Scroll naar boven
Hulp nodig?
Onze servicedesk is van 08:00 tot 17:00 beschikbaar.
Neem contact op via: info@hoffelijk.nl of 010 – 760 11 00

Sociale Zekerheid

 • In dit hoofdstuk:

  In dit thema vertellen we je meer over veranderingen in bepaalde zekerheden voor personen die in Nederland wonen of werken. Denk hierbij aan de stijgende zorgtoeslag, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en het kindgebonden budget. Ook behandelen we een aantal aanpassingen in de kinderopvangtoeslag.

Let op: Niet alle voorstellen zijn definitief. Deze zijn pas definitief na akkoord van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Verhoging leeftijdsgrens status kind voor recht op toeslagen

Krijgt iemand met een verblijfsvergunning een kind? Dan heeft dit kind niet meteen een verblijfstitel. Ouders moeten deze verblijfstitel zelf aanvragen. Vroegen zij deze verblijfstitel niet aan? Dan konden zij het recht op huurtoeslag verliezen.

Dit risico vervalt bij kinderen tot 18 jaar. Want de leeftijdsgrens waarop de status van de medebewoner belangrijk is voor het recht op toeslagen, wordt verhoogd naar 18 jaar. Een ouder hoeft daardoor niet meer meteen na de geboorte van het kind een verblijfstitel aan te vragen om recht te houden op huurtoeslag.

In de verblijfstitel staat welke nationaliteit iemand heeft en wat de verblijfsstatus is.

Recht op huurtoeslag bij te hoge huurprijs

Wordt de huur voor een huurder hoger dan de maximale huurgrens voor het recht op huurtoeslag? En had de huurder eerder wel recht op huurtoeslag? Dan houdt de huurder het recht op huurtoeslag. Het recht vervalt niet. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2022.

Voorwaarde
Tot nu toe geldt de voorwaarde dat de huurder moet bewijzen dat hij recht had op huurtoeslag in de maand voordat de huur hoger werd dan de maximale huurgrens. Had hij het recht op huurtoeslag niet in die maand? Dan had hij geen recht meer op huurtoeslag.

Deze voorwaarde vervalt op 1 januari 2022. Het doel hiervan is dat de huurder het recht op huurtoeslag houdt, ook al is de huurprijs hoger geworden dan de maximale huurgrens. Hiermee voorkomt de overheid dat mensen geen recht meer hebben op huurtoeslag en mogelijk in de financiële problemen kunnen komen.

Kinderopvangorganisaties sturen elke maand gegevens naar Belastingdienst

Kinderopvangorganisaties moeten iedere maand gegevens opsturen naar de Belastingdienst Toeslagen voor het recht op kinderopvangtoeslag van de ouders. De kinderopvangorganisaties moeten deze gegevens zelf actief aanleveren. De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) zal hierop worden aangepast.

Doel
Doel van dit wetsvoorstel is om de dienstverlening van de Belastingdienst Toeslagen ten behoeve van de ouders te verbeteren en het aantal terugvorderingen te verlagen.

Vroegsignalering
De Belastingdienst Toeslagen gebruikt de gegevens voor vroegsignalering aan de ouders. Ziet de Belastingdienst Toeslagen een verschil tussen de gestuurde gegevens en de gegevens in de aanvraag van de kinderopvangtoeslag? Dan neemt de Belastingdienst Toeslagen contact op met de ouders.

De Belastingdienst Toeslagen biedt vroegsignalering aan alle ouders vanaf het berekeningsjaar 2022.

Het berekeningsjaar is het kalenderjaar waarop de toeslag betrekking heeft.

Controle
De ouders worden beter ondersteund door de Belastingdienst Toeslagen om de gegevens bijgewerkt te houden. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor het controleren van de gegevens die zij van de Belastingdienst Toeslagen ontvangen. Zij moeten zelf wijzigingen doorgeven. De Belastingdienst past het voorschot op de kinderopvangtoeslag niet aan vanuit de opgestuurde gegevens van de kinderopvangorganisaties.

Bescherming persoonsgegevens
Dit wetsvoorstel voldoet aan de eisen van de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Ook voldoet dit wetsvoorstel aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Definitieve berekening
De Belastingdienst Toeslagen gebruikt de gegevens van de kinderopvangorganisaties ook bij de definitieve berekening van de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangorganisaties sturen de gegevens over het hele afgelopen berekeningsjaar daarom twee keer. De tweede keer is uiterlijk 1 maart van het volgende berekeningsjaar. De kinderopvangorganisaties hebben dan namelijk het definitieve jaaroverzicht.

