
Hulp nodig?
Onze servicedesk is van 08:00 tot 17:00 beschikbaar.
Neem contact op via: info@hoffelijk.nl of 010 – 760 11 00

Woning

 • In dit hoofdstuk:

  Om de verhoudingen binnen de woningmarkt te verbeteren, is een aantal zaken gewijzigd. De overdrachtsbelasting voor starters wordt afgeschaft en er zijn maatregelen voor huurders opgesteld.

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Verlaging en afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

Het kabinet wil de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verlagen naar 28.947,- in 2023. Dit bedrag is gelijk aan de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling van een ouder naar een kind, waarbij het kind zelf het bestedingsdoel mag kiezen. De verlaging van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning moet ingaan op 1 januari 2023. Het kabinet wil de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning afschaffen vanaf 1 januari 2024. 

Verkorting en afschaffing spreidingsmogelijkheid schenking eigen woning

De staatssecretaris wil de spreidingsmogelijkheid afschaffen vanaf 1 januari 2023. De spreidingsmogelijkheid geldt nog wel in 2022, maar dan voor de duur van 2 jaar in plaats van 3 jaar.  

Schenking ontvangen in 2022

Ontvangt een persoon een schenking voor de eigen woning in 2022 en wil de ontvanger de schenking besteden over meerdere kalenderjaren? Dan mag hij de schenking besteden in 2022, 2023 en in 2024 om gebruik te kunnen maken van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling.

Samenvatting

Schenking voor de eigen woning is gedaan in het jaar: Maximale hoogte van de schenking: Maximale spreidingsmogelijkheid voor de schenker: Uiterlijke bestedingsmogelijkheid van de schenking voor de begunstigde:
2021 Jubelton 3 jaar.

De schenker mag de schenking gespreid schenken over 2021, 2022 en 2023. Het in 2021 niet benutte deel van de vrijstelling uit 2021 kan in 2022 en in 2023 worden benut.

De begunstigde moet de schenking uiterlijk 31 december 2023 hebben besteed.
2022 Jubelton 2 jaar.

De schenker mag de schenking gespreid schenken over 2022 en 2023. Het in 2022 niet benutte deel van de vrijstelling uit 2022 kan in 2023 worden benut.

De begunstigde moet de schenking uiterlijk 31 december 2024 hebben besteed.
2023 € 28.947,- De spreidingsmogelijkheid is afgeschaft. De begunstigde moet de schenking uiterlijk 31 december 2025 hebben besteed.
2024 De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is afgeschaft. De spreidingsmogelijkheid is afgeschaft. N.v.t.

Praktische tips

 • Wil een klant gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning? Dan kan je de klant het beste doorverwijzen naar een belastingadviseur voor de daadwerkelijke fiscale uitwerking. 
 • De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is € 106.671,- in 2022. 
 • Wil een ouder in 2023 de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning geven aan zijn of haar kind? Dan kan de ouder maximaal 28.947,- schenken. Het kind mag deze schenking vrij besteden als het kind voldoet aan de voorwaarden. Een ouder mag niet én € 28.947,- schenken voor de eigen woning én € 28.947,- schenken wat vrij te besteden is.  
 • Ontvangt een klant een jubelton voor de eigen woning in 2022? Dan moet de klant de ontvangen schenking uiterlijk 31 december 2024 hebben besteed. De spreidingsmogelijkheid is dus iets anders dan de uiterlijke datum waarop de klant de schenking moet besteden. Deze uiterlijke bestedingsdatum is geregeld in artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting. Klik hier voor deze uitvoeringsregeling.  
 • Klik hier voor de voorwaarden voor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. 

Overdrachtsbelasting

Het kabinet wil het tarief van de overdrachtsbelasting verhogen voor particuliere beleggers of rechtspersonen die een woning kopen zonder dat zij deze als hoofdverblijf gebruiken. Vanaf 1 januari 2023 is dat tarief 10,4% in plaats van 8%. Dit hogere tarief geldt voor alle verkrijgingen die niet gebruik kunnen maken van de startersvrijstelling of het 2%-tarief. 

Doel

Het doel van deze maatregel is om de positie van de starter op de woningmarkt te verbeteren ten opzichte van de positie van de belegger op de woningmarkt.  

Praktische tips

 • Het kabinet verhoogt de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting naar € 440.000,- door een indexatie. De nieuwe grens gaat in vanaf 1 januari 2023. De woningprijzen zijn gestegen, waardoor minder klanten gebruik kunnen maken van de startersvrijstelling. De indexatie moet ervoor zorgen dat klanten gebruik kunnen blijven maken van de startersvrijstelling. 
 • De Wet differentiatie overdrachtsbelasting wordt geëvalueerd vanaf 2024. Het kabinet wil dan weten of de wet de positie van starters heeft verbeterd op de woningmarkt.  
 • De startersvrijstelling geldt ook voor jonge doorstromers, zolang ze maar niet eerder gebruik hebben gemaakt van de startersvrijstelling en ook aan de overige voorwaarden voldoen. 

