Scroll naar boven
Hulp nodig?
Onze servicedesk is van 08:00 tot 17:00 beschikbaar.
Neem contact op via: info@hoffelijk.nl of 010 – 760 11 00

Sociale Zekerheid

 • In dit hoofdstuk:

  In dit thema vertellen we je meer over veranderingen in bepaalde zekerheden voor personen die in Nederland wonen of werken. Denk hierbij aan de stijgende zorgtoeslag, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en het kindgebonden budget. Ook behandelen we een aantal aanpassingen in de kinderopvangtoeslag.

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag wordt in 2023 eenmalig verhoogd naar € 154,- per maand voor de lage en middeninkomens. 

Huurtoeslag

De huurtoeslag wordt in 2023 structureel verhoogd met een bedrag van € 203,- per jaar. Dit is € 16,94 per maand. 

Het kabinet wil dat de huurtoeslag eenvoudiger en duidelijker wordt. Hiervoor heeft hij een wetswijziging ingediend. Het kabinet wil dat dit nieuwe systeem op 1 januari 2024 ingaat. 

De berekening van de hoogte van de huurtoeslag wordt afhankelijk van het inkomen en van een vastgesteld huurbedrag. De hoogte van de huurtoeslag is niet meer afhankelijk van de daadwerkelijke huur. De woning moet verder nog steeds een zelfstandige huurwoning zijn. Ook mag het huishouden niet een hoger vermogen hebben dan de vermogensgrens van de huurtoeslag.  

Huurders ontvangen huurtoeslag over een vastgesteld huurbedrag. De maximale huurtoeslag is het vastgestelde huurbedrag min de eigen bijdrage. De hoogte van de huurtoeslag is hierna afhankelijk van het inkomen van de huurder. 

Kindgebonden budget

Het kabinet wil het kindgebonden budget verhogen vanaf 1 januari 2023. Het bedrag voor het 3e kind en volgende kinderen wordt verhoogd met € 105,- per maand. Hierdoor is dit bedrag gelijk aan het bedrag voor het 2e kind. Ook wil het kabinet een verhoging van € 356,- doorvoeren voor alle kindbedragen. Ten slotte wil het kabinet de alleenstaande ouderkop tijdelijk verhogen met € 356,-.   

Bedrag Bedrag 2022 Na indexatie met tcf 2023 Intensivering Bedrag 2023
1e kind € 1.220,- € 1.297,- € 356,- € 1.653,-
2e kind € 1.006,- € 1.176,- € 356,- € 1.532,-
3e kind € 1.001,- € 1.064,- € 468,- € 1.532,-
4e kind en verder € 1.001,- € 1.064,- € 468,- € 1.532,-
Alleenstaande ouderkop € 3.285,- € 3.492,- € 356,- € 3.848,-

Kinderopvangtoeslag

De hoogte van de kinderopvangtoeslag wordt vanaf 1 januari 2023 bepaald aan de hand van het aantal kalendermaanden dat de minst werkende ouder in een jaar heeft gewerkt. De hoogte hangt dan niet meer af van het aantal gewerkte uren. 

Ouders hebben dan recht op 230 uur opvang voor iedere kalendermaand die de minst werkende ouder heeft gewerkt. Er blijft een eigen bijdrage voor de ouders gelden.  

In 2023 wijzigen de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag. 

 • Dagopvang 0 – 4 jaar: van € 8,50 naar 8,97 
 • Buitenschoolse opvang 4 – 12 jaar: van € 7,31 naar € 7,72 
 • Gastouderopvang 0 – 12 jaar: van € 6,52 naar € 6,73 

Praktische tips

 • Heeft in een gezin één ouder een tijdelijke Wlz-indicatie en werkt de andere ouder? Dan kunnen deze ouders vanaf 1 januari 2023 aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. 
 • Voor ouders die door huiselijk geweld gebruik moeten maken van noodopvang gaan nieuwe regels gelden. Het kabinet wil dat deze ouders vanaf 1 januari 2023 zelfstandig aanspraak kunnen maken op de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag. Hiervoor wordt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) aangepast. 

Toeslagpartnerschap bij opvang gevluchte Oekraïners

Het kabinet wil voor particulieren die gevluchte Oekraïners opvangen een uitzondering maken op het begrip toeslagpartner. 

Ontvangt een persoon een uitkering of toeslagen en vangt hij tijdelijk vluchtelingen op uit Oekraïne? Dan heeft deze opvang geen gevolgen voor zijn uitkering of toeslagen. Vluchtelingen uit Oekraïne worden namelijk niet als toeslagpartner of als medebewoner gezien. 