Wet banenafspraak voor mensen met een arbeidsbeperking

Het doel van de Wet banenafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen bij gewone werkgevers. In 2020 is de doelstelling niet door alle sectoren gehaald. Dit komt onder andere door de coronacrisis.

Het kabinet heeft € 36 miljoen vrijgemaakt om de banenafspraak een aanmoediging te geven.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat de ingangsdatum van de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak over aan het volgende kabinet.

Verruiming koppeling gewerkte uren en enkele andere maatregelen kinderopvangtoeslag

Met het Besluit kinderopvangtoeslag van 2022 worden de maatregelen hieronder ingevoerd.

Indexeren inkomensgrenzen en maximum uurprijzen
De toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag worden in 2022 geïndexeerd met 0,51%.

De maximum uurprijs is:

 • € 8,50 voor dagopvang;
 • € 7,31 voor buitenschoolse opvang; en
 • € 6,52 voor gastouderopvang.

Verhoging eigen bijdrage
De eigen bijdrage voor de kinderopvang wordt verhoogd met ruim 1,5% voor inkomens vanaf € 26.067,-. De vaste voet van 33,3% voor het eerste kind verandert niet.

Verruiming koppeling gewerkte uren
De koppeling gewerkte uren wordt voor de buitenschoolse opvang (BSO) hetzelfde als bij de dagopvang. Hierdoor krijgen ouders met kinderen op de BSO recht op kinderopvangtoeslag voor 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partnerouder. Dit was 70%.

Uitzondering op de arbeidseis
Vanaf 2022 hebben gezinnen waarvan een ouder is veroordeeld tot een gevangenisstraf of een maatregel van langer dan 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Een voorbeeld van een maatregel is toezicht door de reclassering.

Grens voor terugvordering verhoogd
De grens voor het terugvorderen van te veel ontvangen kinderopvangtoeslag wordt verhoogd. Bedragen lager dan € 98,- hoeft een ouder niet meer terug te betalen aan de Belastingdienst Toeslagen.

De vaste voet is het percentage vergoeding van de opvangkosten van het eerste kind.

Verhoging bedrag kindgebonden budget vanaf het 2e kind

Vanaf 1 januari 2022 wordt het bedrag dat ouders maximaal aan kindgebonden budget ontvangen vanaf het 2e kind voor ieder kind verhoogd met € 70,- per jaar.
Deze maatregel zorgt voor een gelijke koopkrachtontwikkeling voor huishoudens met kinderen vergeleken met huishoudens zonder kinderen.

HPV en prenataal

HPV-vaccinatie
Vanaf 2022 worden ook jongens gevaccineerd tegen het HPV-virus. Dit zou eerst 2021 zijn, maar dit is door het coronavirus uitgesteld. Alle kinderen krijgen in het jaar dat zij 10 worden een oproep voor de vaccinatie. Kinderen tot 18 jaar die de oproep hebben gemist of niet de mogelijkheid hebben gehad om zich te laten vaccineren, krijgen ook een oproep voor de vaccinatie.

Prenataal huisbezoek
In 2022 gaat het wetsvoorstel Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg in. Door dit wetsvoorstel moeten gemeenten een huisbezoek aanbieden aan zwangere vrouwen en gezinnen in een kwetsbare situatie. Het huisbezoek moet plaatsvinden voordat het kind geboren is. Tijdens dit huisbezoek wordt ondersteuning aangeboden voor tijdens de zwangerschap.

Afschaffing collectiviteitskorting zorgverzekering

De collectiviteitskorting op de zorgverzekering wordt afgeschaft op 1 januari 2023. Uit onderzoek blijkt namelijk dat zorgverzekeraars de collectiviteitskorting meestal mogelijk maken door een opslag op de premie voor alle verzekerden, die sommige verzekerden dan als collectiviteitskorting terugkrijgen. De bedoeling was om de collectiviteitskorting mogelijk te maken door prijsafspraken te maken met zorgverleners en daarmee te besparen op de zorgkosten.

Praktische tip

Op de aanvullende ziektekostenverzekeringen mag nog wel collectiviteitskorting gegeven worden.

Eigen risico

Het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering blijft in 2022 vaststaan op € 385,- 

Breed Offensief

Het doel van het Breed Offensief is om mensen met een beperking aan werk te helpen. Dit wil het kabinet op een aantal manieren doen. De belangrijkste daarvan zijn:

 • Het vereenvoudigen van de loonkostensubsidie;
 • Het bieden van passende ondersteuning; en
 • Het lonender maken van werk voor mensen met een beperking.

Om dit mogelijk te maken moet de Participatiewet aangepast worden. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 juli 2022 is aangepast.