Verduurzaming woningmarkt

Het kabinet wil de woningmarkt versneld verduurzamen. Dit wil het kabinet doen met het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving. 

Gemeenten gaan in 2023 bepalen welke wijken wanneer overgaan op een duurzaam alternatief. Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) gaat gemeenten hierbij ondersteunen.  

Informatie

Iedereen kan informatie vinden op www.verbeterjehuis.nl over verduurzaming. Gemeenten krijgen budget om op lokaal niveau woningeigenaren en VvE’s te informeren over verduurzaming 

SEEH

VvE’s kunnen vanaf 1 januari 2023 alleen nog terecht bij de SEEH voor subsidie. Verder krijgen zij al subsidie vanaf het toepassen van één isolatiemaatregel.  

Praktische tip

Klik hier voor meer informatie over de SEEH.  

Verhuurderheffing afgeschaft

Het kabinet schaft de verhuurderheffing volledig af vanaf 1 januari 2023. Verhuurders hoeven hierdoor geen aangifte voor de verhuurderheffing meer te doen.  

Doel

Woningbouwcorporaties houden hierdoor geld over om te investeren in: 

 • de bouw van flexwoningen; 
 • de bouw van betaalbare huurwoningen; 
 • renovatie; 
 • verduurzaming; en 
 • de leefbaarheid van wijken. 

Het kabinet maakt bindende afspraken met woningcorporaties over de prestaties die zij moeten leveren door deze afschaffing. 

Leegwaarderatio

Het kabinet schaft de leegwaarderatio niet af vanaf 2023, ondanks dat deze maatregel wel opgenomen was in het coalitieakkoord. Wel wordt de tabel aangepast vanaf 1 januari 2023, waardoor praktisch hetzelfde wordt bereikt. Het hoogste percentage in de tabel wordt 100%.  

De aanpassing van de tabel moet het geschatte rendement in box 3 beter laten aansluiten op het werkelijke rendement dat verhuurders uit verhuurd vastgoed ontvangen.  

Tijdelijke huurcontracten

Het kabinet schaft de leegwaarderatio af voor tijdelijke huurcontracten.  

Praktische tips

 • Het gevolg van de aanpassing van de tabel is dat woningen in verhuurde staat zwaarder worden belast.  
 • Klik hier voor de huidige leegwaarderatiotabel.  

Beperking aftrek inkomstenbelasting

Het maximale tarief waartegen een aantal posten kunnen worden afgetrokken, is de afgelopen jaren stapsgewijs afgebouwd naar het laagste tarief in box 1 in 2023.  

Wet Hillen

De afbouw van de aftrek door geen of een lage eigenwoningschuld (Wet Hillen) gebeurt in stapjes van 3 met 1/3% per jaar. Dat betekent dat de aftrek in 2023 wordt beperkt tot 83: 1/3% van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de op deze voordelen drukkende kosten. 

Overige maatregelen woningmarkt

Het kabinet maakt 10 jaar lang 100 miljoen per jaar vrij voor de bouw van nieuwe woningen. Dit geld gaat naar gemeenten. Het doel is dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar komen. 

Flexwoningen

In 2023 moeten er 15.000 flex- en transformatiewoningen komen. Flexwoningen zijn volwaardige woningen die in een fabriek worden gemaakt. Hierdoor zijn ze naar verhouding snel gebouwd. 

Huurverlaging

Het kabinet wil een huurverlaging voor inkomens onder het sociaal minimum vanaf 1 juli 2023. De huur gaat gemiddeld met € 57,- omlaag per maand. De huurder moet hiervoor een inkomen hebben lager dan 120% van het sociaal minimum. Ook moet de huurder een sociale huurwoning hebben.  

Transparant en eerlijk koopproces

Het koopproces van een woning moet transparant en eerlijk, waardoor iedere koper gelijke kansen heeft bij het kopen van een woning. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dit regelen door de Wet eerlijk koopproces.  

Biedlogboek

Vanaf 1 januari 2023 is een biedlogboek verplicht. In de wet eerlijk koopproces wil de minister één standaard maken voor het biedlogboek, zodat de regels overal hetzelfde toegepast worden. Het biedlogboek is dan verplicht voor alle makelaars. Dus ook voor makelaars die bij een brancheorganisatie aangesloten zijn. 

Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Heeft een starter een studielening? Dan is de actuele hoogte van de studielening het uitgangspunt voor het bepalen van de maximale leencapaciteit voor een hypothecaire lening en dus niet langer de oorspronkelijke hoogte van de studielening. 

Verlaging eigenwoningforfait

De komende jaren wordt het eigenwoningforfait stapsgewijs verlaagd. Voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000,- is het percentage 0,35% in 2023. Vanaf € 1.200.000,- is het percentage 2,35%.

Praktische tip

Het Nibud onderzoekt nog op welke manier de studielening meegenomen kan worden in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet. Door uit te gaan van de actuele hoogte van de studieleningen wordt de leencapaciteit verruimd.