Praktische tips

 • Ontvangt een persoon toch een brief van de Belastingdienst over een nieuwe medebewoner in deze situatie? Dan moet hij contact opnemen met de Belastingdienst om de situatie uit te leggen. De Belastingdienst past dit dan aan. 
 • De gemeente bepaalt of de opvang tijdelijk is. Meestal gaat de gemeente uit van 6 maanden. Na 6 maanden kan de opvang gevolgen hebben voor een bijstandsuitkering. 
 • Voor AOW’ers is de opvang alleen tijdelijk als deze maximaal 6 maanden is. Na 6 maanden heeft de opvang gevolgen voor de hoogte van de AOW-uitkering. De AOW’er moet het opvangen van een vluchteling altijd melden bij de SVB. 
 • Personen ontvangen geen vergoeding voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne van de overheid.
 • De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt vanaf 1 januari 2023 niet meer af van het aantal gewerkte uren. Dat kan een stimulans zijn voor mensen met een bijstandsuitkering om te starten met werken. 

Energietoeslag

Het kabinet wil een bedrag van € 1,4 miljard beschikbaar stellen, waardoor gemeenten nog eens een energietoeslag van € 1.300,- kunnen geven aan hun burgers in 2023. Het gaat om huishoudens die een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. 

Ook wil het kabinet de energiebelasting verder verlagen. De energiebelasting op gas wordt 6,31 cent per kubieke meter lager. Op elektriciteit wordt deze 7,06 cent per kilowattuur lager. 

Het kabinet richt een fonds op om te voorkomen dat mensen worden afgesloten van gas en elektriciteit doordat zij betalingsachterstanden hebben. Het kabinet reserveert een bedrag van € 50 miljoen euro hiervoor. 

Praktische tips

 • Check voor je cliënten in 2023 of zij recht hebben op de energietoeslag en vraag deze aan bij de gemeente. 
 • Sommige gemeentes hebben een energieloket of energiecoaches. Kijk eens naar mogelijkheden voor het isoleren van woningen en naar tips om te besparen op gas en elektriciteit en deel dit met je cliënten.

Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

Het kabinet wil de IOAOW in 2023 en 2024 in stappen afbouwen en in 2025 afschaffen. In 2023 en 2024 is de hoogte van de IOAOW € 5,- per maand. Dit wordt vooral gedaan om de koppeling van de AOW aan de verhoging van het wettelijk minimumloon te bekostigen. 

Praktische tip

Controleer of je cliënten hebt met een inkomensondersteuning AOW. Zo ja, houd er in hun budgetplan rekening mee dat de inkomensondersteuning wordt afgebouwd. 

Nominale zorgpremie

De gemiddelde jaarlijkse nominale zorgpremie stijgt van € 1.514,- naar € 1.649,-. Per maand stijgt de zorgpremie van ongeveer € 126,- in 2022 naar ongeveer € 137,- in 2023. 

Eigen risico

Het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering blijft in 2023 vaststaan op € 385,-.  Ook in de jaren 2024 en 2025 blijft het eigen risico € 385,-. 

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

De hoge inkomensafhankelijke bijdrage is gedaald van 6,75% naar 6,68% in 2023. 

Praktische tips

 • De maximale zorgtoeslag is in 2023 hoger dan de nominale zorgpremie. Dit biedt financiële ruimte om te kijken naar een aanvullende zorgverzekering (bijvoorbeeld de tandarts) als een cliënt die nu nog niet heeft.  
 • Kijk eens op www.gezondverzekerd.nl of de gemeente waar jouw cliënt woont een speciaal gemeentepakket aanbiedt voor mensen met een laag inkomen.  

NIPT kosteloos voor zwangere vrouwen

De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) wordt kosteloos voor zwangere vrouwen zonder medische indicatie, omdat de eigen bijdrage van € 175,- vervalt voor hen. Deze aanpassing gaat in op 1 april 2023. 

Praktische tip

De kosten voor een NIPT vervallen. Geld is dus geen belemmering meer voor jouw cliënt die zwanger is en een NIPT wil laten uitvoeren. Jij kan jouw cliënten en hun begeleiders hierop wijzen.  

Collectiviteitskorting afgeschaft op zorgverzekering

Het kabinet schaft de collectiviteitskorting op de basisverzekering af op 1 januari 2023. Zorgverzekeraars blijken meestal een opslag te rekenen op de zorgverzekeringspremie voor alle verzekerden. Vervolgens krijgen verzekerden met een collectiviteitskorting deze opslag weer terug. Het aantal polissen moet overzichtelijker worden door de afschaffing van de collectiviteitskorting. Zorgverzekeraars mogen nog wel collectiviteitskorting op een aanvullende zorgverzekering geven.