Vereenvoudiging loonkostensubsidie

Het kabinet wil de loonkostensubsidie vereenvoudigen. Werkgevers moeten makkelijk loonkostensubsidie kunnen aanvragen zodat zij mensen met een beperking makkelijker in dienst kunnen nemen. Werkgevers willen weten hoe ze mensen aan werk kunnen helpen en werkzoekenden willen weten hoe ze weer aan het werk kunnen. Om dit te bereiken wordt het aanvraagproces in alle gemeenten hetzelfde en komt er één aanspreekpunt voor werkgevers. Werkgevers kunnen ook makkelijk bekijken wie op zoek is naar werk.

Mensen die na hun Wajong-uitkering aan het werk gaan, kunnen tot de AOW-leeftijd terugvallen op die Wajong-uitkering. Ook komt er een rekentool beschikbaar waarmee mensen kunnen berekenen wat de gevolgen zijn voor hun uitkering als ze gaan werken.

Passende ondersteuning

Om betere ondersteuning te bieden wil het kabinet de jobcoach inzetten. Deze jobcoach kan mensen met een beperking ondersteunen op de werkvloer. Ontvangt een werkgever loonkostensubsidie voor een werknemer? Dan kan deze werknemer begeleiding door een jobcoach aanvragen.

Werken lonender maken voor mensen met een beperking

Werknemers die in deeltijd werken en met loonkostensubsidie, mogen 15% van hun salaris houden bovenop hun bijstandsuitkering over een periode van 12 maanden. Dit is mogelijk tot een maximum van € 136,26 per maand. Na 12 maanden wordt deze maatregel verlengd als de werknemer op dat moment niet meer uren kan gaan werken.

Jongeren die minder uren kunnen werken door een medische beperking, hoeven niet eerst 4 weken te zoeken naar werk na het aanvragen van een bijstandsuitkering. Deze uitzondering geldt ook voor jongeren die praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs hebben afgerond in het jaar voordat ze een bijstandsuitkering aanvragen.

Nominale zorgpremie

De gemiddelde jaarlijkse nominale zorgpremie stijgt van € 1.478,- naar € 1.509,-. Dit is € 125,75 per maand.

9 weken ouderschapsverlof

Ouders krijgen de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald vanaf 2 augustus 2022. Ouders krijgen dan van het UWV een uitkering van 50% van hun dagloon. Verdient de ouder meer dan het maximum dagloon? Dan krijgt de ouder maximaal 50% van het maximum dagloon doorbetaald.

Het UWV betaalt alleen de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof als de ouder het verlof opneemt in het eerste levensjaar van het kind. Neemt de ouder de 9 weken ouderschapsverlof niet in het eerste levensjaar van het kind op? Dan heeft de ouder nog wel recht op het ouderschapsverlof van 26 weken, maar betaalt het UWV tijdens de eerste 9 weken niet 50% van het dagloon door. De niet opgenomen weken worden dan opgeteld bij de 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Wel kunnen werkgevers en werknemers hier nog andere afspraken over maken. Het kabinet heeft de regel dat het verlof alleen in het eerste levensjaar van het kind wordt doorbetaald bewust opgenomen. Vooral in het eerste levensjaar is het namelijk belangrijk dat ouders meer tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie. Bovendien kunnen ouders dan een goed besluit nemen over de verdeling van hun werk en de zorg van het kind.

Praktische tips

 • Werknemers zonder ziektewetverzekering krijgen na ingang van de wet recht op 6 weken geboorteverlof. Deze werknemers krijgen 1 week hun loon volledig doorbetaald en de andere 5 weken krijgen zij 70% van hun dagloon of het maximum dagloon.
 • Heeft een werknemer een kind geadopteerd of een pleegkind? Dan moet hij het betaald ouderschapsverlof in het eerste jaar opnemen. Dat eerste jaar begint te lopen vanaf de dag na de dag waarop hij het kind heeft geadopteerd of waarop hij het pleegkind heeft opgenomen in zijn gezin.
 • Werknemers bouwen over het betaalde ouderschapsverlof vakantiedagen op. Ook hebben zij recht op vakantietoeslag over deze dagen. Over het onbetaalde ouderschapsverlof bouwen zij geen vakantiedagen op. Ook hebben zij over die periode geen recht op vakantietoeslag.
 • Het opnemen van ouderschapsverlof betekent niet dat de pensioenopbouw automatisch door blijft gaan tijdens het ouderschapsverlof. Heeft de werknemer een pensioenregeling of geldt een cao en neemt de werknemer ouderschapsverlof op? Dan kan de werknemer het beste met de werkgever overleggen of de pensioenopbouw door blijft gaan tijdens het ouderschapsverlof.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

De hoge inkomensafhankelijke bijdrage is met 0,30 procentpunt gedaald naar 6,70% in 2